ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

22. 12. 2014.


ПРЕДЛОЖЕНЕ СУ ИЗМЕНЕ ПОРЕСКИХ ЗАКОНА

 

Влада Републике Србије, на седници одржаној 20. децембра 2014. године, усвојила је и упутила Народној скупштини предлоге следећих закона:

  • Предлог закона о измени Закона о порезу на додату вредност;
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица;
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама.

У Закону о порезу на додату вредност предложена је измена која се односи на члан 24. став 1. тачка 16а), којом је прописано пореско ослобођење за промет добара и услуга који се врши у складу са међународним уговорима о донацији. Имајући у виду да се преласком на тзв. децентрализовани систем управљања програмима у оквиру ИПА, средства ИПА и средства националног суфинансирања обједињују, тако да није могуће раздвојити промет добара и услуга и увоз добара на део који се финансира из средстава ИПА и на део који се финансира из средстава националног суфинансирања, предложеном изменом ствара се основ да се промет добара и услуга и увоз добара који се врши у циљу реализације пројеката финансираних у оквиру ИПА, у потпуности ослободи ПДВ.

Предложене измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица односе се на следеће:

  • стварање услова за подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица, укључујући и порез на добит по одбитку, искључиво у електронском облику у складу са Законом о пореском поступку и пореској администацији;
  • омогућавање обвезницима да се на терет расхода признају и издаци на име хуманитарне помоћи, односно отклањање последица насталих у случају ванредне ситуације уколико су учињени Републици, аутономној покрајини или јединици локалне самоуправе (до 5% од укупног прихода, заједно са осталим издацима из члана 15. Закона о порезу на добит правних лица);
  • увођење редовног система опорезивања обвезника у поступку ликвидације, у поступку стечаја од дана доношења решења о отварању стечајног поступка до дана почетка примене плана реорганзације или правноснажног решења о настављању стечајног поступка банкротством, као и у поступку реорганизације, а задржавање посебног начина опорезивања обвезника у поступку стечаја који се спроводи банкротством; на утврђивање, обрачун и плаћање пореске обавезе обвезника над којима није окончан, односно закључен поступак ликвидације, односно стечаја до дана ступања на снагу предложених измена, примењиваће се сада важеће одредбе Закона о порезу на добит правних лица;
  • уједначавање пореског третмана прихода који остварују чланови друштва (изнад вредности уложеног капитала) након окончања поступка ликвидације, односно закључења стечајног поступка, прецизирањем да се дивидендом сматра и вишак деобне стечајне масе правног лица у стечају изнад вредности уложеног капитала;
  • искључивање примене правила о трансферним ценама између лица која су међусобно повезана преко Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, тј. укидање повезаности правних лица преко државе;
  • изузимање од обавезе плаћања месечних аконтација пореза на добит у поступку стечаја од дана доношења решења о отварању стечајног поступка до дана почетка примене плана реорганизације или правноснажног решења о настављању стечајног поступка банкротством и обвезника који настављају стечајни поступак банкротством.

Основне измене и допуне Закона о акцизама односе се на  подношења пореске пријаве за акцизе. Наиме, према важећем законском решењу, обвезници акцизе плаћају акцизу аконтативно (најкасније последњег дана у месецу за период од 1. до 15. дана у месецу, односно најкасније 15. дана у месецу за период од 16. до краја претходног месеца) и дужни су да састављају тромесечне обрачуне акцизе, као и  коначни –  годишњи обрачун акцизе. Предлаже се да обвезник акцизе подноси пореску пријаву за обрачун акцизе у роковима прописаним за плаћање акцизе (петнаестодневно), а укида се обавеза састављања тромесечних и коначног обрачуна акцизе. Такође, предложеним изменама закона обезбеђују се услови за подношење пореске пријаве за акцизе у електронском облику почев од 1. јануара 2016. године, сагласно са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

Предложене измене у вези са обрачуном и пријављивањем акцизе примењиваће се од 1. јануара 2015. године, тј. неће се односити на обрачун акцизе за 2014. годину.