ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

21. 02. 2014.

 

 

УТВРЂИВАЊЕ И КЊИЖЕЊЕ КОНАЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2013. ГОДИНУ

Према Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, . . . и 108/13 – у даљем тексту: Закон), почев од пореске пријаве за 2013. годину, обвезник је дужан да порески биланс и пореску пријаву поднесе надлежном пореском органу у року од 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Дакле, продужен је рок за подношење пореске пријаве, тако да је обвезник дужан да пореску пријаву за 2013. годину достави најкасније до 30. јуна 2014. године.

Међутим, рок за достављање финансијских извештаја није продужен  па се поставило питање како у финансијским извештајима евидентирати обавезу за порез на добит. Наиме, у складу са МРС 12 – Порез на добит, обвезник је дужан да у финансијским извештајима искаже стварну висину текућег пореза на добит, тј. стварни износ обавезе за порез на добит за 2013. годину. Стварни износ обавезе за 2013. годину утврђује се на Обрасцу ПДП.

Имајући пртходно у виду, у ранијим годинама истицали смо да су обвезници дужни да саставе порески биланс и порску пријаву пре састављања финансијских извештаја како би у финансијске извештаје унели стварни износ обавезе пореза на добит. Другим речима, да би се исправно утврдио финансијски резултат обвезник треба рачун 721 – Порески расход периода да задужи за износ коначне пореске обавезе који утвди на ред. бр. 9.9. Обрасца ПДП.

У новонасталој ситуацији, а имајући у виду и кашњење надлежних органа у доношењу подзаконских аката, обвезницима препоручујемо следеће.

1) Уколико су у могућности да порески биланс и пореску пријаву саставе пре сасављања финансијских извештаја, онда нека то и ураде, без обзира на то у којем року ће доставити пореску пријаву надлежном пореском органу. Тиме постижу да финансијски извештаји буду састављени у складу са МРС/МСФИ, тако да неће постојати потреба за евентуалним корекцијама финансијских извештаја.

Напомињемо да у овом случају, без обзира на то што је у финансијском извештају за 2013. годину књижена обавеза за порез на добит из састављене пореске пријаве, обвезник и даље може поднети пореску пријаву до 29. јуна 2014. године, а датум подношења пореске пријаве битан је за уплату евентуалне разлике (уколико је коначна обавеза пореза на добит виша од износа плаћених аконтација), односно за почетак плаћања аконтација за 2014. годину у складу са поднетом пореском пријавом, о чему су објашњења дата у наставку.

2) Уколико није у могућности да порески биланс и пореску пријаву састави пре сасављања финансијских извештаја, обвезник има две могућности:

– да састави „пробни“ порески биланс и пореску пријаву како би што приближније утврдио стварни износ коначне обавезе пореза за 2013. годину (на пример, обвезник има повезана лица и дужан је да ради студију трансферних цена тако да не може саставити пореску пријаву до краја фебруара и он може саставити „пробни“ биланс и пореску пријаву у којима једино није обухватио корекције по основу трансферних цена или је унео претпостављене корекције по основу трансферних цена);

– да за потребе састављања финансијских извештаја износ обавезе за порез на добит коју ће књижити ставом 721/481 утврди тако што износ бруто добити из финансијских извештаја помножи стопом пореза на добит од 15%.

У овом случају, када се саставе стварни порески биланс и пореска пријава, начин књижења стварне обавезе зависи од тога да ли је одступање стварне обавезе пореза на добит од прокњижене обавезе значајно и да ли обвезник подлеже ревизији финансијских извештаја.

Уколико је одступање значајно и обвезник подлеже ревизији финансијских извештаја, ревизор може наложити достављање коригованих финанисјских извештаја за 2013. годину.

Уколико обвезник не подлеже ревизији или одступање није значајно, износ одступања кжижи се под 1.1. 2014. години преко рачуна резултата:

– ако је у 2013. књижен мањи износ обавезе за порез на добит него што је утврђено стварном пореском пријавом, одступање се књижи на терет рачуна 340, односно 350 а у корист рачуна 481,

– ако је у 2013. књижен виши износ обавезе за порез на добит него што је утврђено стварном пореском пријавом, одступање се књижи на терет рачуна 481, а у корист рачуна 340, односно 350.

 

Књижење коначног износа обрачунатог пореза за 2013. годину

Када се утврди коначна пореска обавеза за 2013. годину, она се пореди са износом плаћених аконтација увећаних за износ преплаћеног пореза из ранијих година, а за који није поднет захтев за повраћај.

Према члану 66. став 2. Закона:

„Ако је обвезник у виду аконтације платио мање пореза него што је био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави дужан је да разлику уплати најкасније до подношења пореске пријаве.“

По правилу, то је износ разлике за уплату који је исказан на ред. бр. 9.11. Обрасца ПДП. Међутим, ако је обвезник у ранијим годинама имао преплату пореза и није подносио захтев за повраћај, онда је дужан да уплати разлику између износа исакзаног на ред. бр. 9.11. Обрасца ПДП и преплаћеног пореза из ранијих година (видети Пример 2). Уз пореску пријаву Пореском органу треба доставити и доказ о уплати разлике пореза.

Према члану 66. став 3. Закона:

„Ако је обвезник пореза у виду аконтације платио више пореза него што је био дужан да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, више плаћени порез урачунава се као аконтација за наредни период, или се обвезнику враћа на његов захтев.“

Дакле, правило је да се више плаћени порез (ред. бр. 9.12. Обрасца ПДП) урачунава као аконтација за наредни период и тако се поступа увек уколико обвезник не поднесе захтев за повраћај. Захтев за повраћај подноси се у писменој форми, а садржина и облик тог захтева нису прописани. Према члану 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији , уколико Пореска управа у року од 30 дана од дана подношења захтева за повраћај не изврши повраћај, порески обвезник има право на затезну камату утврђену у складу са ЗППА.

 

Пример:

Обвезник је у виду аконтација за 2013. годину платио износ од 120.000  динара. Аконтацију за децембар 2013. (10.000) платио је у јануару 2014. године. У току године књижио је само плаћање аконтација ставом 481/241.

Порески биланс и пореску пријаву није урадио пре рока за достављање финансијских извештаја јер није завршио студију трансферних цена, тако да на дан одобравања финансијских извештаја нема утврђену коначну обавезу пореза на добит за 2013. годину.

Сачинио је „пробни“ порески биланс и пореску пријаву (укључене су стварне корекције прихода и расхода и претпостављени ефекат трансферних цена) по којем коначна обавеза за 2013. годину износи 156.000 динара.

У мају 2014. године сачињена је коначна пореска пријава и утврђено је да коначна обавеза за 2013. годину (ред. бр. 9.9. Обрасца ПДП) износи 206.000 динара, тако да је на ред. бр. 9.11. Обрасца ПДП исказан износ од 86.000 динара (206.000 – 120.000).

Износ од 86.000 уплаћен је на рачун пореза на добит и доказ о уплати достављен је уз пореску пријаву.

Варијанта 1. Износ грешке није значајан и не достављају се кориговани финансијски извештаји за 2013. годину.

Варијанта 2. Ревизор је оценио да је износ грешке значајан и наложио је достављање коригованих финансијских извештаја за 2013. годину.

 

Књижење у 2013. години – Варијанта 1.

481

 

Обавезе за порез из резултата

110.000

 

 

241

Текући рачун

 

110.000

- за плаћање месечне аконтације за 11 месеци по 10.000 динара (11х10.000)

721

 

Порески расход периода

156.000

 

 

481

Обавезе за порез из резултата

 

156.000

- Књижење „претпостављене“ коначне обавезе на дан 31.12.2013. године

 

 

Књижење у 2014. години – Варијанта 1

481

 

Обавезе за порез из резултата

10.000

 

 

241

Текући рачун

 

10.000

-  за месечну аконтацију пореза за децембар 2013. године плаћену у јануару 2014.

340

 

Нераспоређена добит

50.000

 

 

481

Обавезе за порез из резултата

 

50.000

- По коначној пореској пријави за разлику између раније утврђене и стварне коначне
 обавезе (206.000 – 156.000) пореза на добит за 2013. годину (под 1.1.2014. године)

481

 

Обавезе за порез из резултата

86.000

 

 

241

Текући рачун

 

86.000

- Уплата разлике по пореској пријави за 2013. годину

 

НАПОМЕНЕ:

У примеру нису дата књижења аконтација за 2014. годину.

У 2013. години на терет рачуна 721 прокњижен је износ претпостављене обавезе пореза на добит за 2013. годину на основу „пробне“ пореске пријаве. Обвезник нема обавезу да уплати разлику пореза на добит утврђену у „пробној“ пореској пријави. Приликом утврђивања резултата рачун 721 се затвара преко рачуна резултата (добити или губитка).

Разлика између утврђене обавезе за порез на добит по „стварној“ пореској пријави у односу на износ утврђен по „пробној“ пореској пријави књижи се преко рачуна резултата. У нашем примеру, да је приликом састављања финансијских извештаја утврђена стварна обавеза пореза на добит за 2013. годину, на рачуну 721 био би књижен износ за 50.000 већи од књиженог, што би узроковало да добит текуће године (рачун 341) буде мања за 50.000 динара. Због тога се ова разлика, на дан 1.1.2014. године књижи на терет резултата (340/481).

До момента подношења пореске пријаве обвезник је уплатио разлику између плаћених аконтација за 2013. годину и коначне обавезе пореза утврђене у пореској пријави (износ од 86.000 који је исказан на ред. бр. 9.11. Обрасца ПДП).

  

                                                                                                   

Књижење у 2013. години – Варијанта 2.

481

 

Обавезе за порез из резултата

110.000

 

 

241

Текући рачун

 

110.000

- за плаћање месечне аконтације за 11 месеци по 10.000 динара (11х10.000)

721

 

Порески расход периода

206.000

 

 

481

Обавезе за порез из резултата

 

206.000

-  Књижење коначне обавезе на дан 31.12.2013. године

 

 

Књижење у 2014. години – Варијанта 2.

481

 

Обавезе за порез из резултата

10.000

 

 

241

Текући рачун

 

10.000

-  за мецечну аконтацију пореза за децембар 2013. године плаћену у јануару 2014.

481

 

Обавезе за порез из резултата

86.000

 

 

241

Текући рачун

 

86.000

- Уплата разлике по пореској пријави за 2013. годину

 

НАПОМЕНЕ:

У примеру нису дата књижења аконтација за 2014. годину.

 

 Достављање финансијских извештаја за 2013. и 2014. годину у случају када је за 2013. годину књижен „претпостављени“ износ коначне обавезе пореза на добит

У претходном примеру у Варијанти 1. показали смо књижења пореза на добит уколико се финансијски извештаји састављају пре утврђивања коначне обавезе за порез на добит за 2013. годину.

Напомињемо да у претходном случају обвезник:

– није дужан да врши замену предатих финансијских извештаја за 2013. годину,

– приликом састављања финансијских извештаја за 2014. годину, ако је одступање било значајно, у колонама за претходну годину приказаће се стање какво би било да је у 2013. години  књижен прави износ пореске обавезе.