ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

20. 01. 2014.

 

На основу члана 17. ст. 1. и 5. и члана 40в ст. 1. и 2. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13) и члана 14. ст. 1. и 3. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 119/12), Влада објављује

 

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА
из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја друга, члана 9. став 5, чл. 9б, 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години

 

1. Динарски износи акцизa из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја друга, чл. 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 3) и 40г Закона о акцизама, усклађени годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. и члану 40в ст. 1. и 2. Закона о акцизама, су:

 

Врста акцизног производа

Усклађени износ акцизе

Биогорива и биотечности (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 3826 00 10 00 и 3826 00 90 00):

 – до 31. децембра 2014. године

47,01 дин/лит.

Алкохолна пића:

1) ракије:

 – од воћа, грожђа, специјалне ракије

 – од житарица и осталих пољопривредних сировина

119,85 дин/лит.

304,06 дин/лит.

2) жестока алкохолна пића и ликери

194,88 дин/лит.

3) нискоалкохолна пића

20,01 дин/лит.

4) пиво

22,66 дин/лит.

Кафа:

1) непржена кафа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 0901 11 00 00 и 0901 12 00 00

81,76 дин/кг.

2) пржена кафа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 0901 21 00

00 и 0901 22 00 00

102,20 дин/кг.

3) љуспице и опне од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 90 10 00

112,42 дин/кг.

4) екстракти, есенције и концентрати од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2101 11 00 00

153,30 дин/кг.

5) замене кафе које садрже кафу из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 0901 90 90 00

306,60 дин/кг.

6) мешавине екстраката, есенција и концентрата од кафе са прже- ном цикоријом и осталим прженим заменама кафе или екстрак- тима, есенцијама и концентратима тих производа из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 11 00 00, 2101 30 11 00, 2101 30 1900, 2101 30 91 00 и 2101 30 99 00

306,60 дин/кг.

7) препарати на бази екстракта, есенција и концентрата од кафе или на бази кафе из тарифних ознака номенклатуре ЦТ: 2101 12 92 00 и 2101 12 98 00 и препарати који садрже кафу, екстракте, есенције и концентрате од кафе из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 1806 90 70 00

306,60 дин/кг.

8) напици и безалкохолна пића што садрже кафу, екстракте, есен- ције и концентрате од кафе из тарифног броја ЦТ 2202

306,60 дин/кг.

Дуванске прерађевине:

 – цигарете из увоза и цигарете произведене у земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00) до 30.

јуна 2014. године

48,03 дин/пак.

 – цигаре и цигарилоси (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ  2402 10 00 00)

21,53 дин/ком.

 

  

2. Динарски износи из члана 9. став 5. Закона о акцизама до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. става 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, усклађени годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. Закона о акцизама, према намени су:

Усклађени износи до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте,
биогорива и биотечности

1) за гасна уља из члана 9. става 1. тачка 3) Закона о акцизама која се користе:

– као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

40,37 дин/лит.

– као моторно гориво за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају

2,55 дин/лит.

– за грејање

2,55 дин/лит.

– као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије

0 дин/лит.

– у индустријске сврхе

0 дин/лит.

2) за керозин из члана 9. става 1. тачка 4) Закона о акцизама који се користи у индустријске сврхе

0 дин/лит.

3) за течни нафтни гас из члана 9. става 1. тачка 5) Закона о акцизама који се користи:

– као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

20,95 дин/кг.

– за грејање

4,50 дин/кг.

– у индустријске сврхе

0 дин/кг.

4) за остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С из члана 9. става 1. тачка 6) Закона о акцизама, а који се користе у индустријске сврхе

0 дин/кг.

5) за биогорива из члана 9. става 1. тачка 7) Закона о акцизама која се користе као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари

40,37 дин/лит.

6) за биотечности из члана 9. става 1. тачка 7) Закона о акцизама које се користе:

– за грејање

2,55 дин/лит.

– као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије

0 дин/лит.

 

3. Динарски износ из члана 9б Закона о акцизама до којег се умањује износ акцизе на гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) и биогорива из члана 9. став 1. тачка 7) Закона о акцизама, који представља регресирани износ за моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе, усклађен годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. Закона о акцизама, је 2,55 дин/лит

4. Усклађени динарски износи из тач. 1, 2. и 3. примењују се од 20. јануара 2014. године.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу члана 17. ст. 1. и 5. и члана 40в ст. 1. и 2. Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13) и члана 14. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 119/12), Влада објављује

 

УСКЛАЂЕНЕ ИЗНОСЕ НАКНАДА
из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја друга, члана 9. став 5, чл. 9б, 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години

 

1. Динарски износи акцизa из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја друга, чл. 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 3) и 40г Закона о акцизама, усклађени годишњим индексом потрошачких цена у 2013. години, сагласно члану 17. ст. 1. и 5. и члану 40в ст. 1. и 2. Закона о акцизама, су:

 

Врста акцизног производа

Усклађени износ акцизе

Биогорива и биотечности (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 3826 00 10 00 и 3826 00 90 00):

 

 од 1. јануара 2015. године

51,10 дин/лит.

Дуванске прерађевине  – цигарете из увоза и цигарете произведене у земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00):

 

 у периоду од 1. јула до 31. децембра 2014. године

50,08 дин/пак.

 у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2015. године

52,12 дин/пак.

 у периоду од 1. јула до 31. децембра 2015. године

54,68 дин/пак.

 у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. године

57,23 дин/пак.

 од 1. јула 2016. године

59,79 дин/пак.

 

2. Усклађене динарске износе акциза из тачке 1. објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу члана 32. ст. 4. и 5, члана 40. ст. 4. и 5, члана 45. ст. 2. и 3. и члана 54. ст. 4. и 5. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), Влада објављује

 

УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА
из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану

 

1. Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану са индексом потрошачких цена у другом полугодишту 2013. године износе:
1) за упис у Регистар произвођача дуванских производа – 18.926.836,12 динара;
2) за упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима – 9.463.418,89 динара;
3) за добијање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима – 13.624,91 динара;
4) за упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа – 9.463.418,89 динара.

2. Усклађени износи накнада из тачке 1. примењују се од осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”