ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

16. 09. 2014.

 

ПРОПИСАНА ЈЕ ОБАВЕЗА ПРEНОСА СВИХ РАНИЈЕ РАЗГРАНИЧЕНИХ
НЕТО ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ И НЕТО ЕФЕКАТА КУРСНИХ РАЗЛИКА
У БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2014. ГОДИНУ


У оквиру Актуелности на нашем сајту од 10.09.2014. године навели смо да је Министар финансија донео, између осталог, и Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 95/14, од 5. септембра 2014. године. У вези са тим, желимо да скренемо пажњу наших претплатника посебно на једну измену.

У складу са чланом 78. став 1. новог Правилника о контном оквиру правна лица и предузетници који су вршили разграничење нето ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле и нето ефеката обрачунатих курсних разлика у складу са одредбама раније важећег  Правилника о Контном оквиру, у смислу обавеза и потраживања по основу којих су ти ефекти обрачунати, дужни су да износ разграничених нето ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле и разграничених нето ефеката обрачунатих курсних разлика пренесу на терет расхода, односно прихода приликом састављања финансијских извештаја за 2014. годину.

Дакле, прописана је обавеза укидања разграничених нето ефеката валутне клаузуле и нето ефеката курсних разлика и њиховог признавања у оквиру расхода, односно прихода у билансу успеха за 2014. годину за сва раније извршена разграничења, независно од тога које године су извршена и независно од рока доспећа обавеза и потраживања по основу којих је извршено разграничење. Поред тога, није предвиђена могућност нових разграничења нето ефеката валутне клаузуле и курсних разлика.

Чланом 78. став 2. новог Правилника о контном оквиру прописано је да укидање и преношење разграничених нето ефеката валутне калузуле и курсних разлика представља промену рачуноводствене процене у складу са МРС 8, односно одељком 10 МСФИ за МСП.

Шири коментар у погледу извршене измене начина признавања разграничених нето ефеката валутне клаузуле и курсних разлика дали смо у „Привредном саветнику“ број 16 и 17/2014 у чланку на страни 7.