ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

16. 09. 2014.

 

НОТАРИ И ИЗВРШИТЕЉИ ОД 1. ОКТОБРА 2014. ГОД.
ОБАВЕЗНО ЕВИДЕНТИРАЈУ ПРОМЕТ ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ


У Службеном гласнику РС бр. 100/2014 објављена је  измена Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе.

Једина измена у Уредби којом су одређене делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе је да се у члану 2. став 1. тачка 1) алинеја 21. мења и гласи: „69.10 Правни послови изузев активности јавних бележника и извршитеља;”. Ова измена ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. октобра 2014. године.

 Овом изменом уведена је од 1. октобра 2014. год. обавеза евидентирања промета преко фискалне касе услуга које физичким лицима пружају јавни бележници (нотари) и извршитељи, док су остали правни послови изузети од ове обавезе.