ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

15. 07. 2014.

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈЕЛНОГ ОСИГУРАЊА (ЦРОСО) НА СВОМ САЈТУ ДАО ЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ДОБИЈАЊА УВЕРЕЊА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПОСЛОДАВЦА, КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОВРАЋАЈА ДЕЛА ПЛАЋЕНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

Према обавештењу са сајта ЦРОСО  потребно је да послодавци на e-mail: [email protected], доставe скениран, попуњен, потписан и печатом оверен образац захтева. Образац ЗАХТЕВ  налази се  на сајту ЦРОСО, у секцији Обрасци за преузимање,  и послодавац  означава  на захтеву које уверење им је потребно:

- уверења о броју запослених код послодавца на дан плаћања пореза по одбитку по пријави ППП-ПД за коју се подноси захтев за повраћај или

- уверења о броју запослених на дан 31. 3. 2014.( овај доказ се подноси само када се први пут подноси захтев за повраћај)

Након генерисања траженог уверења исто ће бити достављено електронским путем на е-маил са којег је послат захтев за издавање истог.