ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

14. 04. 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ОБВЕЗНИКЕ ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
- ОБВЕЗНИКЕ ЗАКОНА О УМАЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


 Пореска управа је у протеклих неколико дана послала допис свим обвезницима Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору у коме их обавештава да треба да провере статус својих већ поднетих пријава. У прилогу тог дописа се могу налазити две датотеке:

- Javni.sektor.xls

- PIBPreduzeca_xxxx_09.04.2014.xlsx

 

У датотеку Јавни.сектор.xлс треба унети податке о евентуалним пријавама на којима се налазе приходи који не подлежу Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (нпр. примања по основу пројекта који се финансира из средстава донације која је добијена од међународне организације). Ти приходи су дефинисани у ставу 3. члана 6. Правилника о начину умањења нето прихода:

“ Исплатилац прихода који запосленима врши исплату уговорене накнаде за рад која није финансирана из средстава тог исплатиоца прихода или другог лица из јавног сектора, доставља надлежном пореском органу обавештење које садржи податке о ЈМБГ запосленог, износу тог прихода и броју поднете пореске пријаве за порез по одбитку, уз напомену да ти приходи нису предмет умањења у складу са Законом.”

Ову датотеку са јасном назнаком да су у питању приходи који не подлежу Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору треба доставити пореској управи.

 

У датотеци PIBPreduzeca_xxxx_09.04.2014.xlsx се налазе подаци о евентуално одбијеним пријавама. Ако је ова датотека празна онда није потребно преузимати никакве додатне радње. Ако има нечега, ту могу да се налазе две врсте пријава:

- Пријаве које су својевремено покушане да се предају, а нису успеле и остале су у статусу „одбијена/неисправна“. Препоручујемо да се ове пријаве обришу да не би правиле конфузију. Одбијена пријава се брише тако што се на порталу кликне „Измени“ па „Сачувај“ па „Обриши“;

- Пријаве које су својевремено успешно предате и биле у статусу „предата“ а у међувремену су промениле статус у „одбијена/неисправне“. Могуће је да се та промена на порталу не види одмах, већ се мора отворити предметна пријава и кликнути на „освежи статус“. Ове пријаве су највећи проблем и у наставку је опис како се треба односити према њима.

Пријаве су постале накнадно „одбијене“ зато јер је Пореска управа поново 9.4.2014 пустила валидацију на њима.

Код већине обвезника разлог за накнадно одбијање односи се на заокруживање износа. Када је пријава била предата у јануару/фебруару важила је толеранција грешка од два динара. Сада је толеранција грешке, према нашим сазнањима, један динар и то доводи до одбијања пријава, нарочито оних које имају и аконтациону исплату. Листа неисправности може се видети тако што се у пријави покрене опција „листа неисправности“. Да би оваква пријава сада прошла валидацију, могуће је урадити једно од следећег:

I   Директно на порталу изменити износе пореза и доприноса (за које су јављене неисправности). Порез треба да буде 10% од декларисане пореске основице а доприноси 24%, 12,3% и 1,5% респективно од основице доприноса. Ово је препоручљиво ако постоји релативно мали број неисправности.

II   Извршити промене у обрачуну (софтвер за обрачун зарада и других примања) тако да се генерише пријава која пролази валидацију. Ово је компликованији поступак и његов ток зависи од софтвера који се користи за обрачун зарада и других примања.

У овом случају обрачун мора да остане заокружен на две децимале, па се неће у потпуности слагати са предатим ОПЈ и ОД пријавама. Надамо се да ово неће представљати проблем.

Други разлог за накнадно одбијање односи се на јединствени матични број грађана (додељен од стране бивших југословенских република). Ако се ЈМБГ не налази у евиденцији МУП-а биће потребно да физичко лице којем је извршена исплата обезбеди овај податак (од МУП-а Републике Србије).

Неисправне пријаве потребно је заменити новим најкасније до 21. априла 2014. године. До овог датума је потребно и поднети пријаве у којима су посебно исказани приходи који не подлежу умањењу према Закону (ако сте исплатили такве приходе). Ако до овог датума не искажете посебно приходе који не подлежу умањењу, сматраће се да сви пиходи које сте пријавили подлежу умањењу у складу са Законом.

Обвезници су дужни да и у наредном периоду приходе који не подлежу умањењу исказују у посебној пријави и да о броју те пријаве обавести Пореску управу.

  

У наставку цитирамо текст обавештења које је у циљу појашњења свог захтева, Пореска управа послала обвезницима:

 

“ОБАВЕШТЕЊЕ ОБВЕЗНИЦИМА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

 

Поводом питања која се односе на допис који је Пореска управа упутила свим обвезницима из јавног сектора, на које се односе одредбе Закону о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (Закон), у наставку се дају одговори на најчешће недоумице.

 

1. Да ли порески обвезник поново доставља Пореској управи све пореске пријаве (исправне и неисправне)?

Као што је објашњено у допису постоје следећи случајеви:

I – период јануар – фебруар 2014 (прелазни период):

1) нема неисправних пријава и нема исплата из извора који не подлежу умањењу нето прихода – нема потребе да се подносе пријаве;

2) има неисправних пријава, а нема исплата из извора који не подлежу умањењу - потребно је да се поднесу нове пријаве којима се замењују неисправне;

3) ако постоје исплате из извора који не подлежу умањењу, независно да ли су пријаве исправне или не – потребно је да се поднесу нове пријаве којима се једна пријава која садржи приходе из извора који не подлежу умањењу замени са две пријаве – у једној се исказују приходи из извора који подлежу умањењу, а у другој – приходи из извора који не подлежу умањењу.

 

II март 2014 и наредни период (пуна примена обједињене наплате)

У овом периоду у систему не постоје неисправне пријаве, и могућа су следећа два случаја:

1) у пријавама нису исказани приходи из извора који не подлежу умањењу – нема никакве додатне активности;

2) у пријавама су исказани приходи из извора који не подлежу умањењу – потребно је поднети измењену пријаву у којој ће бити исказани само приходи из извора који подлежу умањењу и нову пријаву у којој су исказани само приходи из извора који не подлежу умањењу.

 

2. Да ли се поново достављају пореске пријаве које су исправне и које се односе на приходе који нису предмет умањења по Закону и Правилнику (на пријави је рецимо само накнада за превоз или јубиларна награда које нису предмет умањења и које се могу изузети према шифри врсте прихода од поновног слања Пореској управи)?

 

НЕ, за приходе који се препознају према ОВП (у овом случају ОВП 110) нема потребе подносити нове пријаве

 

3. Шта значи приходи који подлежу умањењу и који не подлежу умањењу? Да ли се мисли на пореске пријаве где су исказане накнаде трошкова запосленима и посебно од зарада, или само посебно пореске пријаве за запослене којима се не умањују приходи и запослене којима се умањују приходи по Закону.

 

Посебно се исказују само приходи који су исплаћени из извора који не подлежу умањењу нето прихода.

Тако, на пример, приход који, по основу уговора о делу, физичко лице оствари ангажовањем на реализацији конкретног пројекта финансираног из средстава донације добијене од међународне организације, као уговорену накнаду за рад чију исплату врши обвезник из јавног сектора (код кога то лице није у радном односу), није предмет умањења према Закону. Наиме, када се реализација конкретног пројекта финансира из средстава лица које није сврстано у јавни сектор у складу са Законом, при чему је уговором на основу којег се реализује пројекат предвиђено да су средства (или део средстава) из којих се финансира пројекат опредељена за плаћање уговорених накнада за рад физичким лицима ангажованим на том пројекту, приход (уговорена накнада за рад) који по том основу оствари физичко лице није предмет умањења у складу са Законом.

 

4. Где се уносе запослени којима се не врши умањење зарада по основу извора прихода по члану 6. став 3. Правилника? Колико пореских пријава по овом систему треба да има обвезник?

 

Пре сваке исплате нето прихода из извора који не подлежу умањењу потребно је поднети ППП-ПД која садржи само ове приходе за све примаоце ових прихода којима се они намеравају исплатити исти дан.”