ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

15. 02. 2014.

 

 

ОБЈАВЉЕНЕ СУ КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА ОБРАЧУН ВАН ДОХВАТА РУКЕ ЗА 2013. ГОД.

 

У „Службеном гласнику РС“ бр. 17/2014 од 14. фебруара 2014. год. објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке”.  Овим правилником прописују се каматне стопе за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке”, а које се користе приликом обрачуна расхода и прихода по основу зајмова и кредита од повезаних лициа. Правилник је ступио на снагу 15. фебруара 2014. год. а примењује се приликом састављања пореског биланса за 2013. год.

 

За 2013. годину каматне стопе за које се сматра да су ван дохвата руке су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

(1) 3,30% на кредите у EUR и динарске индексиране у EUR;

(2) 2,88% на кредите у USD и динарске индексиране у USD;

(3) 2,21% на кредите у CHF и динарске индексиране у CHF;

2) за друга привредна друштва:

(1) 17,11% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 14,73% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 7,88% на краткорочне кредите у EUR и динарске индексиране у EUR;

(4) 6,55% на дугорочне кредите у EUR и динарске индексиране у EUR;

(5) 9,25% на краткорочне кредите у CHF и динарске индексиране у CHF;

(6) 6,30% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(7) 7,57% на краткорочне кредите у USD и динарске индексиране у USD;

(8) 5,56% на дугорочне кредите у USD и динарске индексиране у USD.

 

Наведене каматне стопе примењују се и на зајмове.

 

Уочава се да су, за разлику од ранијих година, прописане посебне каматне стопе за банке и даваоце финансијског лизинга на једној и за друга привредна друштва на другој страни, затим да су утврђене каматне стопе за које се сматра да су ван дохвата руке, посебно за краткорочне, а посебно за дугогочне кредите и зајмове. Од страних валута објављене су каматне стопе за USD, EUR и CHF.

 

Детаљније о обрачуну камата ван дохвата руке за 2013. год, у складу са извршеним изменама прописа о порезу на добит, писаћемо у посебном чланку о овој теми у ПС 5/2014 који је у припреми.

 

Напомињемо да у складу са изменом Закона о порезу на добит, почев од 2013. год. уместо каматних стопа које је утврдио Министар финансија приликом усклађивања расхода и прихода по основу зајмова и кредита од повезаних лица, порески обвезник има право да за потребе утврђивања износа каматне стопе која би се по принципу "ван дохвата руке" обрачунавала на зајам односно кредит са повезаним лицима, примени општа правила о утврђивању цене трансакције по принципу "ван дохвата руке" из чл. 60. и 61. ст. 1. и 2. овог закона, односно једном од метода за проверу трансферних цена, као и за остале трансакције, утврди тржишне каматне стопе. Порески обвезник који се одлучи да искористи ово право дужан је да општа правила о утврђивању цене трансакције по принципу "ван дохвата руке" за каматне стопе примени на све зајмове, односно кредите са повезаним лицима. У том случају, уколико порески обвезник одлучи да искористи право самосталног утврђивања тржишних каматних стопа пореска управа, за потребе утврђивања износа камате која би се по принципу "ван дохвата руке" обрачунавала на зајмове, односно кредите између тог обвезника и са њима повезаних лица није везана износима прописаних каматних стопа које је утврдио Министар финансија и које су објављене у Правилнику о каматним стопама за које се сматра да су  у складу са принципом „ван дохвата руке”.