ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

14. 04. 2014.

НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ АПР-А О МОГУЋНОСТИ ЗАМЕНЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ ПО ОСНОВУ ПОРЕСКОГ БИЛАНСА И ИЗВЕШТАЈА О ТРАНСФЕРНИМ ЦЕНАМА


 Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је 11. априла 2014. године на свом сајту вест о могућности замене финансијских извештаја за 2013. годину по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама. Ова вест представља појашњење у вези са обавештењем о завршетку прелиминарне обраде финансијских извештаја за 2013. годину које смо објавили на нашем сајту 10. априла 2014. године.

У наставку цитирамо обавештење АПР-а:

 

“Могућност замене финансијских извештаја за 2013. годину по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама 11. април 2014. године

После објављивања вести о завршетку прелиминарне збирне обраде годишњих финансијских извештаја за 2013. годину и роковима до којих је замена финансијских извештаја могућа (17.04.2014. године), значајан број обвезника се обратио Агенцији за привредне регистре са питањем да ли је могуће вршити замену финансијских извештаја за 2013. годину после тог рока, у случајевима када је на основу извештаја о трансферним ценама, податке у пореском билансу неопходно исказати у износима који су различити у односу на податке исказане у објављеним финансијским извештајима. Ово полазећи од чињенице да је рок за израду и достављање пореске пријаве и пореског биланса надлежној Пореској управи 30.06.2014. године.

С тим у вези дајемо појашњење из објављене вести да је, сагласно прописима, замена финансијских извештаја могућа и после 17.04.2014. године, али само на основу извештаја ревизора или по налогу надлежног државног органа. То у наведеном случају значи да је замена финансијског извештаја за 2013. годину могућа по основу пореског биланса и извештаја о трансферним ценама, и по истеку наведеног рока, односно да се она третира као замена која је директна последица поступка који се води пред другим државним органом - Пореском управом.

Да би оваква замена била прихваћена од стране Регистра финансијских извештаја, неопходно је да обвезник том регистру достави:

  • комплетан финансијски извештај измењене садржине у односу на финансијски извештај објављен у Регистру;
  • захтев за замену финансијског извештаја;
  • доказ о уплати прописане накнаде;
  • оверену копију пореске пријаве и пореског биланса који су снадбевени доказом да су исти предати надлежној  Пореској управи.

Поред тога обвезник је дужан да у захтеву за замену изричито наведе разлоге због којих захтева замену (да је на основу извештаја о трансферним ценама састављен порески биланс различите садржине у односу на финансијски извештај и исти достављен надлежној Пореској управи).

Ако су подаци садржани у измењеним обрасцима финансијког извешаја, упоредиви са подацима из пореског биланса, замена финансијског извештаја ће бити прихваћена од стране Регистра финансијсих извештаја.”