ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

13. 06. 2014.

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЈЕ СМАЊЕНА НА 8,50%

 Дана 12. јуна 2014. године Извршни одбор Народне банке Србије је смањио референтну каматну стопу за 0,5 процентних поена и она сада износи 8,50%.

С обзиром на то да се есконтна стопа НБС утврђује у висини 100% референтне каматне стопе и есконтна стопа НБС износи 8,50%.

Од 1. јануара 2013. године, на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи НБС увећаној за десет процентних поена применом простог интересног рачуна од сто, у складу са одредбама члана 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (комфорни метод се примењивао до 31. децембра 2012. године).

Стога, од 12.  јуна 2014. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе износи 18,50%.

По правилу, стопа законске камате мења се сваког месеца како се утврђује (мења) референтна стопа.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се донети одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. јула 2014. године.