ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

12. 05. 2014.


У СЛУЧАЈУ ПОСТОЈАЊА РОДБИНСКИХ, БРАЧНИХ И ВАНБРАЧНИХ ВЕЗА ИЗМЕЂУ ОСНИВАЧА РАЗЛИЧИТИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, ГДЕ СЕ ЈЕДНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПОЈАВЉУЈЕ КАО 100% ВЛАСНИК ЈЕДНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, А ДРУГО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО 100% ВЛАСНИК ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, ТА ДВА ПРАВНА ЛИЦА СЕ НЕ СМАТРАЈУ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА

 

Министарство финансија је издало Мишљење под бројем 430-00-80-2014-04 од 24.04.2014. године у вези са тумачењем одредби члана 59. Закона о порезу на добит правних лица којима су уређени дефиниција и критеријуми за утврђивање повезаних лица са пореским обвезником. У Мишљењу, између осталог се наводи и следеће:

„У случају када је оснивач и 100% власник једног правног лица отац, а оснивач и 100% власник другог правног лица син, између та два правна лица (обвезника пореза на добит) не постоји повезаност у смислу Закона.

Међутим, трансакције између обвезника пореза на добит (правног лица у власништву оца) и сина власника тог правног лица, односно трансакције између обвезника пореза на добит (правног лица у власништву сина) и оца власника тог правног лица, сматрају се трансакцијама између повезаних лица у складу са Законом. “

Имајући у виду наведено Мишљење у свим ситуацијама када је оснивач и 100% власник једног правног лица отац, а оснивач и 100% власник другог правног лица син, та два правна лица (обвезника пореза на добит) се НЕ сматрају повезаним лицима за пореске потребе, и независно од тога да ли између њих у току посматране године постоје трансакције и у којој вредности, НЕ постоји обавеза израде студије (документације) о трансферним ценама, уношења података у порески биланс, нити корекције основице пореза на добит.

Наведена констатација, да се НЕ ради повезаним правним лицима, важи и у другим случајевима постојања крвних (породичних, односно родбинских) веза и брачних (ванбрачних) веза између оснивача различитих правних лица (обвезника пореза на добит), попут, рецимо два брата, брата и сестре, мајке и ћерке, супруге и супруга, деде и унука и у осталим сличним ситуацијама, где се једно физичко лице појављује као оснивач и 100% власник једног правног лица, а друго физичко лице као оснивач и 100% власник другог правног лица.

Исто тако, да се НЕ ради повезаним правним лицима, важи и у ситуацијама када се поменута физичка лица јављају и као и оснивачи правних лица са мањим процентом власништва од 100% (рецимо, отац и мајка су власници једног правног лица са по 50% капитала, а њихов један син и три ћерке су власници са по 25% другог правног лица).


Комплетан  текст Мишљења дат је на следећем линку: