ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

10. 09. 2014.

 

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ О РАЧУНОВОДСТВУ

Министар финансија донео је:

- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;

- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;

- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица.

Наведени правилници су објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 95/14, од 5. септембра 2014. године.

Иако се ради о новим правилницима, у њима нема суштинских измена, већ су извршене исправке грешака које су уочене у претходним правилницима и прецизирање појединих одредаба, о чему смо писали у Приручнику за примену контног оквира за средња, мала и микро правна лица и предузетнике.

С обзиром на то да се већина обвезника определила за то да прекњижавање спроведе на крају 2014. године, оно ће се спровести у складу са новим Правилником.

Подсећамо на то да се финансијски извештаји у току 2014. године састављају на старим обрасцима, а да ће се нови обрасци финансијских извештаја први пут користити приликом састављања годишњих финансијских извештаја за 2014. годину.

Детаљније о наведеним правилницима писаћемо у наредном броју „Привредног саветника“.