ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

08. 10. 2014.

 

Пореска управа је објавила на својој интернет страници обавештење следеће садржине:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

Предузетнице које су започеле породиљско одсуство у 2014. години, а обављање делатности нису привремено прекинули, већ су наставили да обављају делатност преко овлашћеног пословође, потребно је да надлежној организационој јединици Пореске управе, поднесу пореску пријаву за коначно утврђивање доприноса за обавезно социјално осигурање (ППДГ-1С), за период од почетка године, до наступања породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета, на основу које обвезник исказује коначну обавезу по основу доприноса за обавезно социјално осигурање до почетка породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета.

Уколико предузетница у 2014. години, прекине коришћење породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета или одсуства са рада ради посебне неге детета, на основу нове поднете пријаве ППДГ-1С, у којој исказује и аконтације пореза и аконтације доприноса, потребно је задужити га износом по основу нових аконтација, за период од прекида коришћења одсуства, до краја текуће године.