ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

4.3.2014.

 

ПОРЕСКА УПРАВА ОБЈАВИЛА ЈЕ САОПШТЕЊЕ О ШИФРАМА ПЛАЋАЊА

 

Пореска управа објавила је на својој интернет страници саопштење о шифрама плаћања, које цитирамо у наставку:

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ - ШИФРЕ ПЛАЋАЊА

Oбвезници који порез на доходак грађана плаћају на паушално утврђен приход и обвезници који су у систему самоопорезивања, а нису се определили на личну зараду, могу да подижу средства са својих рачуна користећи шифру плаћања 141 и у позиву на број задужења по моделу 97 уписују следеће:  

КК (контролни број), ШОП (шифра општине плаћања) и ПИБ/ЈМБГ.

Сви обвезници који измирују обавезе по збирним пореским пријавама, за исплате извршене закључно са 28.02.2014. године, као шифру плаћања користе 253 и уплату врше непосредно на појединачне уплатне рачуне јавних прихода (а не на рачун обједињене наплате). 

 

Према томе, предузетници који исплаћују нето приход од самосталне делатности  приликом безготовинске исплате уносе шифру плаћања 241, а код подизања готовине са текућег рачуна уносе шифру 141.

Наведене шифре уносе предузетници који исплаћују нето приход, а то могу бити обвезници који:

  • порез на доходак грађана плаћају на паушално утврђен приход,
  • су у систему самоопорезивања, а нису се определили на личну зараду (плаћају порез и доприносе на приход од самосталне делатности),
  • су у систему самоопорезивања и који су се определили на личну зараду (плаћају порез на приход од самосталне делатности).

Напомињемо да предузетници који  су се определили за исплату личне зараде, приликом исплате личне зараде уносе шифру плаћања 240, односно 140.

 

Под обвезницима који измирују обавезе по збирним пореским пријавама, за исплате извршене закључно са 28.02.2014. године подразумевају се обвезници код којих је пореска обавеза настала закључно са наведеним датумом. Ово се може десити у случају када је исплаћена нето накнада без плаћања пореза и доприноса или када су плаћени мањи износи пореза и доприноса од обрачунатих. Према томе, шифра плаћања 253 користи се приликом исплате заосталих обавеза за порез и доприносе, односно обавеза које су доспеле за плаћање до 28. фебруара 2014. године.

 

Обвезници који су до 28. 2. 2014. године поднели пореске пријаве, платиле порез и доприносе, а нису исплатили нето зараду и накнаду зараде немају позив на број, па им због тога банке не дозвољавају исплату нето зараде. Према нашим сазнањима, ова лица требало би да се обрате надлежној Пореској управи да би добили потврду о плаћеним порезима и доприносима, коју треба да поднесу банци да би извршила налоге за плаћање (пренос).