ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03. 02. 2014.

 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ППП ПРИЈАВЕ ПРОДУЖЕН ДО 7 ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ

 

Рок за подношење Појединачне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурње по одбитку на терет примаоца прихода (ППП) продужен до 7. фебруара 2014. године.