ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

01. 10. 2014.

 

Пореска управа је 29. 09. 2014. године објавила на свој сајту обавештење о начуну попуњавања пореске пријаве на Обрасцу ППП ПД приликом исплате личне зараде предузетнику који је обавезно осигуран по другом основу (запослени, пензионер). У наставку преносимо текст обавештења:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ППП-ПД ЗА ОВП 106

Обавештење о подношењу ППП-ПД за ОВП 106 када је предузетник који се определио за личну зараду истовремено прималац прихода по другом основу (запослење, пензија)


На порталу Пореске управе омогућено је подношење појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку на Обрасцу ППП-ПД за исплату прихода из радног односа – лична зарада предузетника - ОВП 106, када је прималац прихода (ПП):

-запослени у другом правном лицу или предузетничкој радњи (ознака 01),

-оснивач или члан привредног друштва запослен у том друштву (ознака 02),

-војни осигураник (ознака 08),

-пензионер по основу запослења (ознака 09),

-пензионер по основу самосталне делатности (ознака 10),

-војни пензионер (ознака 12) и

-пољопривредни пензионер (ознака 13).

Напомена: уколико је прималац прихода са ознакам 02 (оснивач/члан привредног друштва запослен у том привредном друштву) и ознаком 08 (војни осигураник) у Обрасцу ППП ПД, код исплате ове врсте прихода, у пољу 3.6 – Шифра врсте приходса - се исказује цифра примаоца прихода -  01 (запослени).

 

Пример: 

Код исплате личне зараде предузетнику који је и оснивач или члан привредног друштва запослен у том друштву или војни осигураник, без олакшице и без бенефицираног стажа у пољу 3.6 уписује се ШВП 1 01 106 00 0.

У ППП-ПД пријави, у пољу 2.1 Тип исплатиоца, уписује се ознака 4 - предузетник.

Основица за порез (поље 3.10 у ППП-ПД пријави) је зарада умањена за прописани неопорезиви износ из члана 15. став 2. Закона о порезу на доходак грађана. Порез се плаћа по стопи од 10%.

Основица доприноса (поље 3.12 у ППП-ПД пријави) је бруто зарада, која не може бити нижа од најниже, ни виша од највише месечне основице доприноса. Плаћа се допринос за ПИО по стопи од 26%, односно и додатни допринос за ПИО, уколико се врши исплата предузетнику који ради на пословима на којима се стаж рачуна са увећаним трајањем.

Не плаћа се допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост, па се у ППП-ПД пријави у пољу 3.14 – Допринос за здравствено осигурање и пољу 3.15 – Допринос за незапосленост уписује износ од 0 (нула) динара.