ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

8.8.2013.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА
ЈЕ ПОНОВО ЗАДРЖАНА НА НИВОУ ОД 11,00%

 

 

Дана 8. августа 2013. године Извршни одбор Народне банке Србије  задржао је референтну каматну стопу на 11,00%.

С обзиром на то да се есконтна стопа НБС утврђује у висини 100% референтне каматне стопе и есконтна стопа НБС износи 11,00%.

Од 1. јануара 2013. године, на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи НБС увећаној за десет процентних поена применом простог интересног рачуна од сто, у складу са одредбама члана 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (комфорни метод се примењивао до 31. децембра 2012. године).

Стога, од 8. августа 2013. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и даље износи 21,00%.

По правилу, стопа законске камате мења се сваког месеца како се утврђује (мења) референтна стопа.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се донети одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. септембра 2013. године.