ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

6.2.2013.

 

 

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ПОВЕЋАНА ЈЕ НА 11,75%

 

Дана 5. фебруара 2013. године Извршни одбор Народне банке Србије повећао је референтну каматну стопу са 11,50% на 11,75%.

С обзиром на то да се есконтна стопа НБС утврђује у висини 100% референтне каматне стопе и есконтна стопа НБС износи 11,75%.

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи централне емисионе банке увећаној за десет процентних поена, применом конформне методе обрачуна.

Стога, од 5. фебруара 2013. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе износи 21,75%. По правилу, стопа законске камате мења се сваког месеца како се утврђује (мења) референтна стопа.

 

Напомена: од 1. јануара 2013. године, приликом обрачуна камате на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања примењује се метод простог интересног рачуна од сто, у складу са измењеним одредбама члана 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (комфорни метод се примењивао до 31. децембра 2012. године).

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се донети одлука о референтној каматној стопи одржаће се 7. марта 2013. године.