ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

30.05.2013.

 

ОД ДАНАС СЕ ПРИМЕЊУЈЕ НОВИ ОБРАЧУН
ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ

 

 

У „Сл. гласнику РС“, бр. 47/13, од 29. маја 2013. године, објављен је сет пореских закона, и то:

 • Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину;
 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица;
 • Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;
 • Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање;
 • Закон о изменама и допунама Закона о акцизама;
 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

 

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за социјално осигурање ступају на снагу данас 30. маја 2013. године.

Најважније новине у вези са ова два закона су следеће:

 • смањена је стопа пореза на зараде са 12% на 10%;
 • повећан је неопорезиви износ зараде са 8.776 динара на 11.000 динара;
 • повећана је стопа доприноса за ПИО за зараде која се плаћа на терет запосленог са 11% на 13% (стопа доприноса за ПИО на терет послодавца остала је непромењена 11%).
 • исплатиоци који су до дана почетка примене ових закона извршили исплату дела зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате обрачунавају и плаћају порез на зараде у складу са досадашњим одредбама закона закључно са коначном исплатом те зараде, односно плате и накнаде зараде, односно плате. 
 • стопа доприноса за ПИО за остала примања (ауторски уговор, уговор о делу итд.) повећана је са 22% на 24%.

О овим и осталим новинама писаћемо детаљније у „Привредном саветнику“, бр. 11 и 12/13, који се данас предаје у штампу.

Подсећамо претплатнике да је саветовање на тему нових пореских прописа заказано за наредну недељу.