ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

ПРЕРАЧУН СА НЕТО НА БРУТО НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Иако се, према Закону о раду, зарада уговара у бруто износу, понекад је потребно нето износ зараде прерачунати у бруто (на пример, за потребе самог уговарања зараде). Зато у наставку дајемо коефицијенте за прерачун са нето на бруто.

Ако запослени остварује зараду вишу од најниже прописане основице и нижу од највише прописане основице, прерачун са нето на бруто врши се по формули:

 

(1)

Бруто =

(Нето – Упо х СП)

0,701

 

 где је:

Бруто = Бруто зарада;

Нето = Нето зарада;

Упо = Умањење пореске основице (11.000 динара);

Сп = Стопа пореза на зараде (10%).

За исплате од 30.05.2013. године (Упо = 11.000,00 и Сп = 10%), претходна формула је:

 

(1а)

Бруто =

(Нето – 1.100,00)

0,701

  

Ако запослени остварује зараду вишу од највише основице или нижу од најниже основице, прерачун са нето на бруто врши се по формули:

 

(2)

Бруто =

(Нето – Упо х СП + СД)

0,90

где је:

Бруто = Бруто зарада;

Нето = Нето зарада;

Упо = Умањење пореске основице (11.000,00 динара);

Сп = Стопа пореза на зараде (10%).

СД = Износ социјалних доприноса обрачунат на највишу основицу, односно најнижу основицу

 

За исплате од 30.05.2013. године (Упо = 11.000 и Сп = 10%, СД = 321.245,00 х 19,9% = 63.927,76 динара), а док важи највиша основица доприноса од 321.245,00 , претходна формула је:

 

(2а)

Бруто =

(Нето – 1.100,00 + 63.927,76)

0,90