ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28.8.2013.

 

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА
И УСЛУГА КОЈЕ СУ НЕПОСРЕДНО ПОВЕЗАНЕ СА СЕКУНДАРНИМ СИРОВИНАМА,
У СМИСЛУ ЗАКОНА О ПДВ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 74 од 21. августа 2013. године, објављен је Правилник изменама Правилника о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност.

Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, односно 29. августа 2013. године, тј. примењује се на промет који се врши од 29. августа 2013. године.

Правилником се проширује листа добара која се сматрају секундарним сировинама у смислу члана члана 10. став 2. тачка 1) Закона о ПДВ, и то:

– секундарним сировинама сматрају се и отпаци и остаци од свих метала и њихових легура (члан 2. став 1. тачка 1) измењеног Правилника) и

– секундарним сировинама, у смислу члана 10. став 2. Закона, сматрају се и добра која се претежно састоје од једног или више материјала из става 1. овог члана, а која су неупотребљива због лома, резања, цепања или другог начина оштећења, односно добра неупотребљива због истрошености (нпр. акумулатори, батерије, аутомобилске гуме, амбалажни отпад, електрична и електронска опрема која представља отпад у складу са законом којим се уређује управљање отпадом, укључујући и све саставне делове, склопове и потрошни материјал који су део добра које се одбацује – члан 2. став 2. измењеног Правилника).

Детаљна објашњења о примени овог правилника дајемо у „Привредном саветнику“ бр. 16/2013, који је у припреми и излази почетком следеће недеље.