ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

18. 12. 2013.

 

РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА СМАЊЕНА ЈЕ НА 9,50 %

 

Дана 17. децембра 2013. године Извршни одбор Народне банке Србије је одлучио је да референтну каматну стопу смањи за 0,5 процентних поена и она сада износи 9,50%.

С обзиром на то да се есконтна стопа НБС утврђује у висини 100% референтне каматне стопе и есконтна стопа НБС износи 9,50%.

Од 1. јануара 2013. године, на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној каматној стопи НБС увећаној за десет процентних поена применом простог интересног рачуна од сто, у складу са одредбама члана 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (комфорни метод се примењивао до 31. децембра 2012. године).

Стога, од 17. децембра 2013. године камата за неблаговремено плаћене јавне приходе износи 19,50%.

По правилу, стопа законске камате мења се сваког месеца како се утврђује (мења) референтна стопа. Наредна седница Извршног одбора на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи одржаће се 16. јануара 2014. године.