ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

13.07.2013.

 

1. Прописан је Образац за порез по одбитку по стопи од 1% (за отпад и секундарне сировине) који се први пут доставља до 15. јула 2013. године

Донет је Правилник о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица (у даљем тексту: Правилник).

Прописана је пореска пријава на Обрасцу ПП ДСО – Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаду коју по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица за __ тромесечје 201__. године.

Образац ПП ДСО можете преузети са претплатничког дела веб сајта (обрасци/порез на добит правних лица/.

Прву пореску пријаву, исплатилац накнаде треба да поднесе за II тромесечје 2013, до 15. јула 2013. године.

С обзиром на то да се обавеза уплате 1% пореза по одбитку примењује од 31. маја 2013. године, обвезници који су на дан 31. маја 2013. године вршили исплату накнаде, били су обавезни да на тај дан на прописани рачун уплате 1% пореза по одбитку. Обвезници који су испоштовали ову законску обавезу, треба да у пореској пријави – Образац ППДСО искажу податке на редном броју 2 – Други месец тромесечја.

Међутим, обвезници који су вршили исплату накнаде 31. маја 2013. године, а порез по добитку су уплатили у јуну, по нашем мишљењу, треба да исказују податак о износу исплаћене накнаде, под редним бројем 3 у колони 3 тј. у месецу у којем су извршили уплату. Наиме, у овом случају под редним бројем 3 треба да искажу све податке (износ исплаћене накнаде, стопу пореза и износ обрачунатог и плаћеног пореза), без обзира што су исплату накнаде (у бруто износу) извршили 31. маја 2013. године.

Правилником није уређено који подаци се исказују под II Попис приложених доказа нити који се подаци исказују у Напомени.

Детаљније о овј теми у посебном чланку у "Привредном саветнику", бр. 14/2013.

 

2. Лична зарада предузетника исказује се на Обрасцу ПП ОД-П и измењеном Обрасцу ПП ОПЈ)

Предузетници који су се определи на исплату личне зараде обрачун доприноса исказују на новопрописаном Обрасцу ПП ОД-П, а обрачун пореза на личну зараду на измењеном Обрасцу ПП ОПЈ.

Наведене обрасце можете преузети са нашег сајта.

Извршена је и измена Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 104/11/09, . . . и 61/13) и то тако што су промењени називи постојећих уплатних рачуна тако да се постојећи уплатни рачуни могу примењивати и за уплате по основу личних зарада предузетника.

На месечну личну зараду предузетника )који није осигуран по другом основу) плаћају се следећи јавни приходи:

 

Из основице (на терет личне зараде):

1.

Порез на зараде

10,00%

2.

Допринос за ПИО

24,00%

3.

Допринос за здравствено осигурање

12,30%

4.

Допринос за осигурање од незапослености

1,50%

 

 

Предузетник који није осигуран по другом основу и који плаћа сва три социјална доприноса уплату пореза и доприноса врши на следеће рачуне:

840-711111843-52 – Порез на зараде

840-721313843-74 – Допринос за ПИО лица која обављају самосталну делатност, ако нису осигурани по основу запослења. ..., као и лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос,

840-721323843-47 –Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи

840-721331843-06 – Допринос за осигурање за случај незапослености лица која обављају самосталну делатност, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос.

 

У посебном чланку у "Привредном  дата су детаљнија упутства о начину обрачуна проеза и доприноса на личне зараде предузетника и начину састављања Образаца ПП ОД-П и ПП ОПЈ.

 

3. Предузетници који су се определили за личну зараду неће морати пореској управи достављати порески биланс за период јануар–јун

У „Привредном саветнику“, бр. 11 и 12/13, изнели смо став да ће предузетници који се определе за исплату личне зараде и који ће обавезу пореза на нето приход за период јул–децембар 2013. године утврђивати самоопорезивањем, бити дужни да саставе порески биланс за период јануар-јун како би им Пореска управа решењем утврдила коначну обавезу пореза на нето приход за тај период.

Међутим, по нашим сазнањима, став је Пореске управе да нема потребе да се сада подноси порески биланс за период јануар–јун, већ да ће се обавезе за наведени период утврђивати по истеку године, а по подношењу пореског биланса за 2013. годину. У овом тренутку нејасно је какав ће порески биланс подносити предузетници који су се определили  на исплату личне зараде.

 

4. Привредно друштво је дужно да уплати социјални доприноси за своје осниваче који нису засновали радни однос у свом друштву до 15. у месецу за претходни месец  (Прописан је нови Образац ПП ОД-О)

У примени нових одредби за плаћање социјалних доприноса оснивача (чланова) привредног руштва који нису засновали радни однос у свом друштву, јавили су се следећи проблеми:

– законом није био прописан рок у којем се морају уплатити социјални доприноси,

– нису били прописани уплатни рачуни за уплату ових социјалних доприноса (рачун на који су по решењу уплаћивани социјални доприноси није одговарајући),

– није био прописан Образац који би се састављао по овом основу и помоћу којег би Пореска управа могла пратити извршавање обавезе уплате доприноса.

У "Службеном гласнику РС", бр. 61/13 од 12.07.2013. објављене су измене и допуне;

– Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 96/04, . . . и 15/12 – У даљем тексту: Правилник о доприносима);

– Правилника о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 137/04 и 82/06 – у даљем тексту: Правилник о порезима).

 Правилником о доприносима прописано је:

– да је рок за уплату доприноса до 15. у месецу за претходни месец )дакле, обавезу за јун треба уплатити до 15, јула 2013. године).

– да се Пореској управи доставља обрачун социјалних доприноса на Обрасцу ПП ОД-О (до 5. у месецу за уплате у претходном месецу).

Измена и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 104/11/09, . . . и 101/10 – у даљем тексту: Правилник о рачунима), промењени су називи постојећих уплатних рачуна тако да се постојећи уплатни рачуни могу примењивати и за уплате по основу личних зарада предузетника и пољоприврдника као и у случајевима када послодавац уплаћује доприносе за осниваче привредних друштава који у свом друштву раде без заснивања радног односа.

За чланове привредних друштава који нису засновали радни однос у свом привредном друштву, а који су по том основу обвезници социјалног осигурања јер раде у свом привредном друштву, привредно друштво је дужно да обрачуна социјалне доприносе на најнижу основицу и да их уплати најкасније до 15. у месецу за претходни месец. То значи да обавезу да месец јун (први месец за који се плаћање врши на овај начин) послодавац мора да уплати најкасније до 15. јула 2013. године и да по том основу састави Образац ПП ОД-О и достави га Пореској управи најкасније до 5 августа.

За члана привредног друштва који није засновао радни однос у свом друштву а радно је у њему ангажован и који није социјално осигуран по другом основу, на најнижу прописану основицу послодавац обрачунава следеће доприносе:

 

1.

Допринос за ПИО

24,00%

2.

Допринос за здравствено осигурање

12,30%

3.

Допринос за осигурање од незапослености

1,50%

Послодавац доприносе уплаћује на следеће рачуне:

840-721313843-74 – Допринос за ПИО лица која обављају самосталну делатност, ако нису осигурани по основу запослења. ..., као и лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос,

840-721323843-47 –Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радњи,

840-721331843-06 – Допринос за осигурање за случај незапослености лица која обављају самосталну делатност, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос.

Образац ПП ОД-О можете преузети са нашег веб сајта.

 

5. Нема потребе састављања периодичног обрачуна јануар–мај ради утврђивања основице за коначно задужење доприносима оснивача привредних друштава који нису засновали радни однос у свом друштву

У „Привредном саветнику“, бр. 11 и 12/13, а потом и у „Привредном саветнику“, бр. 13/13 изнели смо став да привредна друштва чији су оснивачи (чланови) социјално осигурани по основу рада у свом друштву, а нису засновали радни однос у свом друштву, морају да саставе периодични обрачун за период 1. јануар – 29. мај 2013. године и порески биланс за тај период, како би Пореска управа могла да донесе решење о коначном задужењу социјалним доприносима.

Наиме, као што смо истицали у тим написима, до 29. маја 2013. године (до дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање) основица доприноса за ове обвезнике била је опорезива добит утврђена у пореском билансу, а од 30. маја 2013. године привредно друштво доприносе по овом основу обрачунава на најнижу месечну основицу и уплаћује их до 15. у месецу за претходни месец.

Међутим, по нашим сазнањима, Пореска управа неће доносити решења о коначном задужењу доприносима за ове обвезнике на основу пореског биланса за период јануар–мај. Наиме, коначно задужење за овај период Пореска управа ће утврдити у наредној години а на основу пореског биланса за 2013. годину (највероватније ће основицу за обрачун доприноса чинити 5/12 опорезиве добити за 2013. годину).

 

6. Измене ПП ОПЈ Образаца

Изменама и допрунама Правилника о начину утврђивања, плаћања и евидентирања пореза по одбитку и о садржини збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку („Службени гласник РС“, бр. 137/04 и 82/06= које су објављене у "Службеном гласнику РС", бр. 61/2013 извршене су измене у следећим обрасцима.

- ПП ОПЈ

- ПП ОПЈ-3

- ПП ОПЈ 4

- ПП ОПЈ 5

У обрасцима ПП ОПЈ 6 и ПП ОПЈ 8 промењен је наслов јер је Правилником измењено и који приходи физичких лица се исказују на којим обрасцима. Основни (нови) принцип је да постојање обавезе плаћања доприноса није услов да се приход физичког лица исказује на ПП ОПЈ-6. У том смислу на ПП ОПЈ-6 исказују се, на пример, и следечи приходи:

- по основу давања у закуп непокретности које нису у власништву закуподавца,

- приходи по основу узимања из имовине правног лица од стране оснивача (власника) привредног друштва, итд.

У свим ОПЈ обрасцима извршене су и извесне техничке измене па саветујемо да "нове" обрасце преузмете са претплатничког дела нашег веб сајта.