ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

7.6.2013.

 

УПЛАТНИ РАЧУН ЗА ПОРЕЗ ПО ОДБИТКУ НА НАКНАДУ ИСПЛАЋЕНУ ПО ОСНОВУ ПРОМЕТА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА И ОТПАДА

 

 

Порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада плаћа се на рачун:

840-711195843-58  Порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада

У позив на број одобрења уноси се: двоцифрени контр. бр. - шифра општине (града) седишта обвезника пореза - ПИБ обвезника, по моделу 97.

Овај уплатни рачун прописан је одредбама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 104/11,... и 48/13).

О откупу секундарних сировина и отпада детаљно смо писали у „Привредном саветнику“, бр. 11 и 12/13 на страни 198.

Наведени уплатни рачун дат је, поред осталих, у чланку у оквиру Кратких информација у „Привредном саветнику“, бр. 11 и 12/13 на страни 236.

У тебели на крају „Привредног саветника“, бр. 11 и 12/13 у Прегледу 2, под редним бројем 76. дат је уплатни рачун који грешком садржи вишак цифара, број „један“ је више одштампан. Молимо вас да у свом примерку часописа исправите овај податак.