ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

6. 12. 2013.

 

Пореска управа Републике Србије објавила је на својој интернет страници Обавештење пореским обвезницима у вези поступања пореског органа у контролама промета секундарних сировина у привремено прекинутим пореским поступцима

 

Подсећамо претплантике да је претходно на сајту Пореске управе 26. септембра 2013. године објављено саопштење да су у циљу јединственог поступања Пореске управе, привремено прекинути сви поступци који се воде код обвезника који врше промет секундарних сировина до опредељења коначног става с тим у вези.

У насатавку цитирамо текст новог обавештења:

„Обавештавамо пореске обвезнике да ће Пореска управа наставити контроле промета секундарних сировина  у привремено прекинутим пореским поступцима, а узимајући у обзир мишљење Министарства финансија, Сектора за фискални систем бр 430-01-355/2013-04 од 17.10.2013. године, у којем се наводи:

„Наиме, почев од 1. јануара 2013. године, сагласно одредбама члана 10. Став 1. и став 2. Тачка 1) Закона о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, и 93/12 – у даљем дексту: Закон), у случају када промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама врши обвезник ПДВ другом обвезнику ПДВ, порески дужник за тај промет је прималац добара, односно услуга. Утврђивање добара која се сматрају секундарним сировинама и услуга које су непосредно повезане за секундарним сировинама из члана 10. став 2. тачка 1) Закона, што значи у сврху примене Закона у смислу одређивања пореског дужника, врши се у складу са подзаконским актом донетим на основу члана 10. Став 4. Закона. С тим у вези, у периоду 1. јануар – 28. август 2013. године, утврђивање предметних добара и услуга вршило се у складу са Правилником о утврђивање секундарних сировина и услуга које су непосредно везано за секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 107/12), док се почев од 29. Августа 2013. године врши у у складу са Правилником о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Рс“, бр.107/12 и 74/13)“.“

О изменама Правилника о утврђивању секундарних сировина, у смислу Закона о ПДВ детаљно смо писали у „Привредном саветнику“, бр. 16/13 на страни 10.