ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.04.2013.

 

ДОНЕТИ СУ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ОСНОВУ НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
И ПОСТАВЉЕНА ЈЕ НОВА ВЕРЗИЈА ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

Нoви Зaкoн o јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), примењује се oд 1. априла 2013. гoдинe. Детаљније о одредбама овог закона писали смо у „Привредном саветнику“, бр. 7/13. Подзаконски акти неопходни за примену закона објављени су у „Служеном гласнику РС“, бр. 29/13 од 29. марта 2013. године. План за борбу против корупције и подзаконски акт којим се ближе уређује садржина интерних аката биће донети у року од девет месеци од дана ступања на снагу Закона о јавним набавкама.

Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“, односно 7. априла 2013. године. Овом уредбом уређују се услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа из Плана мреже здравствених установа које доноси Влада, одређује се врста роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су обухваћене Планом ценрализованих јавних набавки и уређује друга питања од значаја за планирање, организовање и спровођење јавних набавки.

Следећи правилници ступили су на снагу 1. априла 2013. године:

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова;

Правилник о садржини извештаja о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама;

Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки;

Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка;

Правилник о грађанском надзорнику.

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ближе се уређују обавезни елементи конкурсне документације која се припрема у поступку јавне набавке и начини доказивања испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.

Правилником о садржини извештаja о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама ближе се уређује садржина извештаја о јавним набавкама и начин вођења евиденције о јавним набавкама.

Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки ближе се уређује форма и садржина плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки.

Правилником о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка уређује се форма и садржина захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тач. 2) до 6) Закона о јавним набавкама.

Правилником о грађанском надзорнику уређују се услови и критеријуми за именовање грађанског надзорника и начин рада грађанског надзорника.

О наведеним подзаконским актима писаћемо у наредном броју часописа.

Нова верзија Портала јавних набавки усклађена са Законом о јавним набавкама који се примењује од 1. априла 2013. године постављена је на адреси http://portal.ujn.gov.rs, Осим директног приступа преко ове адресе, Порталу се може приступити и путем линка на сајту Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs).

На Порталу се могу објављивати и претраживати огласи и остали садржаји у поступцима јавних набавки који се покрећу у складу са новим Законом.

За објављивање јавних набавки, односно претрагу постављених садржаја у поступку који је започет у складу са Законом о јавним набавкама из 2008. године, може се приступати преко странице http://stariportal.ujn.gov.rs.

Нова верзија Портала омогућава да сва заинтересована лица могу бесплатно и без претходне регистрације врше претрагу и преглед свих постављених садржаја на Порталу.

Корисничко упутство за рад са Порталом може се преузети на страници:

http://portal.ujn.gov.rs/KorisnickoUputstvo/Korisnicko uputstvo za rad sa portalom.pdf.