ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

9. 3. 2012.

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА НА НИВОУ од 9,5%


 Извршни одбор Народне банке Србије задржао је референтну каматну стопу на нивоу од 9,5%. С обзиром на то да се есконтна стопа НБС утврђује у висини 100% референтне каматне стопе и есконтна стопа НБС износи 9,5 %. Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи централне емисионе банке увећаној за десет процентних поена, применом конформне методе обрачуна. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и даље износи 19,5%. По правилу, стопа законске камате мења се сваког месеца како се утврђује (мења) референтна стопа. Наредна седница Извршног одбора на којој ће се донети одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. априла 2012. године.