ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

6. април 2012.

 

 

 

ДОНЕТА ЈЕ НОВА УРЕДБА
О ОБАВЕЗНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ХЛЕБА ОД БРАШНА „Т-500“

 

На основу овлашћења из члана 46. Закона о трговини („Службени гласник РС“, број 43/10) Влада Републике Србије донела је Уредбу о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т–500“. Овом уредбом уређује се више области, и то:

– обавезна производња и промет хлеба од брашна „Т–500“;

– одређивање максималне висина маржи у трговини на велико и у трговини на мало;

– одређивање висине цене у динарима до које се може образовати произвођачка цена векне хлеба;

– утврђивање процента ремитенде коју трговци могу да врате произвођачима хлеба;

– рокови у којима трговци морају вршити плаћања купљеног хлеба;

– казне за прекршаје у случају непоштовања одредби Уредбе;

– надлежности у погледу надзора над применом Уредбе.

 

Као што се види, Уредбом су прописане обавезе:

а) за произвођаче хлеба (производња и стављање у промет белог хлеба, горња висина произвођачке цене векне хлеба),

б) за трговце хлебом (ремитенда, рок плаћања хлеба, максималне висине маржи),

в) за државне органе (надзор над применом Уредбе).

 

Уредба је објављена у службеном гласнику бр. 24/12 од 30. марта 2012. године и ступила је на снагу 1. априла 2011. године, а важи до 30. септембра 2012. године.

 

Произвођачи су обавезни да од укупне дневне производње свих врста хлеба ставе у промет најмање 40% белог хлеба од брашна „Т–500“, с тим што у ову количину улазе све граматуре хлеба од 500 грама па навише. Они су дужни да поштују састав хлеба за који су Уредбом прописани основни састојци. Пошто је рецептура прописана за векну белог хлеба од 500 грама, у случају производње хлеба веће граматуре, по нашем мишљењу, треба сразмерно овој рецептури користити основне састојке у производњи хлеба.

 

Одредбом чл. 3. и 4. Уредбе прописани су проценти марже у промету белог хлеба. Сходно Уредби, највиша обрачуната маржа која је део велепродајне цене хлеба, векне тежине 500 гр, не може бити већа од 2%. Из овакве формулације произлази да уколико произвођач утврди велепродајну цену белог хлеба тежине 500 грама, у тој цени рабат који се одобрава трговцима на велико, може износити највише 2% од те цене.

 

Према одредби члана 4. Уредбе највиша обрачуната маржа која је део малопродајне цене хлеба, векне тежине 500 гр, не може бити већа од 7%. Таква формулација, по нашем мишљењу, подразумева да уколико произвођач утврди малопродајну цену векне белог хлеба тежине 500 грама, проценат рабата који се одобрава трговцима на мало не може бити већи од 7.

 

Прописани проценти маржи у трговини на велико (2%), односно у трговини на мало (7%) дефинисани су као највиша обрачуната маржа као део велепродајне, односно малопродајне цене. Највиша укупна стопа марже, односно трошкова промета (укључујући све врсте рабата, каса сконто и сл.) не може бити већа од 9,14% у односу на произвођачку цену хлеба.

 

Произвођачка цена се обрачунава у висини до 37,33 динара по векни хлеба (остала је иста као и претходних шест месеци). Уз максималну маржу од 9,14% у односу на произвођачку цену хлеба и ПДВ по стопи од 8%, највиша малопродајна цена не може бити већа од 44,00 динара.

 

Уредбом је прописано да трговци који продају хлеб на мало могу да врате произвођачу хлеба до 5% од набављене количине хлеба на дневном нивоу. Проценат ремитенде од 5% односи се искључиво на хлеб произведен од брашна „Т–500“, тако да трговци на мало за остале врсте хлеба немају ограничења у погледу процента ремитенде.

 

Рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб.

 

За детаљнија објашњења у вези са Уредбом упућујемо претплатнике на чланак „Измењена је Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“,  који смо објавили у „Привредном саветнику“, бр. 16/11, уз напомену да се једина измена односи на то да од 1. октобра 2011. године важи произвођачка цена од 37,33 динара.