ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

5. 3. 2012.

НAКНАДА ЗА ПОСЕБНЕ ТОКОВЕ ОТПАДА (еколошка такса) НА ПЛАЋА СЕ НА ВОЗИЛА СТАВЉЕНА НА ТРЖИШТЕ У ПЕРИОДУ ОД 3. МАРТА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2012. ГОДИНЕ


 Донета је дуго очекивана Уредба о допуни Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде (у даљем тексту: Уредба о допуни). Ова Уредба о допуни објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 15/12 од 2. марта 2012. године, а ступила је на снагу 3. марта 2012. године. Према одредбама члана 2. Уредбе о допуни, одредба члана 12. став 6. Уредбе о токовима отпада престаје да се примењује даном ступања на снагу ове уредбе, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године. Из оваквог текста Уредбе о допуни извесно је да ретроактивна примена измена није могућа. То значи да су обвезници били дужни да 20. фебруара 2012. године обрачунају и плате накнаду за посебне токове отпада за возила која су стављена на тржиште у периоду од 19. новембра до краја 2011. године. Исто тако, за возила стављена на тржиште у периоду од 1. јануара до 2. марта 2012. године, накнада ће се платити 15. маја 2012. године.