ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

03.05.2012.

 

 

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О РАЗВРСТАВАЊУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ СУ БИЛЕ НА ВАНБЕРЗАНСКОМ ТРЖИШТУ НА НОВЕ ТРЖИШНЕ СЕГМЕНТЕ (OPEN MARKET И МУЛТИЛАТЕРАЛНА ТРГОВАЧКА ПЛАТФОРМА)

 

-          Актуелно за обавезу достављања и објављивања полугодишњих финансијских извештаја -

На интернет страници Београдске берзе објављена је Одлука о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд која почиње да се примењује 7. маја 2012. године.

Наиме, чланом 299. новог Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/11, у даљем тексту: Закон), прописано је да Берза, хартије од вредности које су укључене на ванберзанско тржиште у смислу Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената („Службени гласник РС”, број 47/06), након ступања на снагу Закона, укључује на сегмент регулисаног тржишта који није листинг или МТП (мултилатерална трговачка платформа), у складу са актом Берзе и одредбама члана 121. Закона. Истовремено, Правилима пословања, која је Берза донела у поступку усклађивања својих аката, организације и услова пословања са Законом, а која ступају на снагу дана 7. маја 2012. године, утврђени су услови за укључење хартија од вредности на OPEN MARKET (део регулисаног тржишта које није листинг), односно МТП Belex (мултилатерална трговачка платформа), те критеријуми (члан 241) по којима ће се хартије од вредности укључене на ванберзанско тржиште разврстати на Open market, односно МТП Belex, сагласно новој тржишној сегментацији.

 

На основу података BelexФИX, проспеката издавалаца за организовање трговања хартијама од вредности на Берзи и јавно објављених података Централног регистра хартија од вредности, на дан доношења ове Одлуке, утврђена је испуњеност критеријума за разврставање хартија од вредности на Open market, односно МТП Belex сагласно члану 241. Правила Берзе, те одлучено као диспозитиву ове Одлуке.

Одлуком  о разврставању хартија од вредности укључених на ванберзанско тржиште на сегменте и тржишне сегменте Београдске берзе а.д. Београд се хартије од вредности које су биле укључене на ванберзанско тржиште (по старом Закону о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената) у складу са новим Законом о тржишту капитала и пратећим подзаконским прописима донетим на основу њега, разврставају на

 

1.      сегмент регулисаног тржишта који није листинг - OPEN MARKET или

2.      мултилатералну трговачку платформу којом управља Берза - МТП Belex.

 

Дан пресека на који се врши наведено разрвставање је 24. април 2012. године. (сагласно члану 241. Правила Берзе, одређен је дан добијања сагласности Комисије за хартије од вредности на Правила пословања Београдске берзе бр. 04/2-3242-1/12 - Правила Берзе).

 

 

1.      Хартије од вредности (акције) издаваоца које су укључене на део регулисаног тржишта које није листинг (OPEN MARKET)

 

Сходно овој Одлуци на сегмент регулисаног тржишта који није листинг - OPEN MARKET (тржишни сегмент Open market - акције) укључују се хартије од вредности издавалаца:

(1) у чијем трговању је било закључених трансакција у периоду од 180 дана који претходи дану пресека из члана 1. става 2. ове Одлуке,

(2) не носе ознаку „БП“

(3) издавалац испуњава услове из члана 64. став 1. Правила Берзе.

 

Списак хартија од вредности издавалаца укључених на сегмент регулисаног тржишта који није листинг - OPEN MARKET дат је у Прилогу 1. ове Одлуке и може се преузети са нашег сајта.

 

На списку јавних акционарских друштава чије су хартије од вредности – акције (у складу са новим Законом о тржишту капитала и новодонетим Правилима пословања које је донела Београдска берза) разврстане на сегмент регулисаног тржишта које није листинг (тзв. Open market) налази се 287 издаваоца.

 

Овај списак је, између осталог, актуелан за обавезу достављања (Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи) и објављивања (на сајту у периоду од пет година) полугодишњих финансијских извештаја коју имају јавна друштва чијим се ХОВ тргује на организованом тржишту које није листинг.

 

 Јавна друштва чије су хартије од вредности разврстане на сегмент регулисаног тржишта који није листинг - OPEN MARKET (у овом моменту 287 правних лица) дужна су да саставе, доставе Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи и објаве на свом сајту полугодишњи извештај за првих шест месеци пословне године.

Полугодишњи извештај за 2012. год. се саставља за  период од 1. јануара до 30. јуна 2012. год, а доставља Комисији и Београдској берзи и објављује на интернет страници јавног друштва у року од два месеца од завршетка наведеног полугодишта тј. најкасније до 31. августа 2012. године.

О начину састављања и достављања годишњих, полугодишњих и кварталних финансијских извештаја јавних друштава детаљно смо писали у чланку „Финансијско извештавање јавних друштава у складу са новим Законом о тржишту капитала“ у ПС 8/2012.

 

2.      Хартије од вредности издаваоца које су укључене на МТП – мултилатерална трговачка платформа

 

На мултилатералну трговачку платформу којом управља Берза - МТП Belex укључују се хартије од вредности издавалаца

(1) у чијем трговању није било закључених трансакција у периоду од 180 дана који претходи дану пресека из члана 1. става 2. ове Одлуке,

(2) носе ознаку „БП“

(3) издавалац не испуњава услове из члана 64. став 1. Правила Берзе.

 

Списак хартија од вредности издавалаца укључених на МТП Belex

- на тржишни сегмент – МТП акције дат је у Прилогу 2. ове Одлуке

- на тржини сегмент – МТП обвезнице, дат је у Прилогу 3. ове Одлуке

- на тржишни сегмент – МТП ЗИФ (акције затворених инвестиционих фондова), дат је у Прилогу 4. ове Одлуке .

 

Јавна акционарска друштва чије су ХОВ укључене на МТП (укупно 979 правних лица) немају обавезу да саставе и доставе полугодишње финансијске извештаје.

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењује се са од 7. маја 2012. године

 

Текст одлуке и списак јавних акционарских друштава која су разврстана на део регулисаног тржишта које није листинг (и имају обавезу достављања и објављивања полугодишњих финансијских извештаја) и оних чије су хартије од вредности разврстане на МТП може се преузети одавде.

Начин достављања годишњих, полугодишњих и кварталних финансијских извештаја детаљно је приказан у ПС 8/2012 у чланку „Финансијско извештавање јавних друштава у складу са новим Законом о тржишту капитала