ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28.12.2012.

 

 

OБВЕЗНИЦИ ПДВ ЧИЈИ ЈЕ ПРОМЕТ У 2012. ГОДИНИ ИЗМЕЂУ 20 И 50 МИЛИОНА ДИНАРА НИСУ ДУЖНИ ДА ОБАВЕШТАВАЈУ ПОРЕСКУ УПРАВУ О ПРОМЕНИ ПОРЕСКОГ ПЕРИОДА

 

Обвезник ПДВ код којег на дан 1. јануара 2013. године долази до промене пореског периода због промене износа укупног промета на основу којег се одређује порески период у складу са Законом о ПДВ није дужан да надлежном пореском органу достави обавештење о тој промени, према одредби члана 28. Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 123/12.

То су обвезници чији је укупан промет у 2012. години већи од 20.000.000 а мањи од 50.000.000 динара чији је порески период до краја 2012. године календарски месец, а од 1. јануара 2013. године календарско тромесечје.

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА БРИСАЊЕ ИЗ ПДВ НА ДАН 1. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ ДО 31. ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ

 

Обвезник који је одлучио да на дан 1. јануар 2013. године престане да обавља ПДВ активност, односно да се брише из евиденције обвезника ПДВ, подноси надлежном пореском органу захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ до 31. јануара 2013. године. Овај обвезник на дан 1. јануар 2013. године престаје да обрачунава ПДВ и исказује га на рачунима, односно фискалним исечцима, а захтев за брисање подноси до 31. јануара 2013. године. Према одредбама члана 8. новог Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ, који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 123/12, захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ, обвезник подноси надлежном пореском органу у календарском месецу у којем је престао да обавља ПДВ активност.

 

 

 

ОДЛАЖЕ СЕ ОБАВЕЗА ПОДНОШЕЊА ОБРАЗАЦА ОС И ОС 1 ЗА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2013. ГОДИНЕ

 

У „Служеном гласнику РС“, бр. 123/12 објављена је измена Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање, којом ће обавеза достављања образаца Спецификације уплате доприноса ОС и ОС-1 почети од исплате зарада и накнада зарада за месец јул 2013. године.

 

 

 

ПРЕСТАЛА ЈЕ ДА ВАЖИ УРЕДБА О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПРОМЕТА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

 

Према члану 6. Уредбе о посебним условима промета одређене робе („Службени гласник РС“, бр. 63/12 и 100/12), прописано је да Уредба престаје да важи шест месеци од дана ступања на снагу. Уредба је ступила на снагу 30 јуна 2012. године, и шест месеци истиче 30. децембра 2012. године.

 

 

 

 

Детаљније о наведеним и другим темама пишемо у „Привредном саветнику“, бр. 25/12.