ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28.05.2012.

 

ОД 25. МАЈА 2012. ГОДИНЕ ПЛАЋА СЕ АКЦИЗА НА УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 53/2012 објављен је Правилник о изменама Правилник о Листи осталих деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C, којим је укинуто досадашње ослобађање акцизе на уља за ложење екстра лако (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ из Тарифних ознака бр. 2710 19 43 00 80,  2710 19 46 00 80, 2710 19 47 00 80, 2710 19 48 00 80, 2710 20 11 00 80, 2710 20 15 00 80, 2710 20 17 00 80 и 2710 20 19 00 80.

Измене Правилника ступиле су на снагу 25. маја 2012. године, што значи да од тог дана произвођачи и увозници плаћају акцизу на уља за ложење екстра лако (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ из наведених Тарифних ознака. Акциза на уља за ложење износи 57,07 дин/кг. На залихе произведених и увезених количина уља за ложење затечених на дан 25.05.2012. године акциза се не обрачунава и не плаћа, тако да произвођачи и трговци не треба да повећавају цене на затечене залихе уља за ложење.

Измене Правилника извршене су у циљу смањења појаве сиве економије у промету уља за ложење, као и очувања буџетских прихода од акцизе због примећене појаве злоупотребе у промету наведених осталих деривата нафте.

Овом приликом истичемо да лица која сходно одредби члана 39б Закона о акцизама - правна лица и предузетници, који деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 5) Закона о акцизама (у конкретном случају уља за ложење екстра лако (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ), користе за индустријске сврхе, могу остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, под условом да те деривате нафте набављају од увозника, односно произвођача тих деривата нафте и да је на те деривате нафте увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе (ближи услови, начин и поступак за остваривање права на рефакцију акцизе уређени су Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на остале деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, који се користе за индустријске сврхе – „Службени гласник РС“, бр. 51/05).

Такође, подсећамо да је акциза на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С, уведена од 3. јуна 2005. године Законом о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 46/05). Остали деривати нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С прописани су Правилником о листи осталих деривата који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 3800С („Службени гласник РС“, бр. 4/12). Изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 101/11), прописано је да се на остале деривате нафте од 1. јануара 2012. године акциза плаћа у износу од 57,07 дин/кг.

У наставку дајемо текст одредби Правилника које се мењају (одредбе које се бришу су прецртане).

 

Л И С Т А
ОСТАЛИХ ДЕРИВАТА НАФТЕ КОЈИ СЕ ДОБИЈАЈУ ОД ФРАКЦИЈА НАФТЕ

КОЈЕ ИМАЈУ РАСПОН ДЕСТИЛАЦИЈЕ ДО 380°C

 

Тарифна ознака

Деривати нафте

2710

Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала, осим сирових; производи, на другом месту непоменути нити обухваћени, који садрже по маси 70% или више уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, тако да су ова уља основни састојци тих производа, и то:

2710 12 11 00

лака уља и производи, за прераду у специфичним процесима

2710 12 15 00

лака уља и производи, за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних наведених у тар. подброју 2710 12 11

2710 12 21 00

лака уља и производи, за остале сврхе, специјални бензини, вајт шпирит

2710 12 25 00

лака уља и производи, за остале сврхе, специјални бензини, остало

2710 12 90 00

лака уља и производи, за остале сврхе, остало, остала лака уља

2710 19 11 00

остала средња уља, за прераду у специфичним процесима

2710 19 15 00

остала средња уља, за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних наведених у тар. подброју 2710 19 11

2710 19 21 00

остала средња уља, за остале сврхе, керозин (петролеј), гориво за млазне моторе

2710 19 25 00

остала средња уља, за остале сврхе, керозин (петролеј), остало

2710 19 29 00 80

остала средња уља, за остале сврхе, остало, осим мешавина алфа и нормалних олефина, нормалних парафина (С10-С13)

2710 19 31 00

остала тешка уља, гасна уља, за прераду у специфичним процесима

2710 19 35 00

остала тешка уља, гасна уља, за подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних наведених у тар. подброју 2710 19 31

2710 19 43 00 80

остала тешка уља, гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора не преко 0,001% по маси, осим дизел горива наведених у члану 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, као и уља за ложење екстра лаког (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ

2710 19 46 00 80

остала тешка уља, гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,001% по маси, али не преко 0,002% по маси, осим дизел горива наведених у члану 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, као и уља за ложење екстра лаког (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ

2710 19 47 00 80

остала тешка уља, гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,002% по маси, али не преко 0,1% по маси, осим дизел горива наведених у члану 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, као и уља за ложење екстра лаког (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ

2710 19 48 00 80

остала тешка уља, гасна уља, за остале сврхе, са садржајем сумпора преко 0,1% по маси, осим дизел горива наведених у члану 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, као и бродског горива и уља за ложење екстра лако ЕЛ

2710 19 99 00 01

остала тешка уља, уља за подмазивање, остала уља, за остале сврхе, остала уља за подмазивање и остала уља, вретенски супер рафинат и минерално уље за текстилну индустрију

2710 20 11 00 80

гасна уља, са садржајем сумпора не преко 0,001% по маси, осим дизел горива наведених у члану 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, као и уља за ложење екстра лаког (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ

2710 20 15 00 80

гасна уља, са садржајем сумпора преко 0,001% по маси, али не преко 0,002% по маси, осим дизел горива наведених у члану 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, као и уља за ложење екстра лаког (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ

2710 20 17 00 80

гасна уља, са садржајем сумпора преко 0,002% по маси, али не преко 0,1% по маси, осим дизел горива наведених у члану 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, као и уља за ложење екстра лаког (ЕЛ) и уља за ложење екстра лако евро ЕЛ

2710 20 19 00 80

гасна уља, са садржајем сумпора преко 0, 1% по маси, осим дизел горива наведених у члану 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама, као и бродског горива и уља за ложење екстра лако ЕЛ

2710 20 90 19

остала уља, лака уља, остала лака уља

2710 20 90 99 01

остала уља, остала уља за подмазивање, остала уља, вретенски супер рафинат и минерално уље за текстилну индустрију