ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

28.05.2012.

 

ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА РАЧУНОВОЂЕ ЗА ЛИЦЕНЦУ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗАКАЗАНО ЈЕ ЗА 27. 6. 2012. ГОДИНЕ

 

Прво полагање стручног испита за рачуновође за стицање лиценце за спречавање прања новца и финансирања тероризма биће организовано 27. јуна 2012. године.

Управа за спречавање прања новца објавила је на својој интернет страници Oбавештење о полагању стручног испита.

Стручни испити за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга, брокерско дилерска друштва, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања, друштва за ревизију, даваоце финансијског лизинга, правна лица која се баве факторингом и форфетингом ће се одржати у Београду 27. јуна 2012. године. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о тачном времену и месту полагања стручног испита.

Управа за спречавање прања новца ће у наредном периоду организовати полагање стручних испита и у већим градовима Србије: Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Сомбору, Зрењанину и Панчеву. Кандидати заинтересовани за полагање стручног испита у овим градовима биће благовремено обавештени о распореду полагања.

Рок за пријаву за полагање стручних испита који ће се одржати дана 27. 06. 2012. године у Београду истиче 12. 06. 2012. године.

Литература за кандидате који полажу стручни испит за рачуновође је:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

Комплетна литература садржана је у „Регистру прописа“ бр. 6/12.

Детаљније информације о испиту могу се погледати на следећем линку: http://www.apml.gov.rs/cyr762/novost/Oбавештење-о-полагању-стручног-испита-за-лиценцу-27.6.2012.-године.html