ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

27.04.2012.

 

Нова општа акта Београдске берзе

 

Београдска берза А.Д Београд, објавила је нове опште акте на својој интернет страници.

Комисија за хартије од вредности, Решењем (бр. 5/0-04-242/17-12, од 26.4.2012. године) дала је сагласност на следећа општа акта донета у поступку усаглашавања аката, организације и услова пословања Београдске берзе а.д. Београд са Законом о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/11) и Законом о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11 и 99/11):

 

1) Оснивачки акт - Уговор о организовању Београдске берзе а.д. Београд (04/1 бр. 466-1/12);

2) Статут Београдске берзе а.д. Београд (04/1 бр. 467-1/12);

3) Правилник о листингу Београдске берзе а.д. Београд (04/2 бр. 3163-1/12.);

4) Правила пословања Београдске берзе а.д. Београд (04/2 бр. 3242-1/12);

5) Правилник о тарифи Београдске берзе а.д. Београд (04/2 бр. 3165-1/12);

 

Ова акта објављена су на интернет страници Берзе (http://www.belex.rs/o_berzi/vesti/39526) и могу се преузети са ње. Акта су објављена дана 26.4.2012.године, те ступају на снагу првог радног дана по протеку рока од 8 (осам) дана од дана њиховог објављивања, односно 7. маја 2012. године.

Детаљнија објашњења у вези са садржином и применом ових аката (посебно су важни Правилник о листингу и Правила пословања) објавићемо у наредном броју часописа „Привредни саветник“.