ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

26. јануар 2012.

 

 

НАКНАДЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

 

У „Службеном гласнику РС“, бр. 5/12, објављена је Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Одлука о накнадама за послове регистрације), која ступа на снагу 1. фебруара 2012. године. Такође, у истом броју „Службеног гласника РС“, објављена је Уредба о престанку важења одређених уредаба, на основу које је, између осталих уредби, од 1. фебруара 2012. године престала да важи Уредба о накнадама за регистрацију финансијских извештаја, давање података из регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, као и накнадама за друге услуге које Aгенција за привредне регистре пружа у поступку вођења тог регистра („Службени гласник РС”, бр. 2/10 и 2/11), на основу које су плаћане накнаде за регистрацију финансијских извештаја за претходне године.

У члану 71. Одлуке о накнадама за послове регистрације, прописани су износи накнада за регистрацију финансијских извештаја, и то:

 

Ред.
број

Врста финансијског извештаја

Износ накнаде

за извештаје састављене у писаној форми

за извештаје састављене применом посебне апликације Агенције*)

1

2

3

4

1

За редовне годишње финансијске извештаје, односно консолидоване финансијске извештаје за обвезнике ревизије

10.000

3.000

2

За редовнe годишње финансијскe извештајe за привредна друштва и огранке страних правних лица, за које законом није прописана обавеза ревизије финансијских извештаја, као и за предузетнике

3.000

900

3

За редовне годишње финансијске извештаје за мала друга правна лица

1.000

300

4

За ванредне финансијске извештаје

700

-

5

За регистрацију замене редовних годишњих финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја у складу са прописима – за обвезнике ревизије

15.000

7.500

6

За регистрацију замене редовних годишњих финансијских извештаја, односно консолидованих финансијских извештаја у складу са прописима – за остале обвезнике

7.500

3.750

 

*) НАПОМЕНА: Чланом 71. став 2. Одлуке о накнадама за послове регистрације, прописано је да, ако су финансијски извештаји наведени у тачкама 1. до 3. састављени и достављени применом посебне апликације Агенције, накнаде из тих тачака прописане за достављање у пињсаној форми умањују се за 70%. Ванредни финансијски извештаји се дострављају само у писаној форми уз плаћање накнаде од 700 динара.

 

За неблаговремено достављене финансијске извештаје наведене у тачкама 1 до 4. накнада се увећава за 3.000 динара.

У случају кад подносилац финансијског извештаја на захтев Агенције не отклони недостатке у прописаном року, плаћа посебну накнаду за додатну обраду финансијског извештаја у износу од 2.000 динара.

 

Уплата накнада за регистрацију и објављивање регистрованих финансијских извештаја, односно документације о усвајању финансијских извештаја за обвезнике ревизије врши се на рачун Агенције број 840-29775845-87, с позивом на број 09 –... (у наставку уписати матични број правног лица односно предузетника на којег се та услуга односи).

 

Чланом 72. Одлуке о накнадама за послове регистрације, прописано је да се не плаћа накнада за објављивање регистрованих редовних годишњих финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја обвезника ревизије, а за објављивање документације из члана 31. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06 и 111/09), достављене у прописаном року накнада износи 3.000 динара.

За објављивање документације из члана 31. Закона о рачуноводст у и ревизији, која није достављена у прописаном року накнада износи 6.000 динара.

У случају кад подносилац документације из члана 31. Закона о рачуноводст у и ревизији, на захтев Агенције не отклони недостатке у тој документацији у прописаном року, плаћа посебну накнаду за додатну обраду у износу од 2.000 динара.

За објављивање документације, по захтеву за замену објављене документације у складу са прописима, накнада износи 5.000 динара.