ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

14. 02. 2012.

 

ПРОДУЖЕН ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА И ПЛАЋАЊА СА 15. ФЕБРУАРА НА 20. ФЕБРУАР 2012. ГОДИНЕ


Пореска управа је на својој интернет страници објавила саопштење следеће садржине:


„Обавештавамо пореске обвезнике да, се због државног празника и ванредне ситуације, а на основу Закона о управном поступку члан 91. став 2 ( ''Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана'') сви рокови за пријем пореских пријава или плаћања са 15. фебруара 2012. године, померају на 20. фебруар 2012. године.“


Према томе, јавни приходи који доспевају за плаћање 15. фебруара могу бити плаћени 20. фебруара 2012. године без обрачуна камате (аконтације пореза на добит, пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности, порез на имовину, акциза, накнада за посебне токове отпада итд.).