ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

12. октобар 2012.

 

ОБЈАШЊЕЊЕ О ОБРАЧУНУ ПДВ-А НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

 


Ради разјашњења недоумица које су се појавиле у јавности у вези са обрачуном ПДВ-а који је Електропривреда Србије спровела по основици од 20 одсто за утрошену електричну енергију за септембар, Министарство финансија и привреде је на својој интернет страници дало следеће објашњење:

Према Закону о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 - у даљем тексту: Закон), промет електричне енергије спада у промет добара (члан 4. став 2. Закона).

Такође, према одредби члана 14. став 1. тачка 4) Закона о ПДВ-у, промет електричне енергије сматра се, извршеним даном очитавања стања електричне енергије које врши испоручилац у циљу обрачунавања потрошње, док се, сагласно одредби члана 15. став 3. Закона, у случају када се за промет услуга издају периодични рачуни (као у случају телекомуникационих услуга), промет услуга сматра извршеним последњег дана периода за који се издаје рачун. Дакле, ако је испоручилац електричне енергије очитавао стање електричне енергије у октобру 2012. године, на промет електричне енергије примењује се општа стопа ПДВ од 20%, односно ако је последњи дан периода за који се издаје периодични рачун за телекомуникационе услуге 30. септембар 2012. године, на тај промет примењује се општа стопа ПДВ од 18%.