ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

10.9.2012.

 

 

РEФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА ЗАДРЖАНА ЈЕ НА 10,50%

 

Дана 6. септембра 2012. године извршни одбор Народне банке Србије задржао је референтну каматну стопу на 10,50%.

С обзиром на то да се есконтна стопа НБС утврђује у висини 100% референтне каматне стопе и есконтна стопа НБС износи 10,50 %.

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, на износ мање или више плаћеног пореза и споредних пореских давања обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи централне емисионе банке увећаној за десет процентних поена, применом конформне методе обрачуна.

Стога, од 6. септембра 2012. год. камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и даље износи 20,50%. По правилу, стопа законске камате мења се сваког месеца како се утврђује (мења) референтна стопа.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће се донети одлука о референтној каматној стопи одржаће се 18. октомбра 2012. године.