ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

06. 01 2012.

 

ИНФОРМАЦИЈА О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПРОМЕТА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

 

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде објавило је на својој интернет сраници информацију о примени Уредбе о посебним условома промета одрећене робе. Ова информације је у потпуности у складу са информацијом коју смо јуче упутили претплатницима преко електронске поште, али садржи и додатна обавештења па је преносимо у целости:

1. Каталог робе на коју се односи одредба чл. 2. ст. 1. Уредбе, усклађен са одредницама меродавних правилника о квалитету и другим захтевима за цитиране производе, обухвата:
1) Пшенично брашно, тип „400“ и тип „500“; под пшеничним брашном се подразумева производ добијен млевењем очишћене и припремљене пшенице.
2) Јестиво уље, сунцокретово; односи се на све облике јестивог уља произведеног од семена сунцокрета;
3) кравље млеко, термички обрађено (пастеризовано, стерилизовано) и јогурт:
а) сви облици пастеризованог и стерилизованог (УХТ) млека; односи се на пуномасно, делимично обрано и обрано млеко, као и на термички обрађено млеко са смањеним садржајем лактозе конверзијом у глукозу и галактозу. Кондензовано млеко, млеко у праху, млечни напици и млечни дезерти, нису термички обрађено млеко, односно нису предмет Уредбе.
б) јогурт подразумева производ ферментације млека који испуњава следеће захтеве: да је беле до бело-жућкасте боје; да има својствен мирис и пријатно кисео укус; да је чврсте, густо-течне хомогене конзистенције; да пХ вредност није мања од 3,8. Ферментисани млечни напици који су производ на бази ферментације млека уз додатак шећера, какаоа, кафе, воћа, воћног сока и др., нису предмет Уредбе.
4) шећер, бели кристални; подразумева шећер (бели шећер) и екстра бели шећер, као пречишћену и кристализовану сахарозу са јасно дефинисаним квалитетом. Обликовани (коцка или други облици), шећер у праху (млевени шећер) и шећер у течном облику, нису предмет Уредбе.
5) свеже месо, свињско, говеђе и кокошје, и слатководна риба:
а) свињско месо, које се ставља у промет као прасетина (месо прасади) и свињетина (месо свиња).
б) говеђе месо јесте месо говеда које се ставља у промет као телеће месо (телетина), јунеће месо (јунетина) и говеђе месо (у ужем смислу; говедина).
в) кокошје месо јесте месо кокоши које се ставља у промет као пилеће месо и кокошије месо (у ужем смислу)
г) свежа слатководна риба јесте риба која се ставља се у промет као слатководна риба из рибњака и слатководна риба из отворених вода.
Месо убухвата и уситњено месо, и то млевено месо, уситњено месо припремљено за обликовање и уситњено обликовано месо.
Свеже месо, односно свежа риба, подразумева да није замрзавано ни у једној фази промета, односно да је испоручено као свеже. Према томе, Уредба се односи и на месо које је смрзнуто након набавке у велепродаји, односно у фази малопродајног објекта.

2. Имајући у виду да су предмет Уредбе посебни услови промета одређене робе у свим фазама промета, првенствено ограничење укупне стопе марже, ови услови се примењују на робу која се први пут ставља у промет на унутрашњем тржишту почев од дана њеног ступања на снагу. Конкретно, то подразумева предметну робу која је испоручена и фактурисана након цитираног временског момента.

3. Износ у односу на коју се обрачунава највиша укупна стопа марже у смислу чл. 2 Уредбе, јесте ВП цена по којој произвођач (односно други привредни субјект), ставља предметну робу у промет, односно фактурише другом привредном субјекту, ради њене даље продаје (у велепродаји или малопродаји). С обзиром да се ова цена обрачунава тако да укључује све трошкове и погодности (рабате, касас конто и сл.), у питању је нето фактурна цена по којој се врши плаћање.
У погледу робе из увоза, почетни износ у односу на који се обрачунава највиша укупна стопа марже, на начин како је то описано у претходном ставу, јесте ВП цена по којој увозник продаје ту робу на тржишту Републике Србије.
Једина погодност која се признаје у погледу наведене робе, након њене испоруке и фактурисања, јесте повраћај (ремитенда), у складу са одредбом чл. 3. ст. 2. Уредбе. Повраћај може бити натурални (исте робе) или као финансијска погодност.
Посебан услов у погледу исказивања висине појединачне марже и податка и искоришћеном делу највише укупне стопе марже из чл. 2. Уредбе (чл. 3. ст. 2. Уредбе), конретно се односи на трговце на велико, односно посреднике у промету предметне робе.

4. Уредба је објављена у «Сл. гласнику РС» бр. 102/11 од 31.12.2011. године, и у складу са прелазном и завршном одредбом, ступа на снагу 1.01.2012. и важи шест месеци од дана ступања на снагу.