ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

02.07. 2012.

 

 

Измене и допуне Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе

 

Министар финансија донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе ( „Службени гласник РС“, бр. 63/12, у даљем тексту: Правилник о изменама и допунама). Овај правилник ступа на снагу 7. јула 2012. године.

 

Најзначајније измене Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Службени гласник РС”, бр. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07 и 53/09, у даљем тексту: Правилник) односе се на отпремање акцизних производа из производног погона (односно акцизног складишта) у царинско складиште.

 

Произвођач који нема акцизну дозволу, код отпремања акцизних производа из производног погона у царинско складиште, не обрачунава акцизу, већ на отпремници, доставници или другом документу изричито назначава да је реч о отпреми производа из производног погона у царинско складиште.

 

Произвођач који има акцизну дозволу, код отпремања акцизних производа из акцизног складишта у царинско складиште, не обрачунава акцизу, већ на отпремници, доставници или другом документу изричито назначава да је реч о отпреми производа из акцизног складишта у царинско складиште.

 

Поред наведених измена, извршена су усклађивања са претходним изменама закона и подзаконских аката, као што је брисање речи „цигаре и цигарилоси“ из одредби које се односе на обрачунавање минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине.

 

С обзиром на то да се алкохолна пића више не могу откупљивати од физичких лица, одредбе Правилника које се односе на откуп алкохолних производа од физичког лица брисане су.