ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

 

13. октобар 2011.

 

ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ/ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ


Агенција за привредне регистре је на свом сајту под 7. октобром 2011. године објавила саопштење у вези са начином објављивања одлуке о расподели добити за јавна предузећа у коме је наведено следеће:

„Специфичан положај јавних предузећа по питању доношења и ступања на снагу одлуке о расподели добити, па следствено томе и одлуке о покрићу губитака (ступају на снагу по добијању сагласности оснивача), условила су и специфична решења везана за објављивање ових докумената у склопу целокупне документације о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја, на интернет страници Агенције за привредне регистре Регистра финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника.


Ово практично значи да ће Регистар финансијских извештаја у поступку обраде и објављивања документације о усвајању годишњих финансијских извештаја за 2010. годину које су доставила јавна предузећа, поступити тако да ће завршити обраду и објавити документацију укључујући и предметну одлуку, без обзира да ли је уз њу достављена сагласност оснивача. Али ако је достављена сагласност оснивача и она ће бити објављена заједно са том одлуком.

У циљу обезбеђивања поузданих и потпуних информација о финансијским извештајима на интернет страници Агенције (што је превасходно у интересу јавних предузећа), позивамо сва јавна предузећа која су из неких разлога пропустила да доставе сагласност оснивача, а имају је, да је доставе овом регистру ради објаве. Исто тако она јавна предузећа која још увек нису добила ову сагласност, могу одмах по њеном добијању да је проследе Регистру, у ком случају ће и она бити накнадно објављена.

Подсећамо јавна предузећа да сагласност на одлуку о расподели добити треба да доставе најкасније до 31.12.2011. године, обзиром да је то крајњи рок за завршетак обраде финансијских извештаја за извештајну 2010. годину.“

О достављању усвојених финансијских извештаја обвезника ревизије за 2010. годину објављен је чланак у ПС 15/2011.