ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК БЕОГРАД
зависна правна лица:

1. септембар 2011.


ДОНЕТ ЈЕ ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ

 

Министар пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде донео је Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом и дериватима нафте (у даљем тексту: Правилник).

Правилником се ближе прописују минимални технички услови у погледу простора, опреме, уређаја, спољашњих одлика простора, начина продаје робе, начина, опреме и уређаја за промет и складиштење робе и врсте робе, у објектима у којима се обавља трговина нафтом и нафтним дериватима.
Tрговина нафтом и нафтним дериватима може се обављати у следећим објектима:

- станица за снабдевање возила моторним и другим горивима;

- станица за снабдевање пловних објеката нафтом и дериватима нафте за погон бродских мотора, на местима за која су сагласност дали надлежни органи;

- објекат за трговину на велико нафтом и дериватима нафте;

- објекат за складиштење нафте и деривата нафте.

Овај правилник објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 62/11, а ступио је на снагу 1. септембра 2011. године. За поједине одредбе Правилника прописана је одложена примена. Тако ће станице које се налазе на аутопуту, односно државном путу бити дужне да до 1. марта 2012. године обезбеде услове за пружање услуга мењачких послова (аутомат или шалтер). Део станице за малопродају мораће бити опремљен електронском опремом, којом се повезује пумпни аутомат и фискална каса за обавезно аутоматско издавање рачуна до 1. септембра 2012. године. Део станице за малопродају мораће да буде опремљен електронским мерним системом за контролу количине запримљеног и источеног горива и тренутном стању залиха горива у резервоарима до 1. септембра 2013. године.