ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

П Д В
У ГРАЂРВИНАРСТВУ
- промет добара, услуга и закуп -

II измењено и допуњено издање
јун 2008. год.


ЦЕНА ПРИРУЧНИКА:

 1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ 6.000 динара;

 2. За остале купце цена са ПДВ 10.000 динара.

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Jун 2008.

Аутори:
Др Ратомир Ћировић и Вера Бјелица

Директор и одговорни уредник
Др Ратомир Ћировић


ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
- промет добара, услуга и закуп -

II измењено и допуњено издање

Привредни саветник, Београд, јун 2008 године,
обим 584 стране, ISBN 978-86-7323-058-0

Цена Приручника:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 6.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 10.000 динара.

 

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР за II измењено и допуњено издање, стр. 1

I ДЕО

ОБРАЧУН ПДВ НА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И НА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

 1. Грађевинска делатност, стр. 6

 2. Предмет опорезивања ПДВ, стр.9:
  2.1. Промет добара,
  2.2. Промет услуга


 3. Опорезивање промета грађевинских објеката који су на дан 31. децембра 2004. године били изграђени у потпуности или делимично, стр. 12:
  3.1. Достављање пописних листи
  3.2. Предмет пописа 
  3.3. Утврђивање вредности грађевинских објеката чија је изградња на дан 31. децембра 2004. године била у току 
  3.3.1. Инвеститор је истовремено извођач радова
  3.3.2. Инвеститор и извођач нису исто лице – инвеститор прибављаобјекат ради даље продаје
  3.3.3. Инвеститор и извођач нису исто лице – инвеститор наручујеизградњу објекта за обављање своје делатности 
  3.4. Обрачун пореза за промет грађевинских објеката који су на дан 31.12.2004. године били изграђени делимично
  3.5. Обрачун ПДВ за примљени аванс за грађевинске објекте чија је изградња на дан 31. децембра 2004. године била у току
  3.6. Опорезивање промета грађевинских објеката који су на дан 31. децембра 2004. године били изграђени у потпуности или делимично, а за које инвеститори нису доставИЛИ пописне листе надлежном пореском органу
  3.7. Опорезивање промета грађевинских објеката по тзв. уговорима о заједничкој изградњи, који су на дан 31. децембра 2004. године били изграђени делимично, а за које су инвеститори доставили пописне листе пореској управи са само делимичним подацима
  3.8. Опорезивање промета грађевинских објеката који су на дан 31. децембра 2004. године били изграђени делимично а чија изградња није настављена после 1.01.2005. године


 4. Опорезивање промета грађевинских објекатаи промета грађевинских услуга, које вршеизвођачи радова, односно подизвођачи, стр. 25:
  4.1. Промет грађевинских објеката и грађевинских услуга које врши извођач радова, односно подизвођач:
  4.1.1. Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза за промет добара и услуга, који се врши у складу са уговором о донацијама закљученим на међународном нивоу
  4.2. Место промета грађевинских објеката и грађевинских услуга
  4.3. Време промета грађевинских објеката и грађевинских услуга (датум овере ситуације од стране надзорног органа)
  4.3.1. Када се у току изградње објекта не испостављају привремене ситуације, већ само коначна, промет је извршен даном овере коначне ситуације
  4.3.2. Моменат настанка ПДВ обавезе приликом испостављених ситуација подизвођача радова извођачу радова 
  4.4. Пореска основица код промета грађевинских објеката и промета грађевинских услуга које врши извођач радова, односно подизвођач
  4.4.1. Обвезник ПДВ нема право да по основу плаћања уговорне казне примаоцу добара због кашњења у испоруци умањи основицу за обрачун ПДВ за промет тих добара
  4.5. Пореска стопа коју примењује извођач радова, односно подизвођач
  4.5.1. Комуналне услуге које врше грађевинска предузећапо стопи ПДВ од 8%
  4.6. Рачуни за извршени промет грађевинских објекатаи грађевинских услуга (оверене ситуације) 
  4.7. Авансни рачуни које издаје извођач радова, односно подизвођач
  4.8. „Префактурисавање“ вредности радова које је извршиоподизвођач наручиоцу посла 
  4.8.1. Подизвођач има право директног намирења од инвеститораза изведене радове које му дугује извођач
  4.9. Право на одбитак претходног пореза
  4.9.1. Обавеза ПДВ и право на претходни порез у случају када се не издају привремене ситуације него само коначна ситуација
  4.9.2. Право на претходни порез у случају када одобрење за изградњу грађевинског објекта није издато
  4.9.3. Право на претходни порез по основу услуга надзора и консултантских услуга 
  4.9.4. Право на претходни порез код реконструкције, адаптације и модернизације објеката за које надлежни орган издаје одобрење и обавеза исправке тог пореза у случају када обвезник престане да испуњава прописане услове за то ослобођење
  4.9.5. Обавеза исправке одбитка претходног пореза у случају продаје пословног простора
  4.9.6. Обавеза исправке одбитка претходног пореза за пословни објекат који обвезник уноси као улог у новоосновано привредно друштво


 5. Први пренос права располагања на новоизграђеном грађевинском објекту, стр. 63:
  5.1. Обвезници ПДВ који врше први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима
  5.1.1. Могућност измене износа дугованог ПДВ у случају раскида уговора о продаји објекта, а наплата је извршена у потпуности 
  5.2. Место и време првог преноса права располагањана новоизграђеном грађевинском објекту  
  5.3. Пореска основица 
  5.4. Пореска стопа која се примењује на први пренос права располагања на новоизграђеном грађевинском објекту  
  5.4.1. Први пренос права располагања на новоизграђеним становима који врши инвеститор (лице на које гласи одобрење за градњу), опорезује се увек по стопи од 8%, без обзира на то ко је купац, односно стицалац стана (правно или физичко лице) и за које намене прибавља, односно користи стан 
  5.4.2. Поступак у случају када је из наплаћеног аванса пре 8. јула 2007. године, ПДВ обрачунат и плаћен по стопи од 18% за стан чија се изградња и коначан обрачун ПДВ врше после тог датума
  5.4.3. Обрачун ПДВ на промет апартмана врши се по стопи од 8% 
  5.4.4. Обрачун ПДВ на промет гаража и гаражних места
  5.4.5. Обрачун ПДВ на промет монтажних кућа
  5.4.6. Опорезивање ПДВ камп кућица  
  5.5. Право на одбитак претходног пореза
  5.5.1. Право инвеститора на одбитак претходног пореза
  5.5.2. Право на одбитак претходног пореза који је инвеститоробрачунао стицаоцу за први пренос права располагања  
  5.5.3. Право на одбитак претходног пореза стицаоцаза наставак изградње објекта  
  5.5.4. Право на одбитак претходног пореза извођача за објектекоје уместо новчане накнаде добија од инвеститора   
  5.5.5. Право на одбитак претходног пореза за пословни објекат у изградњи уз одложено плаћање са урачунатом каматом   
  5.5.6. Право на одбитак претходног пореза приликом изградње комуналних објеката који се финансирају из удружених средстава
  5.5.7. Право на одбитак претходног пореза предузетничке радњеу случају када одобрење за изградњу објекта за вршењеделатности гласи на физичко лице
  5.5.8. Право на претходни порез на основу набавке (куповине) гаража и гаражних места


 6. Обрачун ПДВ у случају наплате накнаде за промет непокретности (као и за издавање у закуп непокретности) у девизама, стр. 90

 7. Промет објеката за који је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза, стр. 93

 8. Опорезивање промета добара и услуга код уговора о изградњи закључених између више лица, стр. 94:
  8.1. Уговори о заједничкој изградњи
  8.1.1. Промет добара између грађевинског предузећа и инвеститора
  8.1.2. Опорезивање промета добара у случају када је инвеститор обвезник ПДВ
  8.1.2.1. Обрачун ПДВ  
  8.1.2.2. Право на одбитак претходног пореза 
  8.1.3. Опорезивање промета добара у случају када инвеститор није обвезник ПДВ 
  8.2. уговорИ о суфинансирању изградње објеката
  8.2.1. Обрачун ПДВ на промет добара и услуга извршен без накнаде
  8.2.2. Право на одбитак претходног пореза грађевинског предузећа
  8.2.3. Опорезивање разлике између права стечених физичком деобом и идеалног сувласничког дела
  8.3. Уговори са елементима заједничке изградње и суфинансирања
  8.3.1. Промет добара и услуга између извођача радова и инвеститора 
  8.3.2. Третман изграђених објеката по уговорима о заједничкој изградњи и суфинансирању 
  8.4. Уговори о заједничком улагању 
  8.4.1. Обрачун ПДВ за промет добара од стране обвезника ПДВ – лица које финансира изградњу објекта осталим инвеститорима  
  8.4.2. Обрачун ПДВ за први пренос права располагања од стране обвезника ПДВ, који финансира изградњу објекта, другим лицима  
  8.4.3. Право на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ – лица које финансира изградњу објекта
    

 9. Пореско оптерећење новоизграђених грађевинских објеката, стр. 127

 10. Измене основице ПДВ у грађевинарству, стр. 130:
  10.1. Исправка дугованог ПДВ због измене пореске основице
  10.2. Повећање пореске основице ПДВ у грађевинарству
  10.3. Смањење пореске основице ПДВ у грађевинарству
   

 11. Опорезивање размене непокретности, стр. 138:
  11.1. Размена непокретности између обвезника ПДВ
  11.1.1. Размена непокретности које подлежу ПДВ 
  11.1.2. Размена непокретности које не подлежу ПДВ
  11.1.3. Размена непокретности које подлежу ПДВ и порезу на пренос апсолутних права
  11.2. Размена непокретности између лица која нису обвезници ПДВ
   

 12. Применa „валутне клаузуле“у промету и закупу некретнина, стр. 151:
  12.1. Основица ПДВ када је накнада за промет добара и услуга исказана у страној валути
  12.2. Обрачун ПДВ када се накнада у целини плаћа авансом применом валутне клаузуле 
  12.3. Обрачун ПДВ по рачуну који се плаћа после извршеног промета (без авансних уплата) применом валутне клаузуле
  12.4. Обрачун ПДВ када се накнада делимично плаћаавансом а делимично после извршеногпромета применом „валутне клаузуле“ 
  12.5. Обрачун ПДВ на услуге закупа када се накнада исказује применом „валутне клаузуле“ 


 13. Књижење грађевинских објеката које је инвеститор наменио продаји, стр. 171:
  13.1. Књижење грађевинског објекта код инвеститоракоји врши изградњу објекта који је намењенза продају
  13.2. Књижење грађевинског објекта код инвеститоракоји не врши изградњу објекта који јенамењен за продају


 14. Објекат у изградњи и део објекта у изградњи као предмет хипотеке, стр. 178:
  14.1. Објекат у изградњи као предмет хипотеке
  14.2. Садржина уговора о хипотеци
  14.3. Намирење поверилаца по основу хипотеке
  14.4. Пример уговора о хипотеци када је предмет уговора објекат у изградњи
  14.5. Обрачун ПДВ на продају објекта у изградњи у поступку намирења хипотекарног повериоца


 15. Упис права на непокретности у земљишним, катастарским и другим јавним књигама за грађевинске објекте који се опорезују ПДВ, стр. 186

 16. ПДВ се не обрачунава на накнаду за изградњу јавних склоништа коју плаћају инвеститори који не обезбеђују изградњу склоништа, стр. 188

 17. Право на рефундацију ПДВ купцу првог стана, стр. 189:
  17.1. Купац првог стана нема право на рефундацију ПДВ у случају када је купопродајни уговор оверен у суду пре 8. јула 2007, без обзира на то што је анекс тог уговора оверен у суду после 8. јула 2007. године
  17.2. Купац првог стана има право на рефундацију ПДВ у случају када је купопродајни уговор оверен у суду и када је исплатио продавцу уговорену цену у потпуности после 8. јула 2007. године, без обзира на то што стан у време подношења захтева за рефундацију ПДВ није завршен 
  17.3. Уговор о купопродаји стана, који је оверен у суду, сматра се другим документом који служи као рачун на основу којег се може остварити право на рефундацију ПДВ за куповину стана 
  17.4. Купац првог стана нема право на рефундацију ПДВ у случају када продавац није обвезник ПДВ, a купац плати износ исказан у рачуну са ПДВ
  17. 5. Купац првог стана који уговорену цену стана са ПДВ плаћа продавцу на рате, право на рефундацију ПДВ може да оствари када уговорену цену стана са ПДВ у потпуности плати
  17.6. Право расељених лица са подручја АП Косово и Метохија на бенефиције за први стан 
  17.7. Право на рефундацију ПДВ купцу првог стана који продавцу плаћа у целини уговорену цену у објекту који је у изградњи
  17.8. Право на рефундацију ПДВ када стан купују два или више лица 
  17.9. Право на рефундацију ПДВ када је предуговор о купопродаји стана закључен и плаћање извршено пре 8. јула 2007. године
  17.10. Право на рефундацију ПДВ купцу првог стана у случају када се стан купује од више сувласника који су обвезници ПДВ 
  17.11. Право на рефундацију ПДВ купцу првог стана – апартмана 
  17.12. Право на рефундацију ПДВ купцу првог стана у случају када супружник има на своје име укњИжен стан (или кућу), стечен у току брачне заједнице


 18. Опорезивање промета станова изграђених на таванском простору, надзиђивањем стамбених зграда, стр. 201

 19. Пореске обавезе на накнаду коју инвеститори нових грађевинских објеката исплаћују тзв. заштићеним станарима, стр. 204

 20. Специфичности у промету грађевинских објеката у случају када је инвеститор физичко лице, стр. 205:
  20.1. Обавеза или могућност пријављивања у систему ПДВ
  20.2. Обавеза обрачуна ПДВ траје најмање две календарске године, осим у случају недовољно оствареног промета, када се губи статус обвезника у првој години
  20.3. Обавеза или могућност обезбеђења надзорног органа
  20.4. Право на претходни порез
  20.4.1. Право на претходни порез и на део објекта који је изграђен по уговору о заједничкој изградњи објекта пре пријављивања физичког лица у систем ПДВ у случају када није уговорено испостављање привремених ситуација 
  20.4.2. Право на претходни порез предузетничке радње када дозвола за изградњу пословног простора гласи на физичко лице – власника радње 
  20.5. Обавеза плаћања пореза на капитални добитакII ДЕО

ОБРАЧУН ПДВ У СЛУЧАЈУ АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ДРУГИХ УЛАГАЊА ЗАКУПЦА У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИ ЈЕ У ВЛАСНИШТВУ ЗАКУПОДАВЦА

 

Уводне напомене, стр. 219

 1. Улагања закупца у закупљени пословни простор, која не подлежу обавези обрачуна ПДВ, стр. 224:
  1.1. Обрачун ПДВ у случају када закупац приликом престанка уговора о закупу не врати објекат у првобитно стање.
  1.1.1. Обрачун и књижење ПДВ у случају ако закупац не врати закупљени објекат у првобитном стању, већ закуподавац плати закупцу накнаду за извршено улагање у закупљени
  пословни простор
  1.1.2. Обрачун и књижење ПДВ у случају ако закупац поклони закуподавцу извршена улагања у закупљени објекат


 2. Улагања закупца у закупљени пословни простор, која подлежу обрачуну ПДВ, стр. 230:
  2.1. Обрачун ПДВ у случају када су и закуподавац  и закупац правна лица, односно предузетници
  2.1.1. И закуподавац и закупац су обвезници ПДВ
  2.1.1.1. Обрачун ПДВ код закупца
  2.1.1.2. Обрачун ПДВ код закуподавца
  2.1.1.3. Примери обрачуна и књижења ПДВ
  2.1.2. Закупац је обвезник ПДВ, а закуподавац није обвезник ПДВ
  2.1.3. Закупац није обвезник ПДВ а закуподавац је обвезник ПДВ
  2.2. Пореске обавезе у случају адаптације закупљеног простора, када је закуподавац физичко лице а закупац правно лице, односно предузетник
  2.3. Неке напомене у вези са обрачуном ПДВ на услуге закупа и улагања у закупљени пословни простор


 3. Обрачун ПДВ приликом адаптације, реконструкције, модернизације и других улагања у закупљени пословни простор у случају када закупац обавља промет добара и услуга који је ослобођен пдв без права на претходни порез – банке и друге финансијске организације, мењачнице, оз, социјалне установе, установе из области образовања, науке и културе, предшколске установе – дечији вртићи, спортска друштва и др., стр. 261


  III ДЕО

ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПОРЕСКОЈ ПРИЈАВИ
- ОБРАСЦУ ПППДВ

 

 1. Лица која су обавезна да подносе пореску пријаву, стр. 268

 2. Рок за подношење пореске пријаве, стр. 270

 3. Надлежни порески орган којем се подноси пореска пријава, стр. 273

 4. Садржина и начин попуњавања пореске пријаве, стр. 273:
  4.1. Промет добара и услуга за који се не исказују подаци у Обрасцу ПППДВ
  4.1.1. Промет добара и услуга из члана 6. Закона  не уноси се у пореску пријаву
  4.1.2. Промет добара и услуга који није предмет опорезивања ПДВ не уноси се у пореску пријаву  
  4.2. Подаци који се исказују  у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ
  4.2.1. I Део Обрасца ПППДВ
  4.2.2. II део Обрасца ПППДВ
  4.2.3. III део Обрасца ПППДВ


 5. Преглед обрачуна ПДВ по издатим и примљеним рачунима и образац ПППДВ, стр. 306


IV ДЕО

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ
ПРОПИСА О ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ у грађевинарству, стр. 311

Питања и одговори у вези са применом прописа о ПДВ приликом улагања закупца у пословни простор који је у власништву закуподавца, стр. 371

 

V ДЕО

МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ
СА ПРИМЕНОМ ПРОПИСА

1. ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ И ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ, стр. 377

ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА (ЧЛ. 3–7), стр. 377

 1. Обрачун ПДВ по уговору о заједничкој изградњи грађевинског објекта, који се закљује између грађевинског предузећа (или другог правног лица које финансира изградњу и ангажује извођача радова) и инвеститора – лица на које гласи грађевинска дозвола – тзв. уговор о заједничкој изградњи објекта
 2. Обрачун ПДВ по уговору о заједничкој изградњи грађевинског објекта, који је закључен између два или више лица, сувласника земљишта, у случају када одобрење за изградњу гласи на све уговорне стране, од којих се једна од уговорних страна појављује као финансијер – тзв. уговор о суфинансирању изградње објекта 
 3. Обрачун ПДВ на промет добара и услуга код заједничког улагања власничких права на непокретности у случају када грађевинска дозвола гласи на сва лица, а једно од тих лица финансира изградњу целог објекта – тзв. уговор о заједничком улагању
 4. Први пренос права располагања на новоизграђеном грађевинском објекту, поред инвеститора, врши и сваки други власник објекта (тзв. стицалац) који наставља изградњу објекта
 5. Накнада за коришћење и накнада за уређивање јавног грађевинског земљишта није предмет опорезивања ПДВ
 6. Обрачун ПДВ на закуп киоска и огласних паноа који се налазе на јавном грађевинском земљишту
 7. ПДВ на услуге закупа пословног простора који се налази на територији Републике Србије у власништву страног лица
 8. Обавеза плаћања царина и ПДВ у случају када се предмети лизинга из иностранства (грађевинске машине) непосредно испоручују у иностранство (не улазе у земљу), где прималац изводи грађевинске радове 
 9. Порески третман услуга надзора и консултантских услуга у оквиру реализације изградње грађевинског објекта
 10. Грађевинска предузећа су обавезна да обрачунају ПДВ на радове које изводе од 1.01.2005. године
 11. Опорезивање првог преноса права располагања на новоизграђеној канализацији  
 12. Новоизграђеним грађевинским објектима за које се врши први пренос права располагања сматрају се објекти у свим степенима изграђености
 13. Порески третман промета услуга уступања потраживања, као и преноса права својине на непокретности реализацијом хипотеке
 14. Порески третман промета стана који је изграђен на таванском простору стеченог од физичког лица на које гласи одобрење за градњу
 15. ПДВ се не обрачунава на накнаду за изградњу јавних склоништа коју плаћају инвеститори који не обезбеђују изградњу склоништа
 16. Обавеза обрачуна ПДВ на први пренос права располагања на новоизграђеној трафо станици Електродистринуцији, уколико је инвеститор приликом изградње остварио право на одбитак ПДВ
 17. Порески третман преноса „градилишта у почетном степену изграђености“ као улога на другог обвезника ПДВ и у случају статусне промене
 18. ПДВ на први пренос права располагања на новоизграђеној бензинско-плинској пумпи другом обвезнику који обавља исту делатност као и преносилац
 19. Уношење новоизграђеног а незавршеног хотела, од стране инвеститора, као улог у новоосновано привредно друштво, подлеже обавези ПДВ по стопи од 18%, а стицалац – новоосновано привредно друштво има право на одбитак претходног ПДВ под условом да ће стечени хотел користити за обављање делатности која подлеже ПДВ 

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПОРЕСКИ ДУЖНИК (ЧЛ. 8–10), стр. 406

 1. Републичка дирекција за имовину, као државни орган, није обвезник ПДВ за први пренос права на новоизграђеном грађевинском објекту


МЕСТО И ВРЕМЕ ПРОМЕТА ДОБАРА И УСЛУГА (ЧЛ. 11–16), стр. 407

 1. ПДВ на услуге пројектовања непокретности која се налази ван територије Републике Србије, не обрачунава се, а обвезник има право на претходни порез
 2. Порески третман консултантских и инжењерских услуга пружених страном лицу у вези са изградњом некретнина у иностранству
 3. Даном овере привремених и коначних ситуација од стране надзорног органа настаје обавеза обрачуна ПДВ у грађевинарству
 4. Даном овере привремених и коначних ситуација подизвођача и извођача радова од стране надзорног органа настаје обавеза за ПДВ
 5. Када се у току изградње објекта не испостављају привремене ситуације, већ само коначна, промет је извршен даном овере коначне ситуације
 6. Моменат настанка ПДВ обавезе приликом испостављених ситуација подизвођача радова
 7. Обрачун ПДВ на авансне уплате у грађевинарству и коначан обрачун ПДВ

ПОРЕСКА ОСНОВИЦА И ПОРЕСКА СТОПА (ЧЛ. 17–23), стр. 417

 1. Основица за обрачун ПДВ је укупна накнада исказана у привременој ситуацији овереној од стране надзорног органа и не може да се умањи за износ казне коју извођач радова плаћа због кашњења при испоруци и уградњи
 2. Утврђивање основица за обрачун ПДВ у случају када је уговорена вредност промета добара (стана), односно услуга, у страној валути, а плаћање те вредности се врши у домаћој валути, у динарима – валутна клаузула
 3. Накнада која се наплаћује као разлика у цени по основу „клизне скале“ укључује се у основицу за обрачун ПДВ 
 4. Утврђивање основице за обрачун ПДВ за први пренос располагања на објектима чија је изградња започета пре ступања на снагу Закона о ПДВ
 5. Утврђивање основице за обрачун ПДВ на примљени аванс за грађевински објекат чија је изградња започела пре 1. јануара 2005. године
 6. Утврђивање основице за обрачун ПДВ по уговорима названим уговорима о заједничкој изградњи, код којих долази до размене грађевинског објекта између извођача радова и инвеститора, у случају када је изградња тог објекта започета пре 1.01.2005. године
 7. Основица за обрачун ПДВ за први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима чија је накнада изражена у облику власничких удела, чија је изградња започета пре 1.01.2005. године 
 8. Основица за обрачун ПДВ за први пренос права располагања на пословном објекту у изградњи који се врши уз одложено плаћање са урачунатом каматом
 9. У основицу за обрачун ПДВ на геодетске услуге узима се и износ накнаде за услугу фартирања (уцртавања)
 10. Измена пореске основице и износа дугованог ПДВ у случају раскида уговора о продаји објекта 
 11. На новчани износ уговорне казне за кашњење у испоруци добара не плаћа се ПДВ, а обвезник ПДВ – испоручилац добара нема право да због плаћања уговорене казне умањи основицу за обрачун ПДВ
 12. Могућност плаћања и наплаћивања у страној валути накнаде за промет услуга давања у закуп непокретности 
 13. Први пренос права располагања на апартманима као економски дељивим целинама у оквиру новоизграђеног објекта врши се по стопи од 8%
 14. Опорезивање ПДВ монтажних кућа намењених становању пре њиховог везивања за земљиште и инсталације врши се по стопи од 18%
 15. Опорезивање преноса права својине на камп кућицама физичким лицима, које се продају као покретна имовина, врши се по стопи од 18%
 16. Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже
 17. На услуге реконструкције моста у граду или другом насељу ПДВ се обрачунава по стопи од 8%, а ако се мост налази ван града или другог насеља, на услуге реконструкције ПДВ се обрачунава по стопи од 18% 
 18. На комуналне услуге плаћа се ПДВ по стопи од 8%, без обзира што се за вршење неких услуга користи материјал на који се плаћа ПДВ по стопи од 18%
 19. На услуге одржавања путева и улица на промет материјала и услуга ПДВ се плаћа по стопи 8%, а на изградњу нових путева по стопи 18%

ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА (ЧЛ. 24–26), стр. 438

 1. Услови које треба да испуњавају обвезници ПДВ (имплементарни и подимплементарни партнери) приликом спровођења уговора о наменској донацији по међународним уговорима
 2. На закуп јавног грађевинског земљишта не плаћа се ПДВ, а обвезник нема право на претходни порез 
 3. Извођач радова није дужан да обрачуна ПДВ на примљена авансна средства за промет дела објекта који прими од инвеститора по уговору о заједничкој изградњи, с обзиром на то да на тај део објекта извођач радова не обрачунава ПДВ (не врши први пренос права располагања (није инвеститор), него порез на пренос апсолутних права
 4. Подаци о промету некретнина које се не опорезују ПДВ (конкретно станова изграђених пре 1. јануара 2005. године) не исказују се у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ

ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ (ЧЛ. 27–32), стр. 442

 1. Инвеститор има право на одбитак претходног пореза по основу објеката које гради ради даље продаје
 2. Право извођача радова на претходни порез по овереним привременим ситуацијама подизвођача, извођач радова нема законску обавезу да у истом пореском периоду фактурише инвеститору изведене радове подизвођача
 3. Право инвеститора да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету – извођача радова на изградњи и реконструкцији објекта, као и на дата авансна средства, одбије као претходни порез
 4. Право на одбитак претходног пореза за добра и услуге које предузетник набавља за изградњу пословног објекта, ако одобрење за изградњу гласи на власника радње
 5. Право на одбитак претходног пореза приликом изградње објекта за вршење делатности за који одобрење за изградњу није донесено
 6. Право на претходни порез у случају када је инвеститор физичко лице које није од почетка изградње објекта евидентирано у систем ПДВ
 7. Право на претходни порез за промет добара и услуга извршен од 1.01.2005. године, а за који је примљен аванс до 31.12.2004. године
 8. Право на одбитак претходног пореза по основу примљених услуга посредовања агенције за некретнине, приликом куповине пословног простора
 9. Физичко лице које је обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза по основу набавке добара и услуга за изградњу хотела који ће после изградње дати у закуп
 10. Право на одбитак претходног пореза по основу куповине стана за обављање делатности и обавеза исправке претходног пореза у случају када обвезник престане да испуњава услове за остваривање овог права пре истека десет година од прве употребе стана
 11. Даном овере привремене ситуације извођача радова од стране надзорног органа обвезник стиче право на претходни порез Обвезник ПДВ који је наплатио накнаду пре извршеног промета добара дужан је да изда рачун обвезнику којем ће извршити промет добара, независно од тога да ли је накнада наплаћена од другог лица (нпр. асигната)
 12. Право обвезника ПДВ, правног лица и предузетника на одбитак претходног пореза по основу набавке (куповине) гаража и гаражних места, које ће користити за службене сврхе
 13. Право на претходни порез на набавку гаражних места за смештај путничких аутомобила 
 14. Право на одбитак претходног пореза за услуге уређења, адаптације и одржавања пословног простора који се издаје у закуп
 15. Примена прописа о ПДВ приликом изградње комуналних објеката који се финансирају из удружених средстава
 16. Обавеза исправке претходног пореза за пословни објекат који обвезник уноси као улог у новоосновано привредно друштво
 17. Обавеза исправке одбитка претходног пореза за продају стана који је набављен за вршење делатности, за који је приликом набавке обвезник остварио право на одбитак претходног пореза
 18. Обвезник ПДВ – инвеститор није дужан да изврши исправку претходног пореза за новоизграђени објекат који користи за вршење делатности, у случају када изврши први пренос права на том новоизграђеном објекту за који обрачунава ПДВ


ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА КОД ПРОМЕТА ДОБАРА И УСЛУГА (ЧЛ. 37–51), стр. 466

 1. Обвезник ПДВ који је наплатио накнаду пре извршеног промета добара дужан је да изда рачун обвезнику којем ће извршити промет добара, независно од тога да ли је накнада наплаћена од другог лица (нпр. асигната) 
 2. Физичка лица на која гласи одобрење за изградњу грађевинског објекта (инвеститори), у случају када врше први пренос права својине на новоизграђеном грађевинском објекту, нису дужна да се евидентирају за ПДВ
 3. Доказ за упис права на непокретностима у земљишне, катастарске и друге јавне књиге у случају првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектимаПРЕЛАЗНИ РЕЖИМ – АП КОСОВО И МЕТОХИЈА (ЧЛАН 61), стр. 467

 1. Порески третман испоруке и монтаже грађевинског објекта на територији АП Косово и Метохија


ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ (ЧЛ. 62–68), стр. 469

 1. Подаци о промету некретнина које се не опорезују ПДВ (конкретно станова изграђених пре 1. јануара 2005. године) не исказују се у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ

 

2. АДАПТАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИЈА И ДРУГА УЛАГАЊА У ЗАКУПЉЕНИ ПРОСТОР, СТР. 470

 1. ПДВ по основу улагања закупца у закупљени пословни простор
 2. Време настанка промета услуге улагања у закупљени простор, на основу уговора о закупу 
 3. Обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ када закупац изврши улагања у закупљени објекат
 4. Право на претходни порез за извршени промет грађевинског објекта власнику земљишта на којем се објекат гради и на услугу адаптације, односно финансирања адаптације туђег објекта
 5. Рачуноводствена начела и међународни рачуноводствени стандарди не утичу на одређивање времена настанка промета услуге улагања у туђи објекат, коју, на основу уговора о размени услуга, пружа закупац објекта закуподавцу3. ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ АПСОЛУТНИХ ПРАВА, стр. 475

 1. Порез на пренос апсолутних права код физичке деобе непокретности изграђене по основу уговора о суфинансирању
 2. Порез на имовину на право коришћења градског грађевинског земљишта површине преко 10 ари 
 3. Пореско ослобођење од обавезе пореза на пренос апсолутних права и пореза на поклон у складу са међународним уговором
 4. Порески третман преноса уз накнаду права својине на земљиште
 5. Порез на пренос апсолутних права на пренос права својине на непокретности – грађевинском земљишту  
 6. Порески третман преноса права својине на непокретности по основу судске одлуке, као и преноса права на непокретности (целој или делу) другом лицу уместо враћања зајма у новцу
 7. Порез на пренос апсолутних права у случају развргнућа имовинске заједнице између сувласника непокретности 
 8. Упис права на непокретности у земљишним, катастарским и другим књигама не може да се врши без доказа о плаћеном порезу на пренос апсолутних права
 9. Порески третман преноса права својине на непокретности уз накнаду у одређеној количини бетонског гвожђа, као и купопродаје непокретности као будуће ствари на основу „уговора о уступању уговора“
 10. Постојање пореске обавезе на пренос апсолутних права по правном послу названом „уговор о уступању уговора“
 11. Порез на пренос апсолутних права на промет непокретности
 12. Порез на пренос апсолутних права на пренос права својине на грађевинским објектима и земљишту на којем је изграђен тај објекат
 13. Обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права у случају када је купац уговором преузео обавезу да плати тај порез
 14. Порез на пренос апсолутних права на пренос права својине на стану уз накнаду по основу уговора између Фонда за солидарну стамбену изградњу и Гимназије
 15. Порез на пренос апсолутних права на основу правоснажне судске одлуке о досуђењу непокретности
 16. Порез на пренос апсолутних права на пренос непокретности на основу правоснажне пресуде због пропуштања  
 17. Порески третман изузимања грађевинског земљишта у државној својини из поседа корисника уз накнаду
 18. Плаћање пореза на пренос апсолутних права на непокретности у случају одбијања продавца стана да исплати уговорени новчани износ због кашњења у предаји поседа некретнине која је предмет уговора
 19. Када почиње да тече обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права за купце непокретности као обвезнике по уговору
 20. Порез на пренос апсолутних права плаћа се на непокретност коју чини „грађевинска плоча“ 
 21. Доказ о упису права на непокретностима на која се плаћа ПДВ
 22. Порез на пренос апсолутних права и порез на капитални добитак од продаје стана 
 23. Порез на пренос апсолутних права на пренос пољопривредног земљишта које је посебним законом одређено као грађевинско
 24. Шта значи солидарно јемство код пореза на имовину?
 25. Лице на које је пренето апсолутно право својине на непокретности за плаћање пореза на пренос апсолутних права
 26. Порески третман преноса права својине на непокретности реализацијом хипотеке 
 27. Порески третман размене права својине на непокретности за право својине на акцијама
 28. Застарелост утврђивања пореза на пренос апсолутних права када пореска пријава није достављена Пореској управи
 29. Порески третман раскида уговора о купопродаји непокретности са становишта пореза на пренос апсолутних права
 30. Право на повраћај плаћеног пореза на пренос апсолутних права ако дође до раскида уговора о купопродаји непокретности
 31. Код преноса стварних права на непокретности на које се не плаћа ПДВ, плаћа се порез на пренос апсолутних права
 32. Основица за обрачун пореза на пренос апсолутних права када је купопродајна цена постигнута на јавној продаји и непосредна погодба
 33. Порески третман уговора о размени и истородних права на непокретности закљученог пре измене Закона (пре 8.07.2007. године)
 34. Порески третман размене права својине на стану за право коришћења на неизграђеном грађевинском објекту
 35. Ослобођење страног држављанина – дипломате од плаћања пореза на пренос апсолутних права по основу куповине непокретности
 36. Порез на пренос апсолутних права на уговор о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта који је закључен пре 8. јула 2007. године
 37. Порез на пренос апсолутних права не плаћа се на пренос непокретности са привредног друштва на осниваче у поступку ликвидације по основу судског решења
 38. Порески третман преноса права својине на непокретности када је накнада одређена алтернативно (у новцу или преносом хартија од вредности)
 39. Порески третман уговора између скупштине станара зграде и инвеститора о санацији равног крова и изградњи, односно адаптацији новог стана (зграда изграђена до 31.12.2004. године)
 40. На пренос непокретности без накнаде плаћа се порез на пренос апсолутних права и у случају када су стицаоци непокретности власници удела у правном лицу – преносиоцу непокретности
 41. Порески третман откупа стана од друштвеног предузећа на основу судског вештачења које замењује уговор о откупу
 42. Порез на пренос апсолутних права не плаћа се у случају улагања непокретности у капитал а.д., односно д.о.о. 
 43. Одлагање плаћања пореског дуга по основу пореза на пренос апсолутних права
 44. Порез на пренос апсолутних права на камп кућице
 45. Утврђивање висине стопе пореза на пренос апсолутних права када је уговор о купопродаји непокретности оверен у 2005. години, а није поднесена пореска пријава
 46. Утврђивање пореске стопе по уговору о размени непокретности на којем су потписи оверени 8. јула, а пореска пријава поднета после 8. јула 2007. године
 47. На купопродају непокретности која се налази у иностранству не плаћа се порез на пренос апсолутних права у Републици Србији
 48. Пореска пријава се подноси надлежном пореском органу и онда када је прописано пореско ослобођење, осим у случају из члана 39а Закона
 49. Нема законског основа за повраћај пореза на пренос апсолутних права због смањене пореске стопе
 50. Настанак обавезе пореза на пренос апсолутних права код размене изграђене непокретности за будућу – неизграђену непокретност
 51. На настанак обавезе пореза на пренос апсолутних права не утиче то да ли је извршен технички пријем зграде, односно то да се врши надградња зграде у којој се налази стан
 52. Порез на пренос апсолутних права не плаћа се на пренос права својине на непокретности са привредног друштва на његове осниваче после ликвидације друштва
 53. Порески третман постојања, односно преноса стварних права на гаражном месту 
 54. Порез на пренос апсолутних права приликом преноса права својине на непокретности по судској одлуци 
 55. Висина пореске стопе по уговору о куповини непокретности на којем су потписи оверени пре 8. јула, а пореска пријава поднесена после тог дана
 56. Утврђивање пореза на пренос апсолутних права у случају када је поступак преноса започет пре 8. јула 2007. године
 57. Ослобађање од плаћања пореза приликом куповине објекта за потребе дипломатског конзуларног представништва
 58. Порез на пренос апсолутних права плаћа се по стопи од 2,5% на пренос непокретности по купопродајном уговору на којем су потписи оверени пре 8. јула 2007. године, а пореска пријава поднета 8. јула 2007. године, односно после ступања на снагу измена и допуна Закона
 59. Порез на пренос апсолутних права по основу размене непокретности
 60. Порески третман изградње станова солидарности који су додељени корисницима: предузећима, државним органима и установама
 61. Опорезивање преноса права својине на основу уговора о хипотекарној продаји непокретности 
 62. Порез на пренос апсолутних права на пренос права заједничке недељиве својине на таванском простору уз накнаду
 63. Утврђивање пореске основице пореза на пренос апсолутних права у складу са уговором о доживотном издржавању
 64. Порез на пренос апсолутних права на закуп грађевинског земљишта у државној својини на период дужи од једне године или на неодређено време
 65. Порески третман промета стана који врши обвезник ПДВ који је стан изградио на таванском простору стеченом од физичког лица

ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПРВОГ СТАНА, стр. 537

 1. Пореско ослобођење на куповину првога стана остварује се само ако је уговор оверен 8.07.2007. године или касније
 2. Остваривање права на пореско ослобођење за куповину првог стана када су преносиоци права својине више лица – сувласници стана
 3. Пореско ослобођење при куповини првог стана не може се остварити приликом куповине земљишта ради градње првог стана
 4. Право на пореско ослобођење по основу куповине првог стана не може остварити лице које има стан неодговарајуће површине
 5. Право на ослобођење од пореза на пренос апсолутних права приликом куповине првог стана за себе и ванбрачног партнера
 6. Остваривање пореског ослобођења за куповину првог стана у сразмери у односу на сусвојински део који сваки од купаца купује
 7. Пореско ослобођење за купца првог стана који први стан стиче по основу правоснажне судске одлуке у извршном поступку (лицитација)
 8. Пореско ослобођење приликом куповине првог стана од правног лица које је тај стан стекло од Фонда солидарности
 9. Пореско ослобођење по основу куповине првог стана чија је изградња започета пре 01.01.2005. године 
 10. Пореско ослобођење код куповине првог стана када супружник купца првог стана има непокретност стечену током брачне заједнице

4. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРОМЕТА ПРЕКО ФИСКАЛНЕ КАСЕ, стр. 549

 1. Грађевинске услуге физичким лицима евидентирају се преко фискалне касе
 2. Грађевинске услуге физичким лицима се евидентирају преко фискалне касе
 3. Грађевинске услуге физичким лицима евидентирају се преко фискалне касе
 4. Продаја непокретности евидентира се преко фискалне касе
 5. Услуге издавања у закуп некретнина физичким лицима евидентирају се преко фискалне касе
 6. Датум евидентирања промета преко фискалне касе код пројектантских услуга физичком лицу где се врши овера ситуације од стране надзорног органа
 7. Евидентирање промета преко фискалне касе за делатности које се обављају без пословне просторије 
 8. Услуге пројектовања грађевинских објеката физичким лицима евидентирају се преко фискалне касе 
 9. Евидентирање промета непокретности преко фискалне касе, чија је градња започела пре примене Закона о ПДВ
 10. Промет услуге изградње гасног прикључка и обезбеђивања кућног мерно регулационог сета за објекте индивидуалног становања физичким лицима евидентира се преко фискалне касе
 11. Промет услуге пројектовања и монтаже грађевинске столарије физичким лицима евидентира се преко фискалне касе
 12. Продаја природног шљунка, пружање услуга вађења шљунка и извођење земљаних радова правним лицима и предузетницима не евидентира се преко фискалне касе
 13. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када се привредни субјект бави изградњом и продајом станова и локала физичким лицима, као и евидентирање авансних уплата примљених од стране купаца физичких лица за станове и локале који су у изградњи

На почетак стране!