јун 2008.

Аутори:
Др Ратомир Ћировић и Вера Бјелица

Директор и одговорни уредник
Др Ратомир Ћировић

ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
- промет добара, услуга и закуп -

II измењено и допуњено издање

Привредни саветник, Београд, јун 2008 године,
обим 584 стране, ISBN 978-86-7323-058-0

Цена Приручника:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 6.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 10.000 динара.

 

ИЗ ПРЕДГОВОРА
УЗ II ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ

Прошле су две године од првог издања овог приручника, чији тираж је врло брзо распродат, а у међувремену су настале околности које су утицале на то да приступимо издавању новог измењеног и допуњеног издања. Пре свега, средином прошле године извршене су значајне измене Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07) и подзаконских прописа које се у знатној мери односе на промет добара и услуга у грађевинарству. Такође, од стране надлежних органа дата су нова мишљења и објашњења у вези са применом прописа о ПДВ у грађевинарству и нова упутства и објашњења која смо на основу многобројних питања наших корисника обрадили у нашим часописима и давали корисницима путем одговора преко нашег информативног центра. Пратећи пореску проблематику грађевинарства путем консултантских услуга и издавачке делатности у „Привредном саветнику“, одлучили смо да издамо ново измењено и допуњено издање у којем на једном месту дајемо најзначајнија објашњења примене пореских прописа у делатности грађевинарства, као и актуелна мишљења и ставове надлежних органа који се односе на грађевинарство и промет некретнина.
Правилна примена пореских прописа врло је битна за пословање предузећа и предузетника који обављају грађевинску делатност, поготову што се на промет добара и услуга у грађевинарству примењује више пореских прописа и више различитих врста пореза за које је доста сложено утврдити пореску основицу, право на повраћај пореза или пореско ослобађање. Промет добара и услуга у грађевинарству карактеришу значајне специфичности у односу на друге привредне делатности. Пре свега, то су дужина производног процеса који често траје и више година, већи број учесника у процесу производње и финансирању изградње грађевинских објеката (који међусобне односе уређују закључивањем посебних уговора, као што су уговори о заједничкој изградњи, уговори о суфинансирању изградње, уговори са елементима заједничке изградње и суфинансирања изградње и уговори о заједничком улагању на изградњи објеката), размена добара и услуга путем које се врши међусобно измирење потраживања и обавеза које настају у вези са изградњом и финансирањем изградње грађевинских објеката и пружање услуга без накнаде које настају извршењем уговора о суфинансирању и заједничком улагању ради изградње објеката. Такви пословни односи који се успостављају закључивањем посебних уговора о изградњи и финансирању изградње грађевинских објеката, при извршавању уговорних обавеза доводе до настанка различитих врста промета добара и услуга који подлежу обавези ПДВ у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност и обавези пореза на пренос апсолутних права у складу са Законом о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, . . . и 61/07). Због тих специфичности у пракси се јављају проблеми правилног утврђивања промета добара и услуга у грађевинској делатности, које обрађујемо у овом приручнику, уз навођење конкретних примера из праксе и давање одговора на питања која произлазе из тих примера.
У односу на прво издање, у овом измењеном и допуњеном издању објаснили смо настанак промета добара и услуга код свих врста уговора о изградњи објеката који се закључују у пракси и утврђивање пореских обавеза на извршени промет. У овом издању садржана су нова поглавља у вези са прометом добара и услуга код уговора о заједничким улагању, примени „валутне клаузуле“ у промету и закупу непокретности, књиговодственој евиденцији грађевинских објеката код инвеститора, објектима у изградњи као предмету хипотеке и ново поглавље у којем су обрађени одговори на питања из области грађевинарства и промета некретнина. Детаљније је обрађена и друга материја која је садржана у првом издању, уз навођење нових примера и објашњења. Такође, у овом издању дата су нова актуелна мишљења надлежних органа у вези са применом прописа о ПДВ и пореза на имовину, односно пореза на пренос апсолутних права.
Сматрамо да ће овако конципиран Приручник о примени ПДВ и пореза на имовину у грађевинарству, у извесној мери пружити помоћ у разумевању и лакшој примени сложених пореских система.
На све предлоге, сугестије и критике које буду примљене од корисника овог приручника, издавач се захваљује унапред и узеће их у обзир при изради наредног издања, односно приликом давања објашњења и написа у часопису.

Аутори


Предрачун - наруџбеницу
можете преузети на следећој страни!