ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

КОМПЛЕТ ИЗДАЊА
ПРИРУЧНИК И
ЗБИРКА ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

издање
април 2008. год.


ЦЕНА КОМПЛЕТА:

  1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ 3.000 динара;

  2. За остале купце цена са ПДВ 6.000 динара.

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Aприл 2008.

 

ЗБИРКА ПРОПИСА О
БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Привредни саветник, Београд,
- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 405 страна, ISBN 978-86-7323-057-3

Директор и одговорни уредник
Др Р. Ћировић

 

Цена комплета који се састоји од:

- "Приручника за примену прописа о буџетском рачуноводству", четврто измењено и допуњено издање април, 2008. и

- "Збирке прописа о буџетском рачуноводству, четврто измењено и допуњено издање април, 2008, износи:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 3.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 6.000 динара.

 

САДРЖАЈ

Предговор, стр. 7

Закон о буџетском систему, стр.9

Уредба о буџетском систему, стр.53

Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, стр.63

Прилог 1 – Шема функционалне класификације
Прилог 2 – Контни план
Класа 000000 – Нефинансијска имовина
Класа 100000 – Финансијска имовина
Класа 200000 – Обавезе
Класа 300000 – Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција
Класа 400000 – Текући расходи
Класа 500000 – Издаци за нефинансијску имовину
Класа 600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Класа 700000 – Текући приходи
Класа 800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине
Класа 900000 – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора, стр. 359
Прилог 1 – Преглед шифара функционалне класификације

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања, стр. 371

Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, стр. 381

Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања ("Службени гласник РС", бр. 51/2007 и 14/2008), стр. 385

Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ", бр. 17/97, 24/2000) - извод, стр. 391


 

на почетак стране