ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

КОМПЛЕТ ИЗДАЊА
ПРИРУЧНИК И
ЗБИРКА ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

издање
април 2008. год.

ЦЕНА КОМПЛЕТА:

  1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ 3.000 динара;

  2. За остале купце цена са ПДВ 6.000 динара.

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Aприл 2008.

Аутори:
В. Бјелица, П. Илић, М. Ристанић и др. Р. Ћировић

Директор и одговорни уредник
Др Р. Ћировић

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Привредни саветник, Београд,
- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 425 страна, ISBN 978-86-7323-056-6

Цена комплета који се састоји од:

- "Приручника за примену прописа о буџетском рачуноводству", четврто измењено и допуњено издање април, 2008. и

- "Збирке прописа о буџетском рачуноводству, четврто измењено и допуњено издање април, 2008, износи:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 3.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 6.000 динара.

 

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР, стр. 1

I. УВОД У БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО, стр. 3

Буџетско рачуноводство у функцији ефикасности буџетског система
Календар припреме, састављања и подношења завршних рачуна
Садржај завршног рачуна корисника буџетских средстава 
Финансијска контрола, интерна ревизија, буџетска инспекција и екстерна ревизија
Уредба о буџетском рачуноводству
Основа за припремање финансијских извештаја  
Пословне књиге   
Рачуноводствене исправе 
Усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавања потраживања и обавеза 
Услови за вођење пословних књига 
Буџетска класификација   
Контни план за буџетски систем 

II. ОБЈАШЊЕЊА САДРЖИНЕ И ФУНКЦИЈА
КОНТА У КОНТНОМ ПЛАНУ

КЛАСА 000000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА, стр. 23    

Добити које су резултат промене вредности

КАТЕГОРИЈА 010000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА, стр. 26

Промене у обиму нефинансијске имовине у сталним средствима
Исправка вредности нефинансијске имовине у сталним средствима
Ревалоризација основних средстава
 

011100 – ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ, стр. 30

Прибављање грађевинских објеката
Куповина грађевинских објеката на тржишту из текућих прихода 
Куповина грађевинског објекта на тржишту код обвезника ПДВ без права на одбитак претходног пореза
Куповина грађевинског објекта на тржишту из текућих прихода код обвезника ПДВ на основу сразмерног одбитка претходног пореза
Куповина грађевинских објеката на тржишту из наменски опредељених средстава из ранијих година код обвезника ПДВ са правом на одбитак претходног пореза 
Куповина грађевинског објекта на тржишту из кредита
Куповина грађевинског објекта из кредита пословне банке 
Изградња грађевинских објеката у сопственој режији
Изградња грађевинског објекта који се финансира из текућих прихода
Отуђивање грађевинских објеката 
Продаја грађевинског објекта
Уступање грађевинског објекта без накнаде другом кориснику буџетских средстава 
Расходовање грађевинског објекта  

011200 – ОПРЕМА, стр. 43

Куповина опреме на тржишту из текућих прихода код обвезника ПДВ без права на одбитак претходног пореза
Прибављање опреме из увоза финансиране из донација код обвезника ПДВ на основу сразмерног одбитка претходног пореза
Прибављање опреме из донација у стварима
Куповина опреме на тржишту из кредита
Набавка опреме из средстава обрачунате амортизације
Прибављање опреме на финансијски лизинг
Прибављање опреме из средстава Националног инвестиционог плана
Вишак опреме 
Продаја опреме
Расход опреме
Мањак опреме
Остале некретнине и опрема

012000 – КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА, стр. 61
012111 – ОСНОВНО СТАДО, стр. 62
013000 – ДРАГОЦЕНОСТИ, стр. 68
014000 – ПРИРОДНА ИМОВИНА, стр. 70
015000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ, стр. 70

Пример за аванс дат у претходној години, а фактура и материјал примљени у текућој години
Пример ако је аванс за материјал дат и примљен коначан рачун у истом пореском периоду

016000 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА, стр. 78

КАТЕГОРИЈА 020000 – НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА, стр. 78

021100 – РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, стр. 79
021200 – ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ, стр. 82
021300 – РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ, стр. 92
021311 – РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У ПРОМЕТУ НА ВЕЛИКО, стр. 93
021312 – РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У ПРОМЕТУ НА МАЛО, стр. 96

Утврђивање остварене разлике у цени и обавеза за ПДВ за продату робу у малопродаји
Утврђивање и књижење сразмерног одбитка претходног пореза

022000 – ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОTРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, стр. 103
022100 – ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА, стр. 104
022200 – ЗАЛИХЕ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, стр. 106

КЛАСА 100000 – ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА, стр. 109

110000 – ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА, стр. 109
111100 – ДУГОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ИЗУЗЕВ АКЦИЈА, стр. 110
111200 – КРЕДИТИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ, стр. 111
111600 – КРЕДИТИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И ДОМАЋИНСТВИМА У ЗЕМЉИ, стр. 113
111900 – ДОМАЋЕ АКЦИЈЕ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ, стр. 114
120000 – НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ И ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, стр. 115
121100 – ЖИРО И ТЕКУЋИ РАЧУНИ, стр. 116

Функција прелазног рачуна код готовинских исплата и уплата

121200 – ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКРЕДИТИВИ, СТР. 117
121300 – БЛАГАЈНА, стр. 118

121400 – ДЕВИЗНИ РАЧУН, стр. 120
121600 – ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА, стр. 120
121700 – ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА, стр. 121
121800 – ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, стр. 121
121900 – ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, стр. 121
122000 – КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, стр. 122

Потраживања од запослених 
Остала потраживања

123000 – КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ, стр. 127

Инвестирање (пласмани) сопствених прихода на домаћем финансијском тржишту 
Порез на додату вредност 
Буџетски корисници у систему ПДВ 
Обавеза буџетских корисника у евидентирању претходног пореза на додату вредност 
Евидентирање претходног пореза  
Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка
Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају године 
Обрачун и књижење исправке размерног пореског одбитка за 2008. годину 

130000 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА, стр. 145
131200 – ОБРАЧУНАТИ НЕПЛАЋЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, стр. 146

КЛАСА 200000 – ОБАВЕЗЕ, стр. 147

КАТЕГОРИЈА 210000 – ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 147                                                    

211000 – ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 148
212000 – СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 149 

КАТЕГОРИЈА 220000 – КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 151                                             

221000 – КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 151
222000 – КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ, стр. 152

КАТЕГОРИЈА 230000 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, стр. 152
КАТЕГОРИЈА 240000 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, стр. 152

241000 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА, стр. 153
242000 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА, стр. 153
243000 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРА, стр. 154
244000 – ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, стр. 155
245000 – ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ, стр. 155

Евидентирање уплата обавеза по основу пореза на добит 
Обавеза за порез на додату вредност  

КАТЕГОРИЈА 250000 – ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА, стр. 160
КАТЕГОРИЈА 29000 – ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА, стр. 162

КЛАСА 300000 – КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА, стр. 165

КАТЕГОРИЈА 310000 – КАПИТАЛ, стр. 165

311519 – Остали извори новчаних средстава 
Успостављање равнотеже између конта класе 300000 и конта класе 000000 и класе 100000 

КАТЕГОРИЈА 320000 – УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА, стр. 169

Кориговање утврђеног резултата пословања (буџетског суфицита односно дефицита) 
Распоређивање оствареног резултата пословања (вишка прихода и примања) на крају пословне године   
 

КАТЕГОРИЈА 330000 – ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ , стр. 176

КАТЕГОРИЈА 340000 – ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ, стр. 177
КАТЕГОРИЈА 350000 – ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА , стр. 177

КЛАСА 400000 – ТЕКУћИ РАСХОДИ , стр. 179

КАТЕГОРИЈА 410000 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, СТР. 181
1. ГРУПА 411000 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ), стр. 182

1.1. Синтетички конто 411100 – Плате, додаци и накнаде запослених
1) Плате, додаци на плате и накнада плате државних службеника и намештеника 
2) Плате, додаци, накнаде плате запослених у државним органима и јавним службама 
3) Зараде у јавним предузећима             
4) Обрачун пореза и доприноса          
1.2. Књижење плата запослених     
1.3. Књижење исплата плата коју врши Управа за трезор за област основног и средњег образовања   
1.4. Књижење плата (зарада) приправника које се рефундирају 
 

2. ГРУПА 412000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА, стр. 202

3. ГРУПА 413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ, стр. 203                 

3.1. Оброци – храна (конто 413111)                                 
3.2. Поклони за децу запослених (конто 413142)      
3.3. Превоз на посао и са посла – маркица (конто 413151)        

4. ГРУПА 414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА, стр. 208    

4.1. Обрачун и исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова по основу боловање преко 30 дана, породиљског боловања и за инвалиде рада II категорије (синтетички конто 414100) 
4.1.1. Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета (конто 414111)
4.1.2. Накнада зараде за време боловања преко 30 дана (414121) 
4.1.3. Накнаде инвалидима II и III категорије (конто 414131)
4.2. Расходи за образовање деце запослених, отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим (синтетичка конта 414200, 414300 и 414400) 
4.2.1. Расходи за образовање деце запослених (конто 414211) 
4.2.2. Отпремнине и помоћи (синтетички конто 414300) 
4.2.3. Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (синтетички конто 414400)

5. ГРУПА 415000 – НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, стр. 238

5.1. Синтетички конто 415100 – Накнаде трошкова за запослене 
5.1.1. Накнаде трошкова за одвојен живот од породице (конто 415111)
5.1.2. Накнада трошкова за превоз на посао и са посла (конто 415112) 

6. ГРУПА 416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ, стр. 242

6.1. Синтетички конто 416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи
6.1.1. Јубиларна награда (конто 416111) 
6.1.2. Награде за посебне резултате рада (конто 416112) 
6.1.3. Бонуси за државне празнике (конто 416121)  
6.1.4. Накнаде члановима управних и надзорних одбора (конто 416131) 

7. ГРУПА 417000 – ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК, стр. 246

8. ГРУПА 418000 – СУДИЈСКИ ДОДАТАК, стр. 248

КАТЕГОРИЈА 420000 – КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА, стр. 249
1. ГРУПА КОНТА 421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ, стр. 249

1.1. Трошкови платног промета и банкарских услуга (конто 421100) 
1.2. Енергетске услуге (конто 421200)
1.2.1. Услуге за електричну енергију (конто 421211)
1.3. Угаљ (конто 421222)
1.4. Централно грејање (конто 421225) 
1.5. Комуналне услуге (конто 421300) 
1.5.1. Услуге водовода и канализације (конто 421311) и одвоз отпада (конто 421324) 
1.6. Услуге комуникација (конто 421400) 
1.6.1. Телефон, телекс и телефакс (конто 421411) 
1.6.2. Услуге мобилног телефона (конто 421414) 
1.6.3. Пошта (конто 421421) 
1.7. Синтетички конто 421500 – Трошкови осигурања 
1.8. Синтетички конто 421600 – Закуп имовине и опреме 
1.8.1. Закуп пословног простора чији је власник правно лице (конто 421612)
1.8.2. Закуп пословног простора чији власник физичко лице 
1.8.3. Закуп опреме чији је власник физичко лице (аналитички конто 421620)
1.9. Синтетички конто 421900 – Остали трошкови  
1.9.1. Радио-телевизијска претплата (конто 421911)

2. ГРУПА КОНТА 422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА, стр. 269

2.1. Синтетички конто 422100 – Трошкови службених путовања у земљи
Накнада трошкова превоза у случају коришћења сопственог аутомобила за службене сврхе (конто 422121)
Порески третман накнаде трошкова по основу службених путовања физичком лицу кје није запослено код исплатиоца  
2.2. Синтетички конто 422200 – Трошкови службених путовања у иностранство 
Обрачун дневница   
Исплата аконтација и обрачун путних трошкова за службено путовање у иностранство 
2.3. Синтетички конто 422300 – Трошкови путовања у оквиру редовног рада
2.4. Синтетички конто 422900 – Остали трошкови транспорта

3. ГРУПА КОНТА 423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ, стр. 286

а) Услуге по уговору о делу  
б) Услуге по уговору о привременим и повременим пословима 
ц) Уговор о ауторском делу   
д) Допунски рад    

3.1. Синтетички конто 423100 – Административне услуге  
3.1.1. Услуге превођења (конто 423111)        
3.2. Синтетички конто 423200 – Компјутерске услуге   
3.2.1. Услуге одржавања рачунара (конто 423221)    
3.3. Синтетички конто 423300 – Услуге образовања и усавршавања запослених 
3.3.1. Услуге образовања и усавршавања запослених (конто 423311)   
3.3.2. Услуге образовања и усаваршавања запослених – по уговору о ауторском делу (конто 423311)   
3.3.3. Котизација за семинар (конто 423321)    
3.3.4. Издаци за стручне испите (конто 423391)       
3.4. Синтетички конто 423400 – Услуге информисања      
3.4.1. Услуге штампања публикација            
3.4.2. Остале услуге штампања (конто 423419)   
3.4.3. Услуге рекламе и пропаганде (аналитички конто 423430)     
3.5. Синтетички конто 423500 – Стручне услуге     
3.5.1. Адвокатске услуге (аналитички конто 423520)    
3.5.2. Финансијске услуге (аналитички конто 423541)     
3.5.3. Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија (конто 423591) 
3.5.4. Остале стручне услуге – по уговору о привременим и повременим пословима (конто 423599)   
3.5.5. Остале стручне услуге – по уговору о допунском раду (конто 423599)
3.5.6. Остале стручне услуге – по уговору о волонтерском раду (конто 423599)
3.6. Синтетички конто 423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство  
3.6.1. Хемијско чишћење (конто 423612)     
3.7. Синтетички конто 423700 – Репрезентација        
3.7.1. Репрезентација (конто 423711)      
3.7.2. Поклони (конто 423712)      
3.8. Синтетички конто 423900 – Остале опште услуге     
3.8.1. Остале опште услуге – по уговору о делу (конто 423911)   
3.8.2. Уговор о привременим и повременим пословима који је закључен преко ученичке задруге са незапосленим лицем које није старије од 26 година и налази се на редовном школовању (конто 423911)   

4. ГРУПА 424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ, стр. 329

4.1. Синтетички конто – Пољопривредне услуге (424100) 
4.1.1. Услуге, ветеринарског прегледа и вакцинације (конто 424111)
4.2. Синтетички конто – Услуге образовања, културе и спорта (424200) 
4.2.1. Услуге образовања (конто 424211)  
4.2.2. Услуге културе (конто 424221)   
4.3. Синтетички конто – Медицинске услуге (конто 424300) 
4.3.1. Услуге јавног здравства – инспекција и анализа (конто 424331) 
4.3.2. Остале медицинске услуге (конто 424351) 
4.4. Синтетички конто 424400 – Услуге одржавања аутопутева 
4.5. Синтетички конто 424500 – Услуге одржавања националних паркова и природних површина 
4.6. Синтетички конто 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге  
4.6.1. Геодетске услуге (конто 424631)   
4.7. Синтетички конто 424900 – Остале специјализоване услуге 

5. ГРУПА 425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, стр. 334

5.1. Синтетички конто 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 
5.1.1. Радови на крову (конто 425114) 
5.2. Синтетички конто 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме
5.2.1. Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај (конто 425210) 
5.2.2. Текуће поправке и одржавање административне опреме (конто 425220)
5.2.3. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност (конто 425281)

6. ГРУПА 426000 – МАТЕРИЈАЛ, стр. 341

а) Књижење набавке материјала који се води на залихама  
б) Књижење набавке ситног инвентара   
в) Књижење набавке материјала за интервентне потребе када се материјал одмах ставља у употребу  

6.1. Административни материјал (конто 426100)   
6.1.1. Канцеларијски материјал (конто 426111)  
6.1.2. Ситан инвентар – радне униформе (конто 426121) 
6.2. Синтетички конто 426200 – Материјал за пољопривреду 
6.2.1. Природна и вештачка ђубрива и слично (конто 426231)  
6.3. Синтетички конто 426300 – Материјал за образовање и усавршавање запослених 
6.3.1. Стручна литература (конта 426311, 426312 и 426321)  
6.4. Синтетички конто 426400 – Материјал за саобраћај   
6.4.1. Набавка горива, бензина и дизел-горива (конто 426411 и 426412)
6.5. Синтетички конто 426500 – Материјал за очување животне средине и науку
6.6. Синтетички конто 426600 – Материјал за образовање, културу и спорт 
6.6.1. Материјал за образовање (конто 426611)    
6.7. Синтетички конто 426700 – Медицински и лабораторијски материјал  
6.8. Синтетички конто 426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 
6.8.1. Хемијска средства за чишћење (конто 426811)    
6.8.2. Хигијенски производи (конто 426812)          
6.8.3. Намирнице за припремање хране (конто 426823)   
6.9. Синтетички конто 426900 – Материјал за посебне намене   

КАТЕГОРИЈА 430000 – АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД, стр. 354
КАТЕГОРИЈА 440000 – ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА, стр. 355
КАТЕГОРИЈА 450000 – СУБВЕНЦИЈЕ, стр. 356
КАТЕГОРИЈА 460000 – ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , стр. 357
КАТЕГОРИЈА 470000 – СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, стр. 359

1. ГРУПА 471000 – ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА), стр. 359

1.1. Синтетички конто 471100 – Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима   
1.1.1. Накнаде зарада осигураницима услед привремене неспособности за рад (конто 471110)  
1.1.2. Права из пензијског осигурања (конто 471120)  
1.1.3. Накнаде из инвалидског осигурања (конто 471130)  
1.1.4. Исплате Националне службе за запошљавање (конто 471140) 
1.1.5. Остала социјална давања непосредно домаћинствима (конто 471190) 
1.2. Синтетички конто 471200 – Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга 
1.2.1. Трошкови здравствене заштите у земљи (конто 471210)  
1.2.2. Исплате послодавцима које врши Национална служба за запошљавање (конто 471250) 
1.2.3. Услуге обуке преко Националне службе за запошљавање (конто 471260)
1.3. Синтетички конто 471900 – Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање
1.3.1. Трансфери Републичког завода за здравствено осигурање за накнаде зарада од дана инвалидности до дана правоснажности (конто 471913) 

2. ГРУПА 472000 – НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА, стр. 366

КАТЕГОРИЈА 480000 – ОСТАЛИ РАСХОДИ, стр. 368

1. Порези, обавезне таксе и казне  
1.1. Стални порез на имовину (конто 482111) 
2. Новчане казне по решењу судова (конто 483111)  

КАТЕГОРИЈА 490000 – АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕђУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ, стр. 371

КЛАСА 500000 – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ, стр. 375

КЛАСА 600000 – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, стр. 379

КАТЕГОРИЈА 690000 – КОНТРА КЊИЖЕЊЕ – ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, стр. 382

КЛАСА 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, стр. 383

КАТЕГОРИЈА 710000 – ПОРЕЗИ, стр. 385
ГРУПА 711000 – ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ, стр. 387
КАТЕГОРИЈА 720000 – СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ, стр. 389.

Конто 722311 – Инпутирани социјални доприноси

КАТЕГОРИЈА 730000 – ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ, стр. 391
ГРУПА 731000 – ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА, стр. 392
ГРУПА 733000 – ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ, стр. 394
КАТЕГОРИЈА 740000 – ДРУГИ ПРИХОДИ, стр. 396

741000 – Приходи од имовине  
741100 – Камате   
741200 – Дивиденде   
742000 – Приход од продаје добара и услуга  
742100 – Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација
Књижење курсних разлика по основу промета роба и услуга у иностранству
742378 – Родитељски динар за ваннаставне активности  
743000 – Новчане казне и одузета имовинска корист  
744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица 
745000 – Мешовити и неодређени приходи  

КАТЕГОРИЈА 770000 – МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА, стр. 421
КАТЕГОРИЈА 780000 – ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ, стр. 423
КАТЕГОРИЈА 790000 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА, стр. 425

КЛАСА 800000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, стр. 427  

КЛАСА 900000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, стр. 429

КАТЕГОРИЈА 910000 – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА, стр. 429
КАТЕГОРИЈА 920000 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, стр. 431
КАТЕГОРИЈА 990000 – КОНТРА КЊИЖЕЊЕ – ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, стр. 432

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА, стр. 433

Начин вођења посебног књиговодства  производње  
Утврђивање цене коштања недовршене производње и готових производа  
Пример обрачуна цене коштања залиха недовршене производње и готових производа

ПРОПИСИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ИЗРАДУ ПРИРУЧНИКА, стр. 447


 

На почетак стране