ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

КОМПЛЕТ ИЗДАЊА
ПРИРУЧНИК И
ЗБИРКА ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

издање
април 2008. год.

 

ЦЕНА КОМПЛЕТА:

  1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ 3.000 динара;

  2. За остале купце цена са ПДВ 6.000 динара.

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Aприл 2008.

КОМЛЕТ ПУБЛИКАЦИЈА
ПРИРУЧНИК И ЗБИРКА ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ:

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА О
БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Аутори:
В. Бјелица, П. Илић, М. Ристанић и др. Р. Ћировић

Директор и одговорни уредник
Др Р. Ћировић

Привредни саветник, Београд,
- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 425 страна, ISBN 978-86-7323-056-6

и

ЗБИРКА ПРОПИСА О
БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Привредни саветник, Београд,
- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 405 страна, ISBN 978-86-7323-057-3

Директор и одговорни уредник
Др Р. Ћировић

 

Цена комплета који се састоји од:

- "Приручника за примену прописа о буџетском рачуноводству", четврто измењено и допуњено издање април, 2008. и

- "Збирке прописа о буџетском рачуноводству, четврто измењено и допуњено издање април, 2008, износи:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 3.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 6.000 динара.

ПРЕГЛЕД КОМПЛЕТА ПУБЛИКАЦИЈА

 

ПРИРУЧНИК
ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА О
БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ
- IV измењено и допуњено издање-
април 2008

У овом издању обрађене су све измене и допуне Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 20/07, 37/07, 50/07, 63/07 и 25/08) које су извршене у претходној и у овој години. У њему су обрађене и измене у другим прописима које у пословању примењују корисници буџетских средстава.

Овај приручник, као и претходна издања, садржи детаљна објашњења о карактеристикама система буџетског рачуноводства, садржини контног плана за буџетско рачуноводство, отварању, односно поступку књижења пословних промена на новим контима и објашњења садржине и функције конта у контном плану за буџетско рачуноводство. У приручнику су на инструктиван начин дата објашњења књижења промена на прописаним контима за сваку класу посебно, уз одговарајуће примере који су прилагођени садашњој пракси и прописима који се односе на конкретну област. Посебно је дато објашњење примене прописа о обрачуну ПДВ за буџетске кориснике, обрачуну и књижењу пореза на добит буџетских корисника (недобитних организација), обрачуну пореза и доприноса на плате, накнаде плата и друга лична примања, примени прописа о девизном пословању и других прописа који се примењују у пракси ових корисника


ЗБИРКА ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ
- IV измењено и допуњено издање-
април 2008

У овој збирци прописа садржани су сви прописи о буџетском рачуноводству са најновијим изменама и допунама које су извршене до каја марта 2008. године и који се примењују у пословању и вођењу пословних књига по систему буџетског рачуноводства. Збирка садржи Закон о буџетском систему, Уредбу о буџетском рачуноводству, Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилник о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти, Правилник о начину обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора и Преглед шифара функиционалне класификације. Збирка ових прописа је неопходна приликом састављања периодичних обрачуна и завршног рачуна буџета, буџетских корисника и организација обавезног социјалног осигурања.

 

 


 


На почетак стране.