ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

КОМПЛЕТ ИЗДАЊА
ПРИРУЧНИК И
ЗБИРКА ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

издање
април 2008. год.
ЦЕНА КОМПЛЕТА:

  1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ 3.000 динара;

  2. За остале купце цена са ПДВ 6.000 динара.


Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Aприл 2008.

ЗБИРКА ПРОПИСА О
БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Привредни саветник, Београд,
- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 405 страна, ISBN 978-86-7323-057-3

Директор и одговорни уредник
Др Р. Ћировић

 

Цена комплета који се састоји од:

- "Приручника за примену прописа о буџетском рачуноводству", четврто измењено и допуњено издање април, 2008. и

- "Збирке прописа о буџетском рачуноводству, четврто измењено и допуњено издање април, 2008, износи:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 3.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 6.000 динара.

 

ИЗ ПРЕДГОВОРА
уз четврто измењено и допуњено издање

У овој збирци прописа садржани су сви прописи о буџетском рачуноводству са најновијим изменама и допунама које су извршене до средине марта 2008. године и који се примењују на вођење буџетског рачуноводства за 2008. годину. Збирка садржи:

– Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005 – др. закон, 66/2005, 101/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 85/2006 и 86/2006 – исправка);

– Уредбу о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006);

– Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 20/2007, 37/2007, 50/2007 – исправка, 63/2007 и 25/2008);

– Правилник о начину обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 92/2002, 100/2003 и 10/2004);

– Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извешта-вања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 3/2004, 14/2004 и 1/2006).

Поред наведених прописа, који се односе на буџетске кориснике, у Збирку смо укључили и Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 105/2006), који је донет на основу Закона о рачуноводству и ревизији, и који сходно примењују и буџетски корисници.

У односу на претходно издање, у ово издање укључили смо и текст Правилника о Номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације са изводом најважнијих амортизационих група које се појављују код корисника буџетских средстава. Овај пропис примењују само корисници буџетских средстава.

Поред тога, за разлику од преходног издања, у ово издање укључили смо Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника  буџетских средстава, и корисника средстава обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 51/2007 и 14/2008), без образаца финансијских извештаја који чине саставни део тог правилника, зато што се наведени обрасци, по правилу, набављају у комплетима који не садрже текст наведеног правилника.

Почетком 2007. године донет је Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, којим је прописан велики број нових конта у Контном оквиру, која раније нису постојала. Значајне измене извршене су у начину евидентирања нефинансијске и финансијске имовине, дугорочних и краткорочних обавеза, извора капитала и утврђивања резултата пословања, текућих расхода и издатака за нефинансијску и финансијску имовину, текућих прихода и примања од продаје нефинансијске и финансијске имовине и задуживања.

Због четири измене и допуне овог правилника које су извршене у току 2007. и 2008. године, појавила се потреба за пречишћеним текстом тог правилника.

Збирка ових прописа је неопходна приликом састављања периодичних обрачуна и завршног рачуна буџета, буџетских корисника и организација обавезног социјалног осигурања. Ова Збирка прописа о буџетском рачуноводству, заједно са „Приручником за примену прописа о буџетском рачуноводству“, представља целокупну материју неопходну за примену прописа о буџетском рачуноводству и буџетском пословању.

Издавач


На почетак стране