ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

КОМПЛЕТ ИЗДАЊА
ПРИРУЧНИК И
ЗБИРКА ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

издање
април 2008. год.ЦЕНА КОМПЛЕТА:

  1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ 3.000 динара;

  2. За остале купце цена са ПДВ 6.000 динара.

 

Преузимање предрачуна путем Интернета

 

Aприл 2008.

Аутори:
В. Бјелица, П. Илић, М. Ристанић и др. Р. Ћировић

Директор и одговорни уредник
Др Р. Ћировић

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПРОПИСА
О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

Привредни саветник, Београд,
- четврто измењено и допуњено издање -
aприл 2008 године
обим 425 страна, ISBN 978-86-7323-056-6

Цена комплета који се састоји од:

- "Приручника за примену прописа о буџетском рачуноводству", четврто измењено и допуњено издање април, 2008. и

- "Збирке прописа о буџетском рачуноводству, четврто измењено и допуњено издање април, 2008, износи:

1. За претплатнике на часопис "Привредни саветник" и "Регистар прописа", цена са ПДВ износи: 3.000 динара;

2. За остале купце цена са ПДВ износи: 6.000 динара.

 

 

ИЗ ПРЕДГОВОРА У ПРИРУЧНИКУ

Прошла је година дана од претходног издања овог приручника, које је за кратко време распродато. У међувремену је извршено више измена Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 20/07, 37/07, 50/07, 63/07 и 25/08) које су обрађене у овом четвртом издању. У њему су обрађене и измене у другим прописима које у пословању примењују корисници буџетских средстава. Изменама и допунама наведеног Правилника, отворен је већи број нових конта, извршене су измене у називу поједних конта и брисање одређених конта из Контног оквира за буџетске кориснике.

У односу на садржину конта у претходном издању, прописано је више нових конта у класи 400000 – Текући расходи, у оквиру категорије донације, дотације и трансфери. Прописана су нова конта за текуће и капиталне дотације здравственим установама за инвестиције и инвестиционо одржавање и за набавку медицинске и друге опреме. У оквиру категорије расхода за социјално осигурање и социјалну заштиту извршене су измене у називима појединих рачуна којим је извршено усклађивање због спајања Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника у један фонд, који од 2008. године функционише под јединственим називом Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, организован као једно правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у којем се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања за све осигуранике: осигуранике запослене, осигуранике самосталних делатности и осигуранике пољопривреднике.

У оквиру класе 500000 – Издаци за нефинансијску имовину, прописана су нова конта за нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инцвестиционог плана. У калси 600000 – Набавка финансијске имовине, усклађени су називи у појединим рачунима и извршено је брисање рачуна који се односе на републичке фондове ПИО који су трансформисани од 2008. године у јединствени фонд.

Значајне измене извршене су у класи 700000 – Текући приходи, у којој је прописано више нових конта. Прописана су нова конта за капиталне наменске трансфере и за текуће и капиталне наменске трансфере у корист нивоа градова, од општина у корист нивоа градова и трансфери од градова у корист аутономних покрајина. Такође, прописана су нова конта за доприносе за ПИО које за обвезнике самосталних делатности и за обвезнике пољопривреднике уплаћује Републички завод за пензијско и инвалидско осигурање. У оквиру категорије других прихода, прописана су нова конта за приходе који се остварују од месечне претплате Радиодифузне установе за развој домаће кинематографије и приходи од давања у закуп станова које користе ратни војни инвалиди и породице палих бораца. Нови рачуни прописани су за приходе од новчаних казни за прекршаје које изриче градски и општински орган за прекршаје, као и за приходе по основу трошкова пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова. Извршене су измене у називима конта у категорији трансфера између буџетских корисника на истом нивоу, које су последица трансформације републичких фондова ПИО.

У класи 800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине, прописан је нови конто за примања од продаје станова у државној својини које користе државни органи и организације, а брисан је одређени број конта због усклађивања са извршеном трансформацијом републичких фондова ПИО. Из тих разлога извршено је усклађивање у називу и брисање одређених конта и у класи класи 100000 – Финансијска имовина, класи 200000 – Обавезе и класи 900000 – Примања од задуживања и продаје финансијске имовине.

Овај приручник, као и претходна издања, садржи детаљна објашњења о карактеристикама система буџетског рачуноводства, садржини Контног плана за буџетско рачуноводство, отварању, односно поступку књижења пословних промена на новим контима и објашњења садржине и функције конта у контном плану за буџетско рачуноводство. У приручнику су на инструктиван начин дата објашњења књижења промена на прописаним контима за сваку класу посебно уз одговарајуће примере који су прилагођени садашњој пракси и прописима који се односе на конкретну област.

Поред примене рачуноводствених прописа за буџетске кориснике и организације обавезног социјалног осигурања у овом приручнику су обухваћени и на одговарајући начин третирани сви други прописи са којима се буџетски корисници сусрећу у свакодневном раду. Списак прописа који су коришћени у изради овог издања дат је у посебном прегледу на крају приручника. Уз примере књижења дата су детаљна објашњења примене прописа о обрачуну ПДВ за буџетске кориснике, обрачуну и књижењу пореза на добит буџетских корисника (недобитних организација), обрачуну пореза и доприноса на плате, накнаде плата и друга лична примања, примени прописа о девизном пословању и других прописа који се примењују у пракси ових корисника. Сва објашњења дата су у складу са последњим изменама и новинама у прописима, као и у складу са најновијим мишљењима и ставовима надлежних органа, датим по спорним питањима која су се појавила у вези са применом ових прописа, а нарочито прописа о ПДВ, порезима и доприносима, платном промету и др.

Сматрамо да ће овако конципиран приручник о буџетском рачуноводству, у извесној мери пружити помоћ за разумевање и лакшу примену доста сложеног рачуноводственог система.

На све предлоге, сугестије и критике које буду примљене од корисника овог приручника, издавач се захваљује унапред и узеће их у обзир код наредног издања, односно приликом давања објашњења и написа у часопису.

 

Аутори

 


На почетак стране