ПРЕГЛЕД ПУБЛИКАЦИЈА

П Д В
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

четврто измењено и допуњено издање,
август 2010

 

Цена са укљученим ПДВ:

 

ПРЕДРАЧУН
се може преузети са овог сајта, са наредне стране!

 

 

Август 2010.

Аутори:
Иван Антић, Снежана Анџић, Петар Бабић, Споменка Бабић, Вера Бјелица, Ђурђина Бркић, Андрија Јовичић, Милена Менковић, Тијана Менковић, др Милан Неговановић, др Миленко Павловић, др Славољуб Станић, др Ратомир Ћировић, Весна Ћировић и Филип Чубрић

Директор и одговорни уредник
др Ратомир Ћировић

Рецензенти:
Вера Бјелица
Споменка Бабић


ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

четврто измењено и допуњено издање,
Привредни саветник, Београд, август 2010 године,
обим 1448 страна,
ISBN 978-86-7323-066-5

 

 

САДРЖАЈ

Први део

 

ОСНОВИ ЗА ПРИМЕНУ СИСТЕМА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ


Др Ратомир Ћировић

Предговор,   стр. 33


Др Славољуб Станић

1. ОСНОВЕ СИСТЕМА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,   стр. 39

1.1. Дефиниција пореза на додату вредност,   стр. 39

1.2. Основна начела пореза на додатну вредност,   стр. 41

1.3. Прописи донети на основу Закона о ПДВ,   стр. 42


Вера Бјелица

2. ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА,   стр. 45

2.1. Испорука добара и пружање услуга у земљи,   стр. 45

2.1.1. Промет добара и услуга као предмет опорезивања ПДВ

2.1.1.1. Промет добара као предмет опорезивања ПДВ

2.1.1.2. Пренос права располагања на добрима

2.1.1.3. Испорука воде, електричне енергије, гаса и топлотне енергије

2.1.1.4. Пренос права располагања на добрима уз накнаду на основу прописа државног органа, органа територијалне аутономије или локалне самоуправе

2.1.1.4.1. Продаја добара у поступку принудне наплате

2.1.1.5. Предаја добара по основу уговора о лизингу у складу са законом или по основу уговора о продаји са одложеним плаћањем, по уговору на основу којег се плаћа провизија при продаји, по уговору о комисиону и консигнацији

2.1.1.6. Испорука добара произведених или састављених по налогу наручиоца, од материјала испоручиоца, ако се не ради само о додацима и другим споредним материјалима

2.1.1.7. Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката

2.1.1.8. Први пренос власничког удела на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката сматра се прометом добара

2.1.1.9. Размена добара за друга добра или услуге

2.1.1.10. Промет добара без накнаде

2.1.1.10.1. Узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за сопствену потрошњу, за личне потребе оснивача, запослених и других лица

2.1.1.10.2. Сваки други промет добара без накнаде

2.1.1.11. Прекомерни кало, растур, квар и лом

2.1.1.12. Расход основних средстава као предмет ПДВ

2.1.2. Промет услуга

2.1.2.1. Промет услуга је свако нечињење и трпљење

2.1.2.2. Пренос и уступање ауторских права, као и пренос, уступање и стављање на располагање патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине

2.1.2.3. Пружање услуга уз накнаду на основу прописа државних органа, органа територијалне аутономије или локалне самоуправе

2.1.2.4. Услуга стављања на располагање особља

2.1.2.5. Услуге научних скупова и семинара који се наплаћују путем котизација

2.1.3. Предаја добара произведених или састављених по налогу наручиоца од материјала наручиоца

2.1.4. Размена услуга за добра или услуге

2.1.5. Предаја јела и пића за конзумацију на лицу места

2.1.5.1. Топли оброк који послодавац обезбеђује запосленом у својим просторијама

2.1.6. Промет услуга без накнаде

2.1.6.1. Употреба добара која су део пословне имовине пореског обвезника, за личне потребе оснивача, запослених и других лица

2.1.6.2. Пружање услуга које порески обвезник изврши без накнаде за личне потребе оснивача запослених или других лица

2.1.6.3. Свако друго пружање услуга без накнаде

2.1.6.3.1. Услуге без накнаде које се врше на основу уговора о послузи расхладних витрина, фрижидера, сунцобрана и др.

2.1.6.3.2. Давање на коришћење пословног простора без накнаде подлеже обавези обрачуна ПДВ на цену коштања те или сличне услуге

2.1.7. Споредне испоруке добара и услуга и испоруке у низу

2.1.8. Испоруке добара и услуга које се не сматрају прометом добара и услуга, због чега су изузете од опорезивања

2.1.8.1. Изузимање од опорезивања преноса имовине са или без накнаде, или као улог ако стицалац продужи да обавља исту делатност

2.1.8.1.1. Пренос целокупне имовине самосталне радње у привредно друштво као улог није предмет опорезивања ПДВ

2.1.8.1.2. Пренос целокупне имовине из предузетничке радње у привредно друштво у поступку промене правне форме

2.1.8.2. Изузимање од опорезивања промета путничког аутомобила, мотоцикала, половних објеката и ваздухоплова за које при набавци обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног пореза у потпуности или сразмерно

2.1.8.3. Замена добара у гарантном року не сматра се прометом добара и не подлеже ПДВ

2.1.8.4. Изузимање од опорезивања бесплатног давања уобичајених количина пословних узорака и поклона мање вредности

2.1.8.5. Остале испоруке које се не сматрају прометом добара и услуга и не подлежу ПДВ

2.1.8.6. Донације у новцу нису предмет ПДВ (али подлежу порезу на имовину – порез на поклон)

2.1.9. Накнада за промет добара и услуга као услов за ПДВ

2.1.10. Промет извршен у земљи као услов за ПДВ

2.1.11. Промет извршен од стране пореског обвезника, као услов за ПДВ

2.1.12. Промет извршен у вези са обављањем делатности пореског обвезника, као услов за ПДВ

2.2. Увоз добара,   стр. 84


Др Ратомир Ћировић

3. ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК И ПОРЕСКИ ДУЖНИК,   стр. 85

3.1. Дефиниција пореског обвезника ПРЕМА ЗАКОНУ О ПДВ,   стр. 86

3.1.1. Самосталност у обављању делатности

3.1.2. Промет добара и услуга у оквиру обављања делатности

3.1.2.1. Основна и споредне делатности

3.1.3. Промет добара и услуга у циљу остваривања прихода

3.2. Обвезници ПДВ,   стр. 91

3.3. Мали порески обвезник,   стр. 92

3.4. Државни органи као обвезници ПДВ,   стр. 95

3.5. Пољопривредници као обвезници ПДВ,   стр. 96

3.6. Порески дужници према закону о ПДВ,   стр. 97

3.6.1. Порески обвезник је увек и порески дужник

3.6.2. Порески пуномоћник као дужник ПДВ

3.6.3. Прималац добара и услуга од страног лица као дужник ПДВ

3.6.4. Лице које у рачуну неовлашћено искаже ПДВ је порески дужник

3.6.5. Лице које увози добра из иностранства је порески дужник

3.7. Евидентирање (регистрација) обвезника ПДВ,   стр. 102

3.7.1. Прво евидентирање обвезника ПДВ

3.7.2. Евидентирање обвезника који испуне законом прописани услов

3.7.2.1. Лица која морају да се евидентирају за ПДВ

3.7.2.2. Лица која могу да се евидентирају за ПДВ

3.7.2.3. Могућност евидентирања пољопривредника у систем ПДВ

3.7.3. Порески период за који се обрачунава ПДВ, предаје пореска пријава и плаћа ПДВ

3.7.3.1. Промена пореског периода

3.7.3.1.1. Промена пореског периода – календарски месец у календарско тромесечје

3.7.3.1.2. Промена пореског периода– календарско тромесечје у календарски месец

3.7.4. Подношење евиденционе пријаве надлежној филијали Пореске управе

3.7.5. Садржина и начин попуњавања евиденционе пријаве (ЕППДВ)

3.7.6. Издавање потврде о извршеном евидентирању за ПДВ

3.7.7. Измене података из евиденционе пријаве од значаја за обрачунавање и плаћање ПДВ

3.7.8. Поступак брисања из Регистра обвезника ПДВ

3.7.9. Санкције за неподношење евиденционе пријаве ПДВ


Др Ратомир Ћировић

4. МЕСТО И ВРЕМЕ ПРОМЕТА ДОБАРА И УСЛУГА И УВОЗА ДОБАРА,   стр. 120

4.1. Место промета добара,   стр. 120

4.1.1. Место у којем се добро налази у тренутку слања или превоза до примаоца

4.1.2. Место уградње или монтаже добра

4.1.3. Место у којем се добро налази у тренутку испоруке, ако се испоручује без отпреме, односно превоза

4.1.4. Место пријема воде, електричне енергије, гаса и топлотне енергије

4.1.5. Место промета добара у случају комисионе и консигнационе продаје

4.2. Место промета услуга,   стр. 123

4.2.1. Услуге које се опорезују према месту у којем пружалац услуга обавља делатност

4.2.2. Услуге које се не опорезују према седишту пружаоца услуга

4.2.2.1. Услуге у вези са непокретностима

4.2.2.2. Услуге превоза

4.2.2.3. Услуге за које се местом промета сматра место где је услуга стварно пружена

4.2.2.3.1. Услуге из области културе, уметности, спорта, науке и образовања, забавно-естрадне и сличне услуге

4.2.2.3.2. Споредне услуге у области транспорта

4.2.2.3.3. Услуге које се врше на покретним стварима

4.2.2.4. Услуге за које се местом промета сматра место у којем прималац услуге обавља делатност

4.2.2.4.1. Услуге изнајмљивања покретних ствари, осим превозних средстава на основу rent a car уговора

4.2.2.4.2. Пружање телекомуникационих услуга

4.2.2.4.3. Преузимање обавезе да се у потпуности или делимично одустане од вршења неке делатности или коришћења неког права

4.2.2.4.4. Услуге у области економске пропаганде

4.2.2.4.5. Услуге у вези са ауторским правом и другим правима интелектуалне својине

4.2.2.4.6. Услуге банкарског, финансијског пословања и пословања у области осигурања и реосигурања, осим изнајмљивања сефова

4.2.2.4.7. Услуге саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сл.

4.2.2.4.8. Услуге обраде података и уступања информација

4.2.2.4.9. Услуге стављања на располагање особља

4.2.2.4.10. Услуге пружене електронским путем и радио и телевизијске услуге

4.2.2.4.11. Услуге посредовања приликом пружања услуга за које се местом промета сматра место у којем прималац услуге обавља делатност

4.2.2.5. Услуге посредовања

4.3. Место увоза добара,   стр. 143

4.4. Време промета добара и услуга и увоза добара,   стр. 143

4.4.1. Време извршења промета добара и увоза добара

4.4.2. Време извршења промета услуга

4.4.2.1. Појединачно пружање услуга

4.4.2.2. Временски ограничене и неограничене услуге

4.4.2.3. Услуге за које се издају периодични рачуни и делимичне услуге


Др Ратомир Ћировић

5. НАСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ,   стр. 148

5.1. Порески период и настанак пореске обавезе,   стр. 148

5.2. Настанак пореске обавезе за извршен промет добара и услуга,   стр. 149

5.3. Настанак пореске обавезе за извршену наплату пре промета добара и услуга (авансна наплата),   стр. 150

5.4. Настанак пореске обавезе приликом увоза добара,   стр. 151


Вера Бјелица

6. ПОРЕСКА ОСНОВИЦА И ПОРЕСКА СТОПА,   стр. 152

6.1. Пореска основица,   стр. 152

6.1.1. Накнада за испоручена добра или обављене услуге, као пореска основица

6.1.1.1. Накнаде које не чине основицу за обрачун ПДВ

6.1.2. Јавни приходи који се урачунавају у пореску основицу

6.1.3. Споредни трошкови који се урачунавају у пореску основицу

6.1.4. Износи које не садржи пореска основица

6.1.4.1. Попусти и друга умањења цена који се не урачунавају у пореску основицу

6.1.4.2. Износи које обвезник наплаћује у име и за рачун другог лица не урачунавају се у пореску основицу, ако се ти износи преносе другом лицу

6.1.1.5. Пореска основица у случају исказивања продајне цене са ПДВ и у случају авансне наплате

6.1.2. Пореска основица код размене добара и услуга

6.1.2.1. Основицом за обрачун ПДВ код промета добара и услуга који чине улог у привредно друштво сматра се тржишна вредност тих добара и услуга без ПДВ

6.1.3. Пореска основица код специфичних облика промета добара и услуга који су изједначени са прометом уз накнаду

6.1.3.1. Пореска основица код узимања и употребе добара која су део пословнe имовине пореског обвезника

6.1.3.2. Основица за обрачун ПДВ на мањак добара

6.1.3.3. Основица за обрачун ПДВ за сваки други промет добара без накнаде

6.1.3.4. Основица за обрачун ПДВ код употребе добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, запослених или других лица

6.1.3.5. Основица за обрачун ПДВ код пружања услуга без накнаде

6.1.4. Пореска основица код превоза путника аутобусима од стране лица које нема место стварне управе у Републици

6.1.5. Пореска основица код првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима

6.1.6. Пореска основица за промет употребљаваних добара, укључујући половна моторна возила, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитете

6.1.7. Пореска основица код лицитације

6.1.8. Пореска основица код увоза добара

6.1.8.1. Пореска основица код увоза добара које је обвезник привремено извезао

6.1.9. Накнадна измена пореске основице

6.1.9.1. Накнадно смањење пореске основице

6.1.9.2. Накнадно повећање пореске основице

6.1.9.3. Накнадна измена пореске основице за увоз добара

6.1.10. Обрачун промета добара и услуга исказног у страним валутама, тзв. „Валутна клаузула“

6.2. Пореска стопа,   стр. 178

6.2.1. Општа пореска стопа

6.2.2. Посебна пореска стопа

6.2.2.1. Шта се сматра хлебом, пекарским производима, млеком, млечним производима, брашном, шећером и јестивим масноћама животињског и биљног порекла и медом, који се опорезују по посебној стопи ПДВ од 8%

6.2.2.2. Шта се сматра свежим, расхлађеним и смрзнутим воћем, поврћем, месом, изнутрицама и другим кланичним производима, рибом и јајима који се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.3. Шта се сматра житарицама, сунцокретом, сојом, шећерном репом и уљаном репицом, који се опорезује по стопи од 8%

6.2.2.4. Шта се сматра лековима, укључујући и лекове за употребу у ветерини који се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.5. Шта се сматра ортотичким и протетичким средствима која се опорезују по посебној стопи ПДВ од 8%

6.2.2.6. Шта се сматра медицинским средствима – производима који се хируршки уграђују у организам, који се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.7. Шта се сматра материјалом за дијализу који се опорезује по стопи од 8%

6.2.2.8. Шта се сматра ђубривима, средствима за заштиту биља, семеном за репродукцију, компостом са мицелијумом, комплетном крмном смешом за исхрану стоке и живом стоком, који се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.9. Шта се сматра уџбеницима који се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.10. Шта се сматра наставним средствима која се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.11. Шта се сматра персоналним рачунаром и компонентама од којих се састоји персонални рачунар, који се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.12. Шта се сматра дневним новинама, које се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.13. Шта се сматра монографским и серијским публикацијама на које се плаћа ПДВ по стопи од 8%

6.2.2.14. Шта се сматра огревним дрветом које се опорезује по стопи од 8%

6.2.2.15. Шта се сматра услугом смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима, која се опорезује по стопи од 8%

6.2.2.16. Шта се сматра комуналним услугама које се опорезују по стопи од 8%

6.2.2.17. Примена пореске стопе од 8% на услуге које се наплаћују путем улазница

6.2.2.18. Промет природног гаса опорезује се по стопи од 8%

6.2.2.19. Први пренос права располагања на стамбеним објектима, економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и власничким уделима на тим добрима, опорезује се по стопи од 8%

6.2.2.20. Примена пореске стопе од 8% код увоза добара


Вера Бјелица

7. ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА,   стр. 216

7.1. Пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза (члан 24. Закона),   стр. 216

7.1.1. ПДВ се не плаћа на превозне и остале услуге које су повезане са увозом добара, ако је вредност тих услуга садржана у основици за обрачун ПДВ

7.1.2. ПДВ се не плаћа на извозне испоруке добара

7.1.3. ПДВ се не плаћа на добра која инострани држављанин носи са собом у свом пртљагу

7.1.4. ПДВ се не плаћа на добра која се уносе у слободне зоне и на пружање услуга корисницима слободне зоне

7.1.5. ПДВ се не плаћа на отпремање добара у слободне царинске продавнице и испоруку добара из тих продавница

7.1.6. ПДВ се не плаћа на услуге оплемењивања, оправке или уградње производа, који се отпремају у иностранство

7.1.7. ПДВ се не плаћа на превозне и друге услуге које су у непосредној вези са извозом, транзитом или привременим увозом добара

7.1.8. ПДВ се не плаћа на услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају

7.1.9. ПДВ се не плаћа на испоруке летилица за међународни саобраћај, као и на промет добара и услуга намењених потребама ових летилица

7.1.10. ПДВ се не плаћа на услуге међународног превоза лица бродовима у речном саобраћају

7.1.11. ПДВ се не плаћа на испоруке бродова који се користе у међународном саобраћају као ни на испоруке добара и услуга у вези са њиховим коришћењем

7.1.12. ПДВ се не плаћа на испоруке злата Народној банци Србије

7.1.13. ПДВ се не плаћа на добра и услуге намењене дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

7.1.14. ПДВ се не плаћа на промет добара и услуга који се врши у складу са уговорима о донацији закљученим са државном заједницом Србија и Црна Гора

7.1.15. ПДВ се не плаћа на промет добара и услуга у складу са уговорима о кредиту, односно зајму закљученим између државне заједнице СрбијА и ЦрнА ГорА, односно Републике и међународне финансијске организације, односно друге државе

7.1.16. ПДВ се не плаћа на промет добара и услуга који се врши на основу међународних уговора, ако је тим уговорима предвиђено пореско ослобођење

7.1.17. ПДВ се не плаћа на услуге посредовања у промету добара и услуга који су ослобођени ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

7.1.18. Пореско ослобођење на авансне наплате промета добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза, од 10. јула 2007. године

7.2. Пореска ослобођења за промет добара и услуга без права на одбитак претходног пореза (члан 25. Закона),   стр. 242

7.2.1. ПДВ се не плаћа на одређене банкарске услуге у промету новца и капитала

7.2.2. ПДВ се не плаћа на промет услуга осигурања и реосигурања

7.2.3. ПДВ се не плаћа на промет земљишта (пољопривредног, шумског, грађевинског, изграђеног или неизграђеног), као и на давање у закуп тог земљишта

7.2.4. ПДВ се не плаћа на промет објеката, осим код првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката, као и код првог преноса власничког удела на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката

7.2.5. ПДВ се не плаћа на услуге закупа станова ако се користи за стамбене потребе

7.2.6. ПДВ се не плаћа на промет удела, хартија од вредности, поштанских вредносница, таксених и других важећих вредносница по њиховој утиснутој вредности у Републици

7.2.7. ПДВ се не плаћа на промет поштанских услуга од стране јавног предузећа, као и са њима повезаних испорука добара

7.2.8. ПДВ се не плаћа на услуге које пружају здравствене установе, лекари, стоматолози, затим на услуге и испоруке зубних протеза, људских органа и др

7.2.9. ПДВ се не плаћа на услуге социјалног старања и заштите деце и одраслих

7.2.10. ПДВ се не плаћа на услуге смештаја и исхране ученика и студената

7.2.11. ПДВ се не плаћа на услуге образовања (предшколско, основно, средње, више и високо)

7.2.12. ПДВ се не плаћа на услуге из области науке и културе, спорта и физичког васпитања, као ни на услуге верског карактера

7.2.13. ПДВ се не плаћа на услуге јавног радиодифузног сервиса, осим услуга комерцијалног карактера

7.2.14. ПДВ се не плаћа на услуге приређивања игара на срећу

7.3. Пореска ослобођења код увоза добара (члан 26. Закона),   стр. 263


Вера Бјелица

8. ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ,   стр. 265

8.1. Појам претходног пореза,   стр. 265

8.2. Услови за одбитак претходног пореза,   стр. 266

8.2.1. Први и основни услов за одбитак претходног пореза

8.2.2. Други услов за одбитак претходног пореза

8.2.2.1. Претходни порез код авансног плаћања

8.2.2.2. Претходни порез код увоза добара

8.2.2.3. Обрачунати ПДВ на услуге страног лица може се користити као претходни порез

8.2.3. Право на одбитак претходног пореза стиче се када су кумулативно испуњена оба услова

8.3. Изузимање од права на одбитак претходног пореза,   стр. 283

8.3.1. Изузимање од права на одбитак претходног пореза по основу обављања промета из члана 25. Закона о ПДВ (пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза)

8.3.2. Изузимање од права на одбитак претходног пореза у складу са чланом 29. Закона о ПДВ

8.3.2.1. Изузимање од права на одбитак претходног пореза по основу набавке, производње и увоза путничких аутомобила и других превозних средстава

8.3.2.2. Изузимање од права на одбитак претходног пореза за издатке по основу репрезентације обвезника

8.3.2.3. Изузимање од права на одбитак претходног пореза по основу набавке одређених предмета за опремање административних просторија

8.4. Подела претходног пореза и сразмерни порески одбитак,   стр. 292

8.4.1. Подела претходног пореза према економској припадности

8.4.1.1. Поступак код пријема рачуна или другог документа за набавку добара и услуга у пореском периоду

8.4.1.1.1. Набавка добара, односно примање услуга по једном рачуну у целини извршена за обављање промета добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 1)

8.4.1.1.2. Набавка добара, односно примање услуга у целини извршена за обављање промета добара и услуга без права на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 2)

8.4.1.1.3. Набавка добара, односно примање услуга по једном рачуну и звршена и за потребе обављања промета добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза и за потребе обављања промета добара без права на одбитак претходног пореза (рачуни разврстани у групу 3.А.1. и групу 3.А.2)

8.4.2. Подела претходног пореза према сразмерном учешћу промета – сразмерни порески одбитак (рачуни разврстани у групу 3.Б)

8.4.2.1. Начин утврђивања сразмерног пореског одбитка

8.4.3. Обавеза или могућност утврђивања сразмерног одбитка претходног пореза

8.4.3.1. Обвезник ПДВ који редовно одобрава новчане позајмице другим привредним субјектима уз наплаћивање камате, дужан је да врши поделу претходног пореза и утврђује сразмерни порески одбитак

8.4.4. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност са правом на претходни порез

8.4.5. Пример утврђивања претходног пореза код обвезника ПДВ чија је претежна делатност ослобођена пдв без права на претходни порез

8.4.6. Исправка сразмерног одбитка претходног пореза на крају године

8.4.6.1. Начин на који се врши исправка сразмерног пореског одбитка на крају године

8.5. Исправка одбитка претходног пореза приликом измене (смањење) пореске основице (члан 31. Закона о ПДВ),   стр. 319

8.6. Исправка одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности (члан 32. Закона о ПДВ),   стр. 326

8.7. Исправка одбитка претходног пореза, коју врши стицалац опреме и објеката за вршење делатности (члан 32. ст. 5. и 6. Закона о ПДВ),   стр. 333

8.7.1. Исправка одбитка претходног пореза приликом отуђења објекта на којем је извршена реконструкција, адаптација и модернизација (само објекти за чију реконструкцију надлежни орган издаје одобрење)


Споменка Бабић

9. ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА, САСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ПДВ,   стр. 337

9.1. Обавезе издавања рачуна,   стр. 337

9.1.1. Обвезници ПДВ који су дужни да издају ПДВ рачун

9.1.2. Лица која стекну статус обвезника ПДВ, обавезна су да издају ПДВ рачун почев од наредног дана од дана стицања статуса обвезника

9.1.3. Обвезници ПДВ који нису дужни да издају ПДВ рачун

9.1.4. Лица која нису обвезници ПДВ не издају ПДВ рачун

9.2. Облик, рок издавања и садржина рачуна или другог документа који служи као рачун,   стр. 340

9.2.1. Рок издавања рачуна

9.2.1.1. Рок издавања рачуна за услуге чије је трајање дуже од годину дана

9.2.1.2. Рок издавања рачуна за сукцесивне испоруке добара и услуга

9.2.2. Садржина рачуна

9.2.2.1. Рачун за опорезив промет добара и услуга

9.2.2.2. Рачун за промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ по члану 24. Закона

9.2.2.3. Рачун за промет добара и услуга који не подлеже опорезивању

9.2.2.4. Рачун за промет добара и услуга који је делом опорезив, делом ослобођен ПДВ, односно који не подлеже опорезивању

9.2.2.5. Рачуни за промет добара и услуга без накнаде

9.2.2.6. Обрачун увоза у своје име а за туђ рачун

9.2.2.7. Привремене и коначне ситуације

9.2.2.8. Рачун за промет добара и услуга када се плаћање врши применом  „валутне клаузуле“

9.2.2.9. Рачун за префактурисане трошкове

9.2.2.10. Авансни рачун

9.2.2.11. Рачун за промет добара у поступку принудне наплате и у судском извршном поступку

9.2.2.12. Рачуни за промет добара и услуга на који је ПДВ утврђен решењем пореског органа у поступку контроле

9.3. Други рачуни и обрачуни које издаје и саставља обвезник ПДВ за извршен промет добара и услуга,   стр. 357

9.3.1. Рачун који се издаје иностраном примаоцу

9.3.2. Рачун који издаје обвезник који евидентира промет преко фискалне касе

9.3.3. Интерни рачуни

9.3.4. Признаница која се издаје пољопривреднику

9.3.5. Рачун који издаје туристичка агенција

9.3.6. Рачун код промета половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета

9.3.7. Рачун који се издаје лицу које има право на рефакцију ПДВ

9.3.8. Интерни обрачун за услуге које врше страна лица

9.4. Исправка рачуна,   стр. 364

9.4.1. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан већи износ ПДВ

9.4.2. Исправка грешке када је у првобитном рачуну исказан мањи износ ПДВ

9.4.3. Која лица не могу да врше исправку рачуна

9.5. Састављање пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ,   стр. 368

9.5.1. Лица која су обавезна да подносе пореску пријаву

9.5.1.1. Обвезници ПДВ

9.5.1.2. Порески дужници

9.5.2. Рок за подношење пореске пријаве

9.5.3. Порески период за који се подноси пореска пријава

9.5.3.1. Промена пореског периода

9.5.3.1.1. Промена пореског периода из календарског месеца у календарско тромесечје

9.5.3.1.2. Промена пореског периода из календарског тромесечја у календарски месец

9.5.4. Надлежни порески орган којем се подноси пореска пријава

9.5.5. Садржина и начин попуњавања пореске пријаве

9.5.5.1. Промет добара и услуга за који се не исказују подаци у Обрасцу ПППДВ

9.5.5.2. Подаци који се исказују у пореској пријави – Обрасцу ПППДВ

9.5.6. Преглед обрачуна ПДВ по издатим и примљеним рачунима и Образац ПППДВ


Ђурђина Бркић

10. ПОВРАЋАЈ, РЕФАКЦИЈА И РЕФУНДАЦИЈА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,   стр. 409

10.1. Повраћај ПДВ,   стр. 409

10.2. Рефакција ПДВ,   стр. 412

10.2.1. Рефакција ПДВ страном обвезнику

10.2.2. Рефакција ПДВ хуманитарним организацијама

10.2. 3. Рефакција ПДВ традиционалним црквама и верским заједницама

10.2.4. Рефакција ПДВ дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама

10.2.5. Рефакција ПДВ страном држављанину

10.2.5.1. Начин и поступак остваривања рефакције ПДВ

10.2.5.1.1. Обавезе продавца приликом продаје добара

10.2.5.1.2. Поступак надлежног царинског органа

10.2.5.1.3. Поступак страног држављанина

10.2.5.1.4. Обавезе продавца при рефакцији плаћеног ПДВ, начин исказивања у пореској пријави и књижење рефакције ПДВ у књиговодственој евиденцији

10.3. Рефундација купцу првог стана,   стр. 427


Др Ратомир Ћировић

11. ЕВИДЕНЦИЈА, ОБРАЧУН И КЊИЖЕЊЕ ПДВ,   стр. 433

11.1. Обавеза вођења евиденције и обрачуна ПДВ,   стр. 433

11.2. Прописи о евиденцији ПДВ,   стр. 434

11.3. Евиденција ПДВ према пореским прописима,   стр. 435

11.3.1. Основна евиденција за контролу обрачунавања и плаћања ПДВ

11.3.2. Трансакције (промене) које се не уносе у пореске евиденције

11.3.3. Књига издатих рачуна

11.3.4. Књига примљених рачуна

11.3.5. Књиге издатих и примљених рачуна за специфичне врсте промета

11.3.6. Повезаност књига издатих и примљених рачуна са пореском пријавом (Образац ПППДВ)

11.4. Вођење евиденције у Књизи издатих и Књизи примљених рачуна,   стр. 455

а) Рачуни и друге исправе издати купцима за извршене испоруке добара и услуга

б) Рачуни и друге исправе добављача за извршене набавке

11.4.1. Састављање прегледа обрачуна ПДВ на основу података из књига издатих и примљених рачуна

11.5. Посебне евиденције ПДВ,   стр. 474

11.6. Евиденција ПДВ по прописима о рачуноводству,   стр. 475

11.6.1. Пример књижења ПДВ по примљеним и издатим рачунима и другим документима

11.6.2. Састављање прегледа обрачуна ПДВ на основу података из књиговодствене евиденције

11.7. Евиденција примљених и датих аванса,   стр. 489

11.7.1. Обавеза издавања авансног рачуна и његова садржина

11.7.2. Евиденција аванса када је у истом пореском периоду дат аванс и извршен промет добара и услуга

11.7.3. Евиденција аванса када је у једном пореском периоду примљен аванс а у другом извршен промет

11.7.4. Обрачун ПДВ на авансе примљене од купаца из АП Косово и Метохија

11.8. Рок за чување пореске евиденције,   стр. 499


Др Ратомир Ћировић

12. ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ ПОДАТАКА ИЗ ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ,   стр. 500

12.1. Обавеза обезбеђења извода података из електронски вођених пословних књига,   стр. 500

12.2. Начин и поступак обезбеђења извода података из електронски вођених пословних књига,   стр. 501

12.3. Садржај, облик и начин приказивања података из електронски вођених пословних књига,   стр. 502

12.4. Облик и садржина датотека о ПДВ,   стр. 502

12.4.1. Приказ одбитка ПДВ (датотека ISPIS ODBITKA PDV.TXT)

12.4.2. Приказ орачунатог ПДВ (датотека ISPIS OBRAČUNATOG PDV.TXT)

12.5. Достављање података на медијима,   стр. 510

Други део

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА И СПецифични промети добара и услуга


Др Ратомир Ћировић

1. ОБРАЧУН ПДВ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ,   стр. 513

1.1. Грађевинска делатност,   стр. 513

1.2. Предмет опорезивања у грађевинарству,   стр. 517

1.3. Први пренос права располагања на новоизграђеном грађевинском објекту,   стр. 520

1.3.1. Обвезници ПДВ који врше први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима

1.3.2. Место и време првог преноса права располагања на новоизграђеном грађевинском објекту

1.3.3. Пореска основица

1.3.4. Пореска стопа која се примењује на први пренос права располагања на новоизграђеном грађевинском објекту

1.3.5. Право на одбитак претходног пореза

1.3.5.1. Право на одбитак претходног пореза инвеститора

1.3.5.2. Право на одбитак претходног пореза који је инвеститор обрачунао стицаоцу за први пренос права располагања

1.3.5.3. Право на одбитак претходног пореза стицаоца за наставак изградње објекта

1.3.5.4. Право на одбитак претходног пореза извођача за објекте које уместо новчане накнаде добија од инвеститора

1.3.5.5. Право на одбитак претходног пореза предузетничке радње у случају када одобрење за изградњу објекта за вршење делатности гласи на физичко лице

1.4. Опорезивање промета добара и услуга код уговора о заједничкој изградњи,   стр. 534

1.4.1. Промет добара између грађевинског предузећа и инвеститора

1.4.2. Опорезивање промета добара у случају када је инвеститор обвезник ПДВ

1.4.2.1. Обрачун ПДВ

1.4.2.2. Право на одбитак претходног пореза

1.4.3. Опорезивање промета добара у случају када инвеститор није обвезник ПДВ

1.5. Опорезивање промета добара и услуга код уговора о суфинансирању изградње објеката ,   стр. 543

1.5.1. Обрачун ПДВ на промет добара и услуга извршен без накнаде

1.5.2. Право на одбитак претходног пореза грађевинског предузећа

1.5.3. Опорезивање разлике између права стечених физичком деобом и идеалног сувласничког дела

1.6. Опорезивање промета добара и услуга код уговора са елементима заједничке изградње и суфинансирања ,   стр. 548

1.6.1. Промет добара и услуга између извођача радова и инвеститора

1.6.2. Третман изграђених објеката по уговорима о заједничкој изградњи и суфинансирању

1.7. Уговори о заједничком улагању,   стр. 552

1.7.1. Обрачун ПДВ за промет добара од стране обвезника ПДВ – лица које финансира изградњу објекта осталим инвеститорима

1.7.2. Обрачун ПДВ за први пренос права располагања од стране обвезника ПДВ, који финансира изградњу објекта, другим лицима

1.7.3. Право на одбитак претходног пореза обвезника ПДВ – лица које финансира изградњу објекта

1.8. Измене основице ПДВ у грађевинарству,   стр. 555

1.8.1. Исправка дугованог ПДВ због измене пореске основице

1.8.2. Повећање пореске основице ПДВ у грађевинарству

1.8.3. Смањење пореске основице ПДВ у грађевинарству

1.9. Обрачун ПДВ на примљене авансе,   стр. 562

1.9.1. ПДВ на примљене авансе за објекте чија је изградња започета пре 31. децембра 2004. године, а који се испоручују од 1. јануара 2005. године

1.9.2. Поступак у случају када се ПДВ по авансном рачуну плати по вишој стопи а по коначном рачуну примени нижа стопа


Др Миленко Павловић

2. ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ,   стр. 567

2.1. Предмет опорезивања ПДВ,   стр. 568

2.1.1. Први пренос права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката

2.1.2. Први пренос власничког удела на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама

2.2. Набавка пословног простора,   стр. 570

2.3. Промет стамбених објеката у систему ПДВ,   стр. 575

2.3.1. Промет новоизграђених станова и обрачун ПДВ

2.3.2. Право на одбитак претходног пореза приликом куповине стана

2.3.3. Право на рефундацију ПДВ ПРИ набавЦИ првог стана

2.3.4. Право на умањење пореза на пренос апсолутних права купцу првог стана


Др Миленко Павловић

3. ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРОМЕТА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,   стр. 583

3.1. Продаја новихмоторних возила,   стр. 584

3.1.1. Продаја нових моторних возила (обавезе продавца у вези са опорезивањем)

3.1.2. Куповина нових моторних возила као основних средстава (право купца на претходни порез)

3.1.2.1. Куповина нових путничких аутомобила и мотоцикала као основних средстава за обављање делатности обвезника ПДВ (право купца на претходни порез)

3.1.2.2. Куповина нових моторних возила (осим путничких аутомобила и мотоцикала) као основних средстава за обављање делатности обвезника ПДВ (право купца на претходни порез)

3.2. Продаја половних моторних возила,   стр. 587

3.2.1. Продаја половних моторних возила (обавеза продавца у погледу обрачуна пореза)

3.2.1.1. Продаја свих половних моторних возила која је продавац – обвезник ПДВ набавио до 31.12.2004. године као основна средства за обављање своје делатности или као робу ради даље продаје (обавезе продавца у погледу обрачуна пореза)

3.2.1.2. Продаја половних моторних возила која је обвезник ПДВ набавио почев од 1.01.2005. године, као основно средство за обављање своје делатности (обавезе продавца у погледу обрачуна пореза)

3.2.1.2.1. Продаја половних путничких аутомобила и мотоцикала које је обвезник ПДВ набавио почев од 1.01.2005. године као основно средство за обављање своје делатности, а за које при набавци није имао право на одбитак претходног пореза у потпуности или сразмерно (обавезе у погледу обрачуна пореза)

3.2.1.2.2. Продаја половних моторних возила, осим путничких аутомобила и мотоцикала, која је обвезник ПДВ набавио почев од 1.01.2005. године као основно средство за обављање своје делатности, а за које при набавци није имао право на одбитак претходног пореза у потпуности или сразмерно (обавезе у погледу обрачуна пореза)

3.2.1.2.3. Продаја половних путничких аутомобила набављених за обављање делатности од физичког лица које није обвезник ПДВ (обавеза продавца у погледу обрачуна ПДВ)

3.2.1.2.4. Продаја половних путничких аутомобила и мотоцикала које је обвезник ПДВ набавио после 1.01.2005. године као основно средство за обављање своје делатности, а за које је, при набавци, имао право на одбитак претходног пореза (обавеза продавца у погледу обрачуна пореза)

3.2.1.2.5. Продаја камиона, комби возила, аутобуса и осталих моторних возила (осим путничких аутомобила и мотоцикала), које је обвезник ПДВ набавио после 1.01.2005. године као основно средство за обављање своје делатности (обавеза продавца у погледу обрачуна пореза)

3.2.1.3. Продаја половних моторних возила која је продавац – обвезник ПДВ који се бави прометом половних возила набавио почев од 1.01.2005. године као робу ради даље продаје (обавезе приликом продаје ових возила), при чијој набавци испоручилац није дуговао ПДВ, односно користио је опорезивање разлике

3.2.1.3.1. Шта се сматра појмом „бављење“ прометом половних моторних возила

3.2.1.3.2. Који услов обвезник ПДВ, који се бави прометом половних моторних возила, мора да испуњава да би се опорезовала разлика између продајне и набавне цене половног моторног возила у складу са чланом 36. Закона о ПДВ

3.2.1.3.3. Које податке у ПДВ рачуну треба да искаже обвезник ПДВ, који се бави прометом половних моторних возила за које је основица за обрачун ПДВ разлика између продајне и набавне цене половног моторног возила

3.2.1.3.4. Које податке треба да искаже у евиденцији ПДВ и у пореској пријави, обвезник који плаћа ПДВ на разлику између продајне и набавне цене моторног возила

3.2.2. Куповина половних моторних возила од обвезника ПДВ (право купца на претходни порез, односно обавеза за порез на пренос апсолутних права)

3.2.2.1. Куповина од обвезника ПДВ половних путничких аутомобила и мотоцикала као основних средстава за обављање делатности (право купца на претходни порез или обавеза за уплату пореза на пренос апсолутних права)

3.2.2.2. Куповина од обвезника ПДВ половних путничких аутомобила и мотоцикала као основних средстава за обављање делатности превоза лица и добара, изнајмљивања добара, обуке возача за управљање овим возилима (право на претходни порез)

3.2.2.3. Куповина од обвезника ПДВ половних осталих моторних возила (осим путничких аутомобила и мотоцикала) као опреме за обављање делатности као што су: камиони, комби возила, пик ап возила и остала возила (право на претходни порез)

3.2.2.4. Куповина од обвезника ПДВ половних моторних возила као робе, ради даље продаје (право купца на претходни порез)

3.2.2.5. Куповина половних моторних возила од физичких и других лица која нису обвезници ПДВ

 3.2.2.6. Увоз половних путничких аутомобила и право на претходни порез код обвезника ПДВ који је регистрован за промет путничких аутомобила

 3.2.2.7. Обвезник ПДВ нема право на одбитак претходног пореза за набавку путничког аутомобила за потребе додељивања награде код игара на срећу

 3.2.2.8. Школа нема право на претходни порез за набавку моторног возила за потребе спровођења наставног програма

3.3. Давање на поклон нових и половних моторних возила,   стр. 599

3.4. Примање на поклон нових и половних путничких аутомобила и других моторних возила из земље и иностранства,   стр. 601

 3.4.1. На увоз моторних возила, осим путничких аутомобила, која се добијају као донација, ПДВ се не плаћа ако се увоз врши у складу са Законом о донацијама и хуманитарној помоћи

3.4.2. Увоз путничког аутомобила као донације страног лица, није ослобођен ПДВ

3.5. Размена нових и половних моторних возила по систему „старо за ново“,   стр. 603

3.5.1. Размена путничких аутомобила по систему „старо за ново“

3.5.2. Размена теретних моторних возила по систему „старо за ново“

3.6. Увоз моторних возила ,   стр. 606

3.6.1. Увоз путничких аутомобила и комби возила није ослобођен ПДВ

 3.6.2. Увоз путничких аутомобила које набављају инвалидна лица није ослобођен ПДВ

3.6.3. Рефундација обрачунатог и плаћаеног ПДВ на увоз аутомобила од стране инвалидног лица

3.6.4. Привремини увоз аутомобила којИ се поново извозе ослобођен ЈЕ ПДВ


Др Миленко Павловић

4. ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРОМЕТА УПОТРЕБЉАВАНИХ ДОБАРА,   стр. 609


Др Милан Неговановић

5. ОПОРЕЗИВАЊЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈИ СУ ДЕО ПОСЛОВНЕ ИМОВИНЕ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА А КОРИСТЕ СЕ У НЕПОСЛОВНЕ СВРХЕ,   стр. 612

5.1. Узимање добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, запослених или других лица и сваки други промет добара без накнаде,   стр. 612

5.2. Употреба добара која су део пословне имовине пореског обвезника за личне потребе оснивача, запослених или других лица,   стр. 618

5.2.1. Давање на коришћење станова без накнаде

5.2.2. Давање на коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе без накнаде

5.2.3. Давање на коришћење земљишта без накнаде

5.2.4. ПДВ када страно лице даје домаћем лицу на коришћење без накнаде пословни простор који се налази у Републици Србији

5.3. Пружање услуга које порески обвезник изврши без накнаде за личне потребе оснивача, запослених или других лица и свако друго пружање услуга без накнаде,   стр. 622

5.4. Документовање и евидентирање промета добара и услуга без накнаде која су део пословне имовине пореског обвезника а користе се за непословне сврхе,   стр. 626


Др Милан Неговановић

6. ПОРЕСКИ ТРЕТМАН УЗОРАКА КОЈИ СЕ БЕСПЛАТНО ДАЈУ КУПЦИМА,   стр. 628

6.1. Куповина на основу узорка или модела,   стр. 628

6.2. Бесплатно давање пословних узорака не подлеже обрачуну ПДВ, а порески обвезник има право на одбитак претходног пореза,   стр. 629

6.3. Бесплатан увоз узорака и рекламног материјала,   стр. 633


Др Милан Неговановић

7. ПОКЛОНИ МАЊЕ ВРЕДНОСТИ,   стр. 635


Иван Антић

8. КУПОВИНА (ОТКУП) ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА ,   стр. 638

8.1. Увод – опште напомене,   стр. 638

8.2. откуп пољопривредних производа од пољопривредника,   стр. 638

8.2.1. Шта се сматра пољопривредним и шумским производима, односно пољопривредним услугама које продаје, односно обавља пољопривредник

8.2.2. Право пољопривредника на ПДВ надокнаду и право исплатиоца Да користи претходни ПДВ

8.2.3. Дефинисање пољопривредника у Закону о ПДВ

8.2.4. Доказивање статуса пољопривредника

8.2.5. Откуп пољопривредних и других производа који врше правна лица и предузетници који нису обвезници ПДВ

8.3. Признаница,   стр. 646

8.4. Услови за откуп пољопривредних производа,   стр. 649

8.5. Куповина пољопривредних производа на пијацама,   стр. 650

8.6. Приходи по основу прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, узгајања и продаје печурака, пчелињег роја (пчела) и пужева, односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или повремених послова,   стр. 651

8.6.1. Откуп сирове коже, млечних и месних прерађевина, рукотворина и др. од пољопривредника

8.6.2. Откуп појединих врста пољопривредних производа (инкубаторски произведени пилићи, пчеле, пчелињи производи, пужеви)

8.6.3. Куповина (откуп) ракије, других алкохолних пића и вина од физичког лица (пољопривредника)

8.7. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе када се роба продаје пољопривредним газдинствима,   стр. 654

8.8. Робна размена, кооперација и обрачун ПДВ ,   стр. 655

8.9. УПИС И ОБНАВЉАЊЕ УПИСА У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА,   стр. 658


Милош Савић

9. ПРОИЗВОДЊА МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА У СИСТЕМУ ПДВ,   стр. 661

9.1. ПДВ на промет производа и услуга млинских производа,   стр. 661

Обрачун и плаћање ПДВ на услугу „мељаве“ пшенице која се врши пољопривредним произвођачима, а као накнада се добија тзв. „ушур“

9.2. Производња и промет млинских производа и услуга,   стр. 663

9.3. Пример обрачуна ПДВ и књижења услуге прераде пшенице у млинске производе,   стр. 663

9.4. Начин плаћања услуге мељаве,   стр. 666

9.5. Обрачун ПДВ и начин књижења пшенице ако трговина пшеницу прерађује у брашно,   стр. 667

9.6. Размена пшенице за брашно са пољопривредним произвођачима ,   стр. 669

9.7. Прерада пшенице у брашно кроз обрачун накнаде за услугу (обрачун накнаде млевења),   стр. 670


Др Милан Неговановић

10. ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СИСТЕМУ ПДВ,   стр. 672

10.1. Основни елементи обрачуна ПДВ на закуп непокретности,   стр. 672

10.2. ВРЕМЕ ПРОМЕТА (ДАН ПРУЖАЊА) УСЛУГЕ ЗАКУПА НЕПОКРЕТНОСТИ,   стр. 675

10.3. Место промета услуге закупа непокретности,   стр. 677

10.4. Не плаћа се ПДВ на примљен депозит – гаранцију по уговору о закупу пословног простора,   стр. 681

10.5. Префактурисавање трошкова везаних за закуп непокретности,   стр. 681

10.6. Давање на коришћење непокретности без накнаде,   стр. 684

10.7. Закуп стана за стамбене потребе ослобођен је ПДВ без права на одбитак претходног пореза,   стр. 685

10.8. Закуп земљишта ослобођен је ПДВ без права на одбитак претходног пореза,   стр. 687

10.9. Закуп непокретности у државној својини од стране локалне самоуправе као закуподавца,   стр. 690

10.10. Пдв на услуге закупа пословног простора после истека рока на који је закључен уговор,   стр. 692

10.11. Закуп непокретности дипломатским и конзуларним представништима, међународним организацијама, њиховом особљу и члановима породица особља,   стр. 693

10.12. Закуп непокретности који се врши у складу са међународним уговорима,   стр. 695

10.13. Обрачун ПДВ на улагања закупца у пословни простор у власништу закуподавца (адаптација, реконтрукција, модернизација и сл.),   стр. 696

10.13.1. Улагања закупца у закупљени пословни простор, која не подлежу обавези обрачуна ПДВ

10.13.2. Улагања закупца у закупљени пословни простор која подлежу обрачуну ПДВ

10.13.12.1. И закуподавац и закупац су обвезници ПДВ

10.13.2.2. Закупац је обвезник ПДВ, а закуподавац није обвезник ПДВ

10.13.2.3. Закупац није обвезник ПДВ а закуподавац је обвезник ПДВ

10.13.2.4. Пореске обавезе у случају адаптације закупљеног простора, када је закуподавац физичко лице а закупац правно лице, односно предузетник

10.13.3. Неке напомене у вези са обрачуном ПДВ на услуге закупа и улагања у закупљени пословни простор


Иван Антић

11. УНУТРАШЊА ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО (У СИСТЕМУ ПДВ),   стр. 709

11.1. Рачуноводствено евидентирање ПДВ и промета добара у унутрашњој трговини ,   стр. 710

11.1.1. Рачуноводствено евидентирање ПДВ

11.1.2. Рачуноводствено евидентирање залиха робе

11.1.2.1. Залихе робе у трговини на велико

11.1.2.2. Залихе робе у трговини на мало

11.2. Евиденције према прописима о трговини,   стр. 719

11.2.1. Књига евиденције промета и услуга – Образац КЕПУ

11.3. Евиденције према прописима о фискалним касама,   стр. 724

11.4. Евиденције о ПДВ у унутрашњој трговини,   стр. 724

11.4.1. Евиденција о претходном порезу (Књига примљених рачуна и друге евиденције)

11.4.2. Евиденција о дугованом порезу (Књига издатих рачуна и друге евиденције)

11.4.3. Преглед обрачуна ПДВ

11.5. Пример вођења евиденција о ПДВ и књижења у малопродаји,   стр. 747

Предузетник који води просто књиговодство


Иван Антић

12. КОМИСИОНИ ПРОМЕТ ДОБАРА,   стр. 770

12.1. Разлика између комисионе и консигнационе продаје,   стр. 770

12.2. Предмет опорезивања, обвезник и време настанка пореске обавезе,   стр. 771

12.3. Обрачун ПДВ приликом комисионе продаје,   стр. 772

12.4. Промет добара као дан настанка пореске обавезе код комисионара и комитента,   стр. 774

12.5. Место промета добара,   стр. 774

12.6. Пореска основица,   стр. 774

12.7. Пореска основица када промет половних добара, уметничких дела, колекционарских добара и антиквитета врши комисионар,   стр. 775

12.8. Уговор о комисиону,   стр. 776

12.9. Рачуноводствено евидентирање комисиона,   стр. 777

12.10. Обавезне евиденције код комисионе продаје,   стр. 778

12.10.1. Евиденција комисионог промета у књизи евиденције (Образац КЕПУ)

12.10.1.1. Евиденција комисионог промета на обрасцима КР и КР-1

12.10.1.2. Евиденција комисионог промета на обрасцима КРИ и КРИ-1

12.10.1.2.1. Дневни извештај о пријему робе на комисиону продају од комитента физичког лица – Образац КРИ

12.10.1.2.2. Дневни извештај исплаћене и враћене робе комитентима – физичким лицима – Образац КРИ-1

12.10.2. Вођење евиденције комисионе продаје код предузетника који воде књиге по систему простог књиговодства

12.11. Пример вођења евиденције комисионе продаје,   стр. 786

12.12. Промена цене комисионе робе,   стр. 800

12.13. Добра која могу да буду предмет комисионе продаје,   стр. 800

12.14. Обрачун пореза на доходак грађана када су комитенти физичка лица,   стр. 801

12.14.1. Уплатни рачуни

12.14.2. Подношење пореске пријаве


Мр Петар Бабић

13. ОБРАЧУН ПДВ НА МАЊАК И РАСХОД ДОБАРА,   стр. 807

13.1. ПДВ на мањак добара,   стр. 807

13.1. 1. Мањак добара који може да се правда вишом силом

13.1.2. Мањак добара која су набављена пре 1. јануара 2005. године

13.1.3. Мањак добара која су набављена од 1. јануара 2005. године

13.1.4. Обрачун ПДВ на мањак добара

13.1.4.1. Обрачун ПДВ на мањак добара у трговини на мало

13.1.5. Порески третман вишка добара

13.1.6. ПДВ код замене сродних добара

13.2. ПДВ на расход добара,   стр. 814

13.2.1. Норматив расхода прописан Уредбом

13.2.2. Нормативи расхода које утврђује обвезник општим актом

13.2.3. Расход добара услед више силе

13.2.4. Расход добара због истека рока трајања производа

13.2.5. Расход опреме

13.2.6. Расход материјала

13.2.7. Расход готових производа

13.2.8. Расход робе

13.2.9. Обрачун ПДВ на опорезиви расход добара


Филип Чубрић

14. ОТПРЕМАЊЕ И ДОПРЕМАЊЕ ДОБАРА – ШПЕДИЦИЈА У СИСТЕМУ ПДВ,   стр. 828

14.1. Улога шпедитера по Закону о облигационим односима,   стр. 828

14.2. Обавезе шпедитера у царинском поступку,   стр. 831

14.3. ПДВ на услуге које су у вези са извозом, привременим увозом и транзитом,   стр. 831

14.4. Основица ПДВ за шпедитерске услуге при увозу добара,   стр. 833

14.5. Накнада за рад – услуга шпедитера,   стр. 834

14.6. Трошкови плаћени у име и за рачун налогодавца – пролазне ставке,   стр. 835

14.7. Примери за књижење увоза и извоза добара када је отпрема добара поверена шпедитеру,   стр. 837

14. 7.1. Књижење извоза добара када се отпремање добара поверава шпедитеру

14.7.2. Књижење увоза добара када се допрема робе поверава шпедитеру


Андрија Јовичић

15. СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ ДОБАРА У СИСТЕМУ ПДВ,   стр. 842

15.1. Увоз добара у систему ПДВ,   стр. 843

15.1.1. Одредбе прописа о ПДВ које се односе на увоз

15.1.2. Дефиниције

15.1.3. Увоз робе у своје име, а за туђи рачун

15.1.4. Обрачун увоза робе у своје име а за туђи рачун

15.1.5. Обрачун ПДВ при увозу добара

15.1.6. Одбитак претходног пореза при увозу добара

15.1.7. Исправка одбитка претходног пореза при увозу добара

15.1.8. Пореска ослобођења при увозу добара

15.1.8.1. Пореска ослобођења при увозу повезана са пореским ослобођењима из члана 24. Закона о ПДВ

а) Увоз добара у слободну зону

б) Увоз летилица за међународни ваздушни саобраћај

в) Увоз бродова за међународни речни саобраћај

г) Увоз злата за потребе Народне банке Србије

д) Увоз добара за службене потребе дипломатских представништава

ђ) Увоз добара за личне потребе дипломата

15.1.8.2. Пореска ослобођења при увозу повезана са пореским ослобођењима из члана 25. Закона о ПДВ

15.1.8.3. Пореска ослобођења при увозу непродатих добара

15.1.8.4. Пореска ослобођења при увозу добара на који се примењују посебни царински поступци

а) Пореска ослобођење код привременог увоза добара

б) Активно оплемењивање са системом одлагања

в) Привремени извоз и увоз добара у непромењеном стању

г) Прерада добара из увоза под царинском контролом

д) Транзит робе

ђ) Царинско складиштење

е) Увоз добара у слободне царинске продавнице

15.1.8.5. Пореска ослобођења при увозу одређених добара од стране правних и физичких лица која су ослобођена од плаћања увозних дажбина

15.1.8.6. Ослобођења од ПДВ при увозу добара на основу посебних уговора

а) Увоз на основу уговора о донацији и увоз хуманитарне помоћи

б) Пореска ослобођења при увозу по основу међународних уговора о донацијама

в) Пореска ослобођења при увозу по основу међународних кредита

г) Пореска ослобођења при увозу по основу других међународних уговора

15.1.9. Најчешће грешке у вези ПДВ код увоза добара

15.1.9.1. Исказивање одбитка претходног пореза при увозу када тај ПДВ није плаћен

а) Корисник увоза исказује претходни порез, иако увозник није платио ПДВ према обрачуну царинског органа

б) Увозник, односно корисник увоза исказује претходни порез иако шпедитер није платио ПДВ према обрачуну царинског органа

15.1.9.2. Неправилан поступак у случају измене пореске основице по решењу царинског органа

15.1.9.3. Грешке код комисионог увоза

а) Грешка код комисионог увоза изазвана непажњом

б) Грешка због неправилне примене спољнотрговинских и царинских прописа

15.1.9.4. Делимично плаћен износ из обрачуна царинског дуга

15.1.9.5. Неправилно утврђена основица ПДВ при увозу добара

15.1.9.6. Исказивање одбитка претходног пореза у случају када је увоз плаћен унапред, али добро још није увезено

15.1.9.7. Исправка одбитка претходног пореза по основу каса сконта који је обвезнику ПДВ накнадно одобрио добављач из иностранства

15.1.9.8. Погрешно утврђена пореска основица због грешке шпедитера

15.2. Извоз добара у систему ПДВ,   стр. 924

15.2.1. Извоз у своје име а за туђи рачун

15.2.2. Пореска ослобођења при извозу добара

15.2.2.1. Пореско ослобођење код редовног декларисања

15.2.2.2. Услови за пореско ослобођење при периодичном декларисању извоза добара

15.2.2.3. Пореско ослобођење при извозу добара када се не подноси декларација

15.2.2.4. Пореско ослобођење када се добра шаљу поштом

15.2.2.5. Услови за пореско ослобођење при авансној наплати за добра која ће тек бити извезена

15.2.2.6. Промет добара намењених непосредним потребама летилица које се користе у међународном ваздушном саобраћају

15.2.2.7. Испоруке добара намењених непосредним потребама бродова који се користе у међународном речном саобраћају

15.2.3. Пореска ослобођења у случају рефакције ПДВ страном држављанину

15.2.4. Претежан промет добара у иностранство


Андрија Јовичић

16. ПРИМЕНА ПРОПИСА О ПДВ У ПРОМЕТУ ДОБАРА И УСЛУГА СА АП КОСОВО И МЕТОХИЈА,   стр. 943

16.1. ПДВ у про мету добара са АП Косово и Метохија,   стр. 943

16.1.1. Прописи који се примењују у промету са АПКМ

16.1.1.1. Прописи о промету добара

16.1.1.2. Прописи о платном промету

16.1.1.3. Прописи о ПДВ и акцизама

16.1.2. Промет добара страног порекла са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ

16.1.3. Промет добара домаћег порекла са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ

16.1.3.1. Докази да су добра домаћег порекла

16.1.3.1.1. Извод из регистра произвођача

16.1.3.1.2. Извод из регистра пољопривредних газдинстава

16.1.3.1.3. Писмена изјава произвођача

16.1.3.2. Поступак Посебног одељења Пореске управе

16.1.3.3. Услови за одбитак ПДВ

16.1.3.4. Ослобођења и неплаћање ПДВ

16.1.3.5. Примена Споразума ЦЕФТА

16.1.4. Промет добара страног порекла над којима није спроведен царински поступак са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

16.1.5. Промет домаћих добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

16.1.5.1. Пореско ослобођење за промет добара на територију АПКМ

16.1.5.2. Докази да су добра отпремљена на територију АПКМ

16.1.5.3. Обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ на примљени аванс за испоруку добара на територију АПКМ

16.1.5.4. Пореско ослобођење за испоруку добара физичким лицима која имају пребивалиште на територији АПКМ

16.1.5.5. Привремено отпремање добара

16.1.5.6. Примена Споразума ЦЕФТА при испоруци добара на територију АПКМ

16.2. ПДВ у промету услуга са АПКМ,   стр. 970

16.2.1. Место промета услуга

16.2.1.1. Услуге које се не опорезују према седишту пружаоца услуга

16.2.1.1.1. Услуге у вези са непокретностима (члан 12. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ)

16.2.1.1.2. Услуге превоза (члан 12. став 3. тачка 2) Закона о ПДВ)

16.2.1.1.3. Услуге за које се местом промета сматра место где је услуга стварно пружена (члан 12. став 3. тачка 3) подтач. (1) до (4) Закона о ПДВ)

16.2.1.2. Услуге за које се местом промета сматра место у којем прималац услуге обавља делатност (члан 12. став 3. тачка 4) Закона о ПДВ)

16.2.2. Промет услуга за који не постоји обавеза обрачуна ПДВ, односно које су су ослобођене ПДВ


Весна Ћировић

17. ОГРАНАК И ПРЕДСТАВНИШТВО СТРАНИХ ЛИЦА У СИСТЕМУ ПДВ,   стр. 976

17.1. Огранци страних лица,   стр. 976

17.2. Представништва страних лица,   стр. 979


Весна Ћировић

18. ПОРЕСКИ ПУНОМОЋНИК,   стр. 982

18.1. Услуге које врши страно лице а које се опорезују ПДВ,   стр. 983

18.1.1. Услуге у вези са непокретностима (члан 12. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ)

18.1.2. Услуге превоза (члан 12. став 3. тачка 2) Закона о ПДВ)

18.1.3. Одређене услуге које страно лице стварно обавља на територији Републике (члан 12. став 3. тачка 3) Закона о ПДВ)

18.1.4. Одређене услуге чији прималац обавља делатност у Републици Србији или има пословну јединицу за коју се пружа услуга у Републици Србији, односно има седиште у Републици Србији (члан 12. став 3. тачка 4) Закона о ПДВ)

18.1.5. Услуге посредовања у промету добара и услуга (члан 12. став 4. Закона о ПДВ)

18.2. Одређивање времена промета услуге коју је извршило страно лице,   стр. 988

18.3. Обавезе и права примаоца услуге – обвезника ПДВ као пореског дужника,   стр. 988

18.3.1. Обавеза обрачуна ПДВ

18.3.2. Вођење евиденције о промету страног лица

18.3.3. Обавеза подношења пореске пријаве – Образац ПП ПДВ

18.3.4. Књижење ПДВ на основу интерног обрачуна за примљене услуге страног лица

18.3.5. Право на одбитак претходног пореза

18.4. Примери интерног обрачуна пдв код пореског дужника – примаоца услуге страног лица који је регистрован за ПДВ ,   стр. 992

18.4.1. Пример интерног обрачуна ПДВ у случају када је примљен рачун за извршену услугу страног лица

18.4.2. Пример интерног обрачуна ПДВ у случају када је услуга коју је извршило страно лице ослобођена ПДВ по члану 24. Закона о ПДВ

18.5. Обавезе пореског дужника који није порески обвезник по основу услуга које је ПРУЖИЛО страно лице,   стр. 995


Тијана Менковић

19. ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНИХ ДОНАТОРА И ИЗ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ,   стр. 997

 19.1. Промет добара и услуга на основу међународних уговора о донацији (ЧЛАН 24. СТАВ 1. тачКА 16а) Закона),   стр. 997

19.1.1. Учесници у реализацији међународних уговора

19.1.2. Промет добара и услуга за који обвезник ПДВ може да оствари право на пореско ослобођење

19.1.3. Пореско ослобођење које остварује обвезник пореза када промет врши непосредно имплементарном и подимплементарном партнеру (члан 21а став 1. тач. 1. и 2. Правилника)

19.1.4. Пореско ослобођење које остварује обвезник пореза када промет врши непосредно кориснику донације (члан 21а став 1. тач. 3. и 4. Правилника)

19.2. Пореско ослобођење код увоза добара у складу са међународним уговорима о донацији (члан 26. закона),   стр. 1001

а) Садржина потврде о пореском ослобођењу за донације коју за увоз издаје имплементарни, односно подимплементарни партнер

б) Садржина потврде о пореском ослобођењу за донације коју за увоз издаје надлежни орган, тј. организациони део Министарства финансија у чијој су надлежности донације

19.3. Пореско ослобођење за увоз добара по основу уговора о донацији, односно као хуманитарна помоћ,   стр. 1003


Тијана Менковић

20. ПОРЕСКА ОСЛОБОЂЕЊА НА ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА КАО И УВОЗ ДОБАРА ПО МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА О КРЕДИТУ, ОДНОСНО ЗАЈМУ, као и другим међународним уговорима (изузев уговора о донацији),   стр. 1005

Пореско ослобођење које се врши на основу међународног уговора по члану 24. став 1. тачка 16в) Закона о ПДВ,   стр. 1010


Др Ратомир Ћировић

21. ФИНАНСИЈСКИ И ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ ,   стр. 1014

21.1. Врсте лизинга,   стр. 1014

21.2. Финансијски лизинг,   стр. 1015

21.2.1. Основица ПДВ на промет добара извршен путем финансијског лизинга

21.2.2. Промена основице ПДВ услед примене променљиве накнаде, односно камате

21.2.3. На затезне камате по основу неблаговремено плаћених лизинг рата не обрачунава се ПДВ

21.2.4. Право на одбитак претходног пореза даваоца лизинга

21.2.5. Право на одбитак претходног пореза примаоца лизинга

21.2.6. Раскид уговора о финансијском лизингу

21.2.6.1. Раскид уговора о финансијском лизингу због неплаћања лизинг накнаде

21.2.6.2. Раскид уговора о финансијском лизингу због неиспоруке предмета лизинга

21.2.6.3. Раскид уговора о финансијском лизингу због настале штете на предмету лизинга

21.2.6.4. Раскид уговора о финансијском лизингу услед пропасти или крађе предмета лизинга

21.2.7. Уступање уговора о финансијском лизингу

21.2.7.1. Уступање уговора о финансијском лизингу када уступилац лизинга није обвезник ПДВ

21.2.7.2. Уступање уговора о финансијском лизингу када је уступилац лизинга обвезник ПДВ

21.2.8. Промет половних моторних возила путем финансијског лизинга

21.2.9. Промет путничких аутомобила на које при набавци обвезник ПДВ није имао право на одбитак претходног ПДВ

21.3. Оперативни лизинг ,   стр. 1033

21.3.1. Оперативни лизинг када је давалац лизинга страно лице

21.3.2. Уговарање услуга оперативног лизинга у страној валути и исказивање вредности у пословним књигама

21.3.3. Основица ПДВ код обрачуна вредности оперативног лизинга у страним валутама

21.3.4. Депозит примљен по основу оперативног лизинга не подлеже обавези ПДВ


Др Миленко Павловић

22. ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ У СИСТЕМУ ПДВ,   стр. 1040

 22.1. Превозне услуге у земљи,   стр. 1040

 22.2. Међународни превоз,   стр. 1043

22.2.1. Међународни превоз добара

22.2.2. Међународни превоз путника авионима, бродовима и железницом

22.2.3. Међународни превоз путника аутобусима

22.3. Услуге повезане са међународним транспортом,   стр. 1046


Др Милан Неговановић

23. ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ СА СТАНОВИШТА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,   стр. 1048

23.1. Превоз запослених од стране пореског обвезника у сврхе обављања пословне делатности,   стр. 1048

23.2. Превоз запослених од стране пореског обвезника у друге сврхе,   стр. 1049


Др Милан Неговановић

24. ИГРЕ НА СРЕЋУ У СИСТЕМУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,   стр. 1051

24.1. Накнаде које плаћају приређивачи класичних игара на срећу,   стр. 1052

24.2. Накнаде које плаћају приређивачи посебних игара на срећу,   стр. 1052

24.2.1. Посебне игре на срећу у играчницама

24.2.2. Посебне игре на срећу на аутоматима

24.2.3. Посебне игре на срећу – клађење

24.2.4. Наградне игаре у роби и услугама

24.3. Подела претходног пореза и сразмерни порески одбитак код игара на срећу,   стр. 1058

24.4.Опорезивање добитака од игара на срећу по Закону о порезу на доходак грађана,   стр. 1060

24.5. Забавне игре у систему пореза на додату вредност,   стр. 1060


Др Милан Неговановић

25. УСЛУГЕ ЕКОНОМСКЕ ПРОПАГАНДЕ У СИСТЕМУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,   стр. 1062

25.1. Шта се сматра услугама из области економске пропаганде?,   стр. 1063

25.2. Разграничење репрезентације од економске пропаганде,   стр. 1064

25.3. Место промета услуга економске пропаганде,   стр. 1070

25.4. Услуге економске пропаганде у земљи,   стр. 1070

25.4.1. Пружање услуга економске пропаганде у земљи без накнаде

25.5. Пружање услуга економске пропаганде лицима у иностранству,   стр. 1072

25.5.1. Авансна наплата услуга економске пропаганде од лица из иностранства

25.5.2. Рачун за услуге економске пропаганде пружене лицу из иностранства

25.5.3. Евидентирање пружања услуга економске пропаганде лицима из иностранства

25.6. Примање услуга економске пропаганде од стране лица из иностранства,   стр. 1075

25.6.1. Интерни рачун пореског дужника за примљене услуге економске пропаганде од лица из иностранства

25.6.2. Давање аванса за услуге економске пропаганде страном лицу

25.6.3. Право на одбитак претходног пореза пореског дужника по основу услуга економске пропаганде страног лица

25.6.4. Уношење података у пореску пријаву – Образац ПППДВ

25.6.5. Представништво и ПДВ на услуге економске пропаганде

25.6.6. Огранак страног правног лица и ПДВ на услуге економске пропаганде


Ђурђина Бркић

26. УГОВОРИ О ДЕЛУ И АУТОРСКИ УГОВОРИ,   стр. 1085

26.1. Уговор о делу,   стр. 1085

26.2. Ауторски уговори,   стр. 1088

26.2.1. Пренос и уступање ауторских права и обрачун ПДВ

26.2.2. Пренос, уступање и стављање на располагање патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине и обрачун ПДВ


Иван Антић

27. ЗАСТУПНИЧКЕ И ПОСРЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ,   стр. 1092

27.1. Предмет опорезивања, пореска основица и пореска стопа,   стр. 1094

27.2. Порески обвезник код услуга посредовања и заступања,   стр. 1095

27.3. Место опорезивања,   стр. 1097

27.3.1. Посредничке услуге код непокретности

27.3.2. Услуге посредовања у вези са услугама из члана 12. став 3. тачка 4) Закона о ПДВ

27.3.3. Услуге посредовања у превозу

27.3.3.1. Услуге посредовања у међународном превозу добара која се увозе

27.3.3.2. Услуге посредовања у међународном превозу добара (извоз, транзит и привремени увоз)

27.3.3.3. Услуге посредовања у међународном путничком авионском и бродском превозу

27.3.3.4. Услуге посредовања у међународном путничком друмском, поморском и железничком превозу

27.3.4. Остале услуге посредовања

27.4. Настанак пореске обавезе,   стр. 1104

27.5. Пореска ослобођења за услуге посредовања са правом на одбитак претходног пореза,   стр. 1105

27.6. Пореска ослобођења за услуге посредовања без права на одбитак претходног пореза,   стр. 1107

27.7. Пореска ослобођења за посредовање код увоза добара,   стр. 1109

27.8. Посредовање у вези са прометом добара и услуга лица из члана 9. став 1. Закона о ПДВ,   стр. 1109


Иван Антић

28. УГОСТИТЕЉСТВО И ХОТЕЛИЈЕРСТВО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПОРЕСКИ АСПЕКТ,   стр. 1110

28.1. Увод,   стр. 1110

28.2. Обавезе угоститеља по Закону о туризму,   стр. 1111

28.3. Услови за обављање угоститељске делатности ,   стр. 1112

28.4. Врсте угоститељских објеката и разврставање у категорије,   стр. 1113

28.5. Угоститељство и хотелијерство у ситему ПДВ,   стр. 1114

28.5.1. Предмет опорезивања ПДВ – разграничавање појма добра и услуге у угоститељству

28.5.2. Предмет опорезивања – друге услуге и послови којима се угоститељи баве

28.5.3. Пореска основица и пореска стопа

28.5.4. Пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза

а) кетеринг

б) угоститељске услуге дипломатским и конзуларним представништвима, међународним организацијама и њиховом особљу

28.5.5. Место промета угоститељских услуга

28.5.6. Време промета угоститељских услуга

28.5.7. Набавка добара и услуга – претходни порез

28.5.8. Обрачун ПДВ

28.5.9. Обавеза издавања ПДВ рачуна

28.6. Рачуноводствено евидентирање промета у угоститељству,   стр. 1121

28.6.1. Евидентирање набавке материјала за припрему јела и пића

28.6.2. Нормативи утрошка намирница и калкулација продајних цена у угоститељству

28.6.3. Праћење промета хране, пића и смештаја – обрачун трошкова

28.6.4. Евидентирање промета и ПДВ по систему простог књиговодства

28.7. Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе,   стр. 1128

28.8. Евидентирање издатака за репрезентацију,   стр. 1131

28.9. Евидентирање топлог оброка,   стр. 1131

28.10. Продаја дуванских производа у угоститељским објектима,   стр. 1132

28.11. Боравишна такса,   стр. 1133

28.12. Туристичка накнада,   стр. 1134

28.13. Услуге смештаја и исхране које се не сматрају обављањем угоститељске делатности,   стр. 1135


Иван Антић

29. ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЗАТВОРЕНОГ ТИПА (ресторанима и одмаралиштима),   стр. 1137

Увод ,   стр. 1137

29.1. Дефинисање објеката за пружање услуга смештаја, исхране и пића затвореног типа,   стр. 1137

29.2. Порески аспект делатности услуга смештаја и исхране запосленима и корисницима,   стр. 1138

29.3. Порески аспект ресторана у којима се пружају услуге запосленима,   стр. 1139

29.4. Евиденција промета у радничким ресторанима затвореног типа,   стр. 1140

29.5. Исхрана болесника, ученика и студената и сл.,   стр. 1141

29.6. Кафе кухиња која је намењена само за потребе репрезентације,   стр. 1141


Споменка Бабић

30. ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ У СИСТЕМУ ПДВ,   стр. 1142

30.1. Туристичке агенције које у потпуности примењују члан 35. Закона ,   стр. 1143

30.1.1. Место вршења јединствене туристичке услуге

30.1.2. Настанак пореске обавезе и пореска основица

30.1.3. Право на одбитак претходног пореза

30.1.4. Обрачун и плаћање ПДВ

30.1.5. Пореска пријава – Образац ПППДВ

30.1.6. Садржина рачуна

30.1.7. Евидентирање промета преко фискалне касе

30.1.8. Евиденције о ПДВ

30.1.9. Књижење по систему двојног књиговодства

30.2. Туристичке агенције које врше услуге сопственим средствима,   стр. 1157

30.2.1. Место промета услуга

30.2.2. Пореска основица

30.2.3. Пореска стопа

30.2.4. Право на одбитак претходног пореза

30.2.5. Обрачун и плаћање ПДВ

30.2.6. Садржина рачуна и пореске евиденције

30.3. Туристичке агенције које врше посредовање у туристичким услугама,   стр. 1161

30.3.1. Место промета услуга

30.3.2. Пореска основица и стопа

30.3.3. Пореска пријава – Образац ПППДВ

30.4. Туристичке агенције које делимично примењују члан 35. Закона,   стр. 1165


Иван Антић

31. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ДОПУНА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ,   стр. 1167

31.1. Електронске допуне – евидентирање промета преко посебног уређаја и фискалне касе,   стр. 1167

31.2. Обавеза евидентирања промета бројева и картица „допуна“ преко фискалне касе,   стр. 1168

31.3. Обрачун ПДВ и пореза на употребу мобилног телефона код продаје допуна,   стр. 1169

31.3.1. Продаја електронских допуна у своје име за туђ рачун

31.3.2. Продаја електронских допуна у туђе име за туђ рачун

31.4. Евидентирање допуна преко фискалне касе код продаваца који су обвезници ПДВ,   стр. 1171

31.5. Евидентирање електронских допуна преко фискалне касе код продаваца који нису обвезници ПДВ,   стр. 1172

31.6. Рачуноводствено евидентирање  електронских допуна,   стр. 1173

31.6.1. Пример књижења продаје електронских допуна у своје име за туђ рачун

31.6.2. Пример књижења продаје електронских допуна у туђе име за туђ рачун

31.6.3. Књижење електронских допуна у простом књиговодству

31.6.4. Књижење набавке и продаје „припејд“ ваучера


Др Милан Неговановић

32. СЕРВИСНО-РЕМОНТНЕ УСЛУГЕ У СИСТЕМУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,   стр. 1179

32.1. Право на одбитак претходног пореза на примљене сервисно-ремонтне услуге,   стр. 1182

32.2. Место промета сервисно-ремонтних услуга,   стр. 1183

32.2.1. Домаће лице – порески обвезник је извршило сервисно-ремонтну услугу страном лицу у земљи

32.2.2. Домаће лице – порески обвезник је извршило сервисно-ремонтну услугу страном лицу у иностранству

32.2.3. Страно лице је пружило сервисно-ремонтну услугу домаћем лицу у земљи.

32.2.4. Страно лице је пружило сервисно-ремонтну услугу домаћем лицу у иностранству

32.3. Време промета сервисно-ремонтних услуга,   стр. 1189

32.4. Ангажовање других подизвођача са становишта пореза на додату вредност,   стр. 1189

32.5. Ко да набави резервне делове – лице које пружа сервисно-ремонтну услугу или корисник услуге?,   стр. 1191

32.6. Трговина на мало у оквиру сервисно-ремонтне делатности,   стр. 1191

32.7. Замена и поправка добара у гарантном року,   стр. 1192

32.7.1. Резервни делови из земље

32.7.2. Увоз резервних делова преко увозника

32.7.3. Директан увоз резервних делова од стране сервисера

32.8. Ослобођење сервисно-ремонтних услуга ПДВ,   стр. 1195


Иван Антић

33. Пољопривредник као обвезник ПДВ,   стр. 1197

33.1. Улазак пољопривредника у систем ПДВ – могућност и обавеза,   стр. 1197

33.2. Предности и недостаци добровољног уласка пољопривредника у систем ПДВ,   стр. 1198

33.3. Статус пољопривредника – обвезника ПДВ,   стр. 1199

33.4. Право на одбитак претходног пореза,   стр. 1201

33.5. Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника обвезника ПДВ,   стр. 1202

33.6. Опорезивање прихода од пољопривреде и шумарства када индивидуални пољопривредник није обвезник ПДВ,   стр. 1202


Филип Чубрић

34. OПОРЕЗИВАЊЕ ПДВ У СЛУЧАЈУ СТАТУСНИХ И ДРУГИХ ПРОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ,   стр. 1204

34.1. Промена правне форме пореског обвезника,   стр. 1208

34.2. Статусне промене пореског обвезника,   стр. 1210

34.2.1. Спајање пореских обвезника

34.2.2. Подела пореског обвезника

34.2.3. Одвајање

34.3. Пренос имовине пореског обвезника,   стр. 1217

34.4. Стечај пореског обвезника,   стр. 1219

34.5. Ликвидација пореског обвезника,   стр. 1221

34.6. Престанак радње,   стр. 1223

Обавеза обрачуна ПДВ на промет који се обавља између радње и оснивача, уколико је предузетник био обвезник ПДВ до престанка обављања делатности

Обрачун ПДВ у случају затварања радње услед преноса имовине у привредно друштво

34.7. Брисање физичког лица из регистра пореских обвезника,   стр. 1226


Мр Петар Бабић

35. КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ У СИСТЕМУ ПДВ-а,   стр. 1227

1. Стопа ПДВ по којој се опорезују комуналне услуге

2. Стопа ПДВ приликом префактурисања комуналних услуга

3. Пореско ослобођење за комуналне услуге

4. Лица која обрачунавају ПДВ на комуналне услуге

5. Место промета комуналних услуга

6. Настанак пореске обавезе

7. Пореска основица

8. Претходни порез

9. Издавање рачуна


Милена Менковић

36. БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ (ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ), ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА, УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ АСПЕКТА ПДВ,   стр. 1244

36.1. ДРЖАВНИ органи, органи територијалне аутономије и органи јединица локалне самоуправе ИЗ аспекта ПДВ,   стр. 1244

Сразмерни порески одбитак

36.2. Јавне службе (установе) из аспекта ПДВ,   стр. 1249

 Укупан промет добара и услуга код корисника буџетских средстава

 Евидентирање и вођење пореских евиденција и подношење пореских пријава код јавних служби

36.3. Јавна предузећа ИЗ аспекта ПДВ,   стр. 1259

36.4. Цркве и верске заједнице из аспекта ПДВ,   стр. 1260

36.4.1. Остваривање права на рефакцију ПДВ

36.5. Дипломатска и конзуларна представништва, међународне организације, као и њихови чланови,   стр. 1262

36.5.1. Директан начин остваривања пореског ослобођења код носиЛАца права

36.5.2. Услови за остваривање пореског ослобођења

36.5.3. Обавеза плаћања ПДВ у случају отуђења добара набављених уз пореско ослобођење

36.5.4. Остваривање пореског ослобођење код продаваца

36.5.5. Евиденције код продавца – испоручиоца добара (Обрасци КЕПУ и КИР)

Књижење код продавца – испоручиоца добара

36.5.6. Остваривање права на рефакцију ПДВ (индиректно пореско ослобођење)

36.5.7. Обавеза вођења евиденције промета добара и услуга носиоцима права

36.5.8. На примљени аванс за испоруку добара и услуга дипломатским и конзуларним представништвима не обрачунава се ПДВ

36.6. Удружење грађана, друштвене организације, фондације и невладине организације из аспекта ПДВ,   стр. 1272

 Посески третман чланарине

36.6.1. Удружење грађана, организације и фондације када нису порески обвезници

36.6.2. Удружење грађана, организације и фондације – порески обвезници

36.6.3. Испорука добара од удружења грађана као хуманитарних организација и фондација примаоцима у иностранству


Иван Антић

37. ПДВ У ДЕЛАТНОСТИ АУТО ШКОЛА, ШКОЛА ЈЕЗИКА, РАЧУНАРА, ПЛЕСА И СРОДНИХ ДЕЛАТНОСТИ,   стр. 1278

37.1. Школе као порески обвезници,   стр. 1278

37.2. Предмет опорезивања и пореска основица,   стр. 1278

37.3. Настанак пореске обавезе,   стр. 1279

37.4. Издавање рачуна (фискалног исечка),   стр. 1280


Др Славољуб Станић

38. БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ ПРОМЕТ ,   стр. 1282

38.1. Порески третман банкарског и финансијског промета,   стр. 1282

38.2. Законска средства плаћања и девизе,   стр. 1285

 38.3. Промет хартија од вредности,   стр. 1289

38.4. Кредитни послови,   стр. 1295

38.5. Преузимање обавеза, гаранција и других средстава обезбеђења,   стр. 1300

38.6. Депозити, текући и жиро рачуни и платни промет,   стр. 1302

38.7. Пословање новчаним потраживањима, чековима, меницама и сличним хартијама од вредности,   стр. 1307

38.8. Пословање друштава за управљање инвестиционим фондовима,   стр. 1311

38.9. Пословање друштава за управљање добровољним пензијским фондовима,   стр. 1313


Др Ратомир Ћировић

39. ОБРАЧУН ПДВ КОД ПРИМЕНЕ „ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ“,   стр. 1314

39. 1. Уводне напомене,   стр. 1314

39. 2. Уговарање промета добара и услуга у страној валути и исказивање вредности у пословним књигама,   стр. 1315

39. 3. Основица ПДВ када је накнада за промет добара и услуга исказана у страној валути ,   стр. 1317

39. 4. Обрачун ПДВ када се накнада у целини плаћа авансом применом валутне клаузуле,   стр. 1320

39. 5. Обрачун ПДВ по рачуну који се плаћа после извршеног промета применом валутне клаузуле ,   стр. 1323

39. 6. Обрачун ПДВ када се накнада делимично плаћа авансом а делимично после извршеног промета применом „валутне клаузуле“,   стр. 1325

39. 7. Обрачун ПДВ на услуге закупа када се накнада исказује применом „валутне клаузуле“,   стр. 1330

39. 8. Пример уговора о продаји са валутном клаузулом ,   стр. 1332


Снежана Анџић

40. ПДВ У ПРОМЕТУ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДОБАРА У ИЗВРШНОМ ПОСТУПКУ И У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА,   стр. 1337

40.1. Обрачун ПДВ у случају промета добара у судском извршном поступку,   стр. 1337

40.2. Обрачун ПДВ у поступку принудне наплате пореза,   стр. 1339


Снежана Анџић

41. НАПЛАТА ДУГА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ЗАЛОГЕ НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И РЕАЛИЗАЦИЈОМ ХИПОТЕКЕ ,   стр. 1342

41.1. Заложно право на покретним правима уписано у Регистар залоге,   стр. 1342

41.2. заложно право на непокретности – хипотека,   стр. 1344


Снежана Анџић

42. ПОРЕСКА КОНТРОЛА, УПРАВНИ ПОСТУПАК И ЗАСТАРЕЛОСТ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ,   стр. 1347

42.1. Пореска контрола ,   стр. 1347

42.1.1. Органи пореске контроле

42.1.2. Појам и врсте пореске контроле

42.1.3. Канцеларијска контрола

42.1.4. Теренска контрола

42.1.4.1. Место и време теренске контроле (чл. 125. и 126. ЗПППА)

42.1.4.2. Дужности пореског обвезника у вези са теренском контролом и записник инспектора (чл. 127. и 128. ЗПППА)

42.1.5. Исход пореске контроле (члан 129. ЗПППА)

42.1.6. Мере за отклањање утврђених повреда закона и неправилности у примени прописа у току пореске контроле (чл. 130. – 134. ЗПППА)

42.1.7. Мере које пореска контрола предузима ако порески обвезник не поступи по пореском решењу (члан 132. ЗПППА)

42.1.8. Поступак по жалби (чл. 140 – 154. ЗПППА)

42.2. Понављање поступка,   стр. 1353

42.3. Застарелост као облик престанка пореског дуга (чл. 114 – 115. ЗПППА),   стр. 1354


Снежана Анџић

43. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ О ПДВ, ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА,   стр. 1355

43.1. Обавезе запослених у Пореској управи у вези са пореским прекршајима,   стр. 1355

43.2. Прекршајне одредбе из Закона о ПДВ,   стр. 1355

43.3. Прекршајне одредбе из ЗПППА,   стр. 1357

43.4. Надлежност Пореске управе у пореском прекршајном поступку ,   стр. 1358

43.5. Прекршајни поступак,   стр. 1358

43.5.1. Прекршајна одговорност правног лица, предузетника и одговорног лица

43.5.2. Рок за уплату новчане казне

43.5.3. Одмеравање казне

43.5.4. Застарелост покретања и вођења прекршајног поступка и извршења казне

43.5.5. Решење о прекршају

43.5.6. Жалба на решење о прекршају

43.6. Пореска кривична дела,   стр. 1361

43.6.1. Откривање пореских кривичних дела

43.6.2. Врсте пореских кривичних дела

43.6.3. Кривично дело Неоснованог исказивања износа за повраћај пореза и порески кредит

43.6.4. Кривично дело Пореска утаја


Вера Бјелица

44. УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА УКУПНОГ ПРОМЕТА ДОБАРА И УСЛУГА,   стр. 1364

44.1. Промет добара и услуга који се урачунава у укупан промет,   стр. 1367

44.2. Промет добара и услуга, који се не урачунава у укупан промет ,   стр. 1377

44.3. Утврђивање података о износу укупног промета добара и услуга,   стр. 1383


Андрија Јовичић

45. ПРОИЗВОДИ И КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЧИЈИ СЕ ПРОМЕТ ОПОРЕЗУЈЕ ПО ПОСЕБНОЈ СТОПИ пдв ОД 8%   ,   стр. 1386

 

 

ИНДЕКС,   стр. 1441На почетак стране!